Névmutató - a vármegye vezetői
Balmazújváros - Egyek - Földes - Hajdúböszörmény - Hajdúdorog - Hajdúhadház - Hajdúnánás - Hajdúsámson - Hajdúszoboszló - Hajdúszovát - Józsa - Kaba - Mikepércs - Nádudvar - Püspökladány - Tetétlen - Téglás - Tiszacsege - Vámospércs - Debrecen

Hajdú vármegye és Debrecen sz.kir. város Adattára.
Személyi Adattár

[1]

Balmazújváros

[2]

Fohn Benő
textilárú kereskedő. Üzletét közvetlenül a háború után nyitotta meg.

Balmazújvárosi Függetlenségi és 48-as Olvasó Egylet
1896-ban alakult Hüse Gábor kezdeményezésére, ki első elnöke, majd díszelnöke az egyletnek. Elnök:
Hüse Gábor. Alelnök: Tar János. Pénztáros: Szabó Sándor. Jegyző Thury Bernát községi tanító. Gazda: Nádasdy István. Ellenőr: Tóth István. Taglétszám: 252.

[3]

Győrffy János
gazdálkodó, született 1877-ben. 1900 óta önállóan gazdálkodik. Tényleges katonai szolgálatát a 39. gyalogezrednél töltötte. A világháborúba a 3. gyalogezredhez vonult be. A szerb, albán, montenegrói, román és olasz harctéren küzdött. 42 havi háborús szolgálat után felmentették. Mint tizedes szerelt le. A bronz és Károly csapatkereszt tulajdonosa. 1934 óta a
Polgári Olvasó-kör elnöke, a magyar ref. egyház képviselőtestületi tagja. Neje: Harangi Zsuzsánna. Testvére néhai Győrffy Péter hősi halált halt.

Hüse Gábor
gazdálkodó, született 1883-ban Balmazújvároson. 1905-től önállóan gazdálkodik. Háborús szolgálatát a 39. gyalogezrednél töltötte. Az olasz harctéren fogságba esett, ahol 53 hónapot töltött. 1924-ben a
48-as Olvasó Egylet elnöke. 1923-tól községi képviselőtestületi tag. Hangya ig. tag. Neje: Győrffi Zsuzsánna.

[6]

Pálffy Gyula
gyógyszerész, született Felsőbesnyőn (Fehér m.) 1872-ben. Középiskoláit Székesfehérváron és Budapesten, az egyetemet Budapesten végezte. 1900-ban kapott patika engedélyt s előbb Felsőeleméren, majd Pancsován volt gyógyszertár tulajdonos. Mai "Szentháromság" gyógyszertárát 1932-ben alapította. Virilis jogon képviselőtestületi tag. Megszállás alatt Pancsován a szerbek hazafias magatartásáért hosszú ideig fogvatartották, majd kiutasították. Neje: Lőwinger Hermin.

[7]

Polgári Olvasó-kör
Elnök:
Győrffy János. Alelnök: Szabó József . Pénztárnok: Harangi József. Jegyző: Zsupos Lajos. Az Olvasó-körnek kb. 180 tagja van.

Zsupos Lajos
gazdálkodó, született Balamazújvároson 1882-ben. Fiatal éveit édesapja gazdaságában töltötte. 1908-ban lett önálló gazda. 1914-ben vonult be a 3-as h. gyalogezredhez. Az orosz és olasz harctéren küzdött. Többször sebesült. 1918-ban szerelt le. 1919-ben esküdt lett, 1920-tól 1925-ig adópénztárnok, 1932 óta pedig mint községi pénztárnok működik. A
Polgári Olvasó-kör tagja. Njes: Harangi Mária. Nyolc gyermekük van.

Egyek

[9]

Egyeki "Hangya" Szövetkezet
1915-ben alakult Trungel Károly és Tóth Demeter közreműködésével. 240-250 tagja van. Elnök: Sallós Mihály, ü. v. ig.:
Sz.Szabó Dénes. Igazgatóségi tagok: Bódi János, Csizek Lajos, Kovács János, Nagy János.

[13]

Sz.Szabó Dénes
tanító, született Hajdúböszörményben 1900-ban. Középiskoláit Hajdúböszörményben, a tenítóképzőt Máramarosszigeten végezte 1818-ban. Háborús szolgálatát a 3-as honvéd gyalogezrednél és a vasúti ezrednél töltötte. Ma emléklapos hadnagy. Előbb Balmazújvárosra, majd 1925-ben Egyekre került tanítónak. A
Hangya ügyvezető igazgatója, a N. M. V. körzet vezetője, a ref. egyház presbitere és kántora és a Vadásztársulat jegyzője. Neje: Zoller Margit.

[14]

Földes

[15]

Néhai Budaházy Bertalan
gazdálkodó, született 1862-ben Földesen. 1887-ben nősült meg, de továbbra is édesatyja segítőtársa maradt. Később mintegy 20 hold saját örökölt földjén önálló gazdálkodást kezdett, melyet kitartó szorgalommal 80 holdra egészített ki. 1935.VI.16-án húnyt el Özvegye Domokos Piroska helyi szül. Két gyermeket hagyott hátra. Fia, Gyula részt vett a világháborúban, veje néhai Nagy Jenő pedig hősi halált halt. Ősrégi nemesi családból származott.

simondi Eötvös Kállay L. László
gyógyszerész, született 1890-ben Jászkiséren. Középiskolai tanulmányait Debrecenben, az egyetemet Kolozsvárott végezte és 1913-ban nyert oklevelet. 1918-ban átvette a földesi gyógyszertárat, melyet 1863-ban létesített Kránszky László. 1914 VI. hótól részt vett a világháborúban, a 3. h. gyalogezred kötelékében az olasz, majd az oláh harctereken küzdött. A harctérről a honvédelmi minisztériumba vezényelték, ahol mint gyógyszerészeti hadnagy teljesített szolgálatot. Neje: Mészáros Magda. Két gyermek atyja. Úgy a közéletben, mint a nemzeti mozgalomban, valamint a helyi egyesületekben és a pénzügyi életben vezetői - elnöki - működést fejt ki. 42 holdnyi saját bírtokán folytat gazdálkodást, amiből van egy 5 holdas saját telepítésű kajszibarck telepe. A család 1603-ban Bocskay-tól kapta címeres nemességét és [Kállay] János ősük temesi bán volt.

[16]

Kállay Imre
földbirtokos, született 1876-ban Jászkiséren. Ifjú éveit szülei mellett töltötte. Önálló gazdálkodását mint haszonbérlő kezdte meg s ma már mintegy 100 hold saját birtoka van, melyet részben öröklés, részben szorgalmas munkával szerzett. A helybeli pártonkívüli kaszinó választmányi tagja. Nep. társelnök és hoszzú ideig volt a vármegyei törvényhatóság bizottság tagja. 22 éve községi képviselőtestületi tag. A háború alatt a rekviráló bizottság elnöke volt. Felesége: Józsa Eszter.

[17]

Dr. Matolcsi Pál
községi orvos, született 1888-ban Földesen. Középiskoláit Iglón végezte, egyetemét Kolozsvárott. Működését mint közkórházi orvos kezdte Győrben, majd B[e]rlinbe ment tanulmányútra. 1914-ben hadbavonult az 1. huszárezreddel, majd 1915 V-től 1917 nyaráig a 22. honvédgyalogezrednél teljesített szolgálatot. Ettől kezdve pedig tábori kórházba osztották be és itt volt a háború végéig. Kitüntetései: ezüst és bronz, Signum Laudis és Károly csapatkereszt. A háború befejezése után Földesen kezdte meg orvosi működését. Két gyermek atyja. Neje: D.Nagy Erzsébet. Minden társadalmi és hazafias mozgalomnak lelkes támogatója. Régi Szatmármegyei nemesi családból származott. Egyik őse: [Matolcsi] Ferenc az 1630-as években kapta nemességét, aki később az ecsedi vár parancsnoka volt. [apja: Matolcsi Kálmán földesi községi orvos)]

[18]

Száva Elek
ny. csendőrtiszthelyettes, született 1885-ben Csíkrákoson. Tényleges katonai szolgálatát a 34. tűzérezredben teljesítette. 1910-ben átlépett a csendőrséghez, ahol 3 évig mint próbacsendőr teljesített szolgálatot. Mint c. őrmestert Szászvárosba helyezték. A román betöréskor mint különítmény pk. számos ütköteb[e]n vett részt és az egész román hadjárat alatt harctéren volt. A román betöréskor Dévára vezényelték a csendőr szárnyhoz, ahol a megszállásig volt, amikor is menekülni volt kénytelen. A kommün bukása után Gyöngyösön mint tiszthelyettes szolgált helyettes őrsparancsnoki beosztásban. Ezután Budapestre helyezték. A Markó utcai törvényszéknél 2 évi[g] teljesített szolgálatot, utána Debrecenbe helyezték. Végül mint őrsparancsnok Hajdúnánásra került s 1928-ban nyugállományba ment. Számos dicsérő okirat és pénzjutalom bizonyítja kiváló érdemeit. Kitüntetése: II. o. ezüst vitézségi érem, Károly csapatkereszt,, seb. é., valamint a 20 éves szolg. k. és az 1912-es szolg. kereszt. 1925-ben nőül vette Boldog Terézia földesi hajadont. Neje ősrégi helyi családból származik.

Id. Szöllösy Gábor
földbirtokos, született 1861-ben Földesen. Tényleges katonai szolgálata letöltése után nőül vette Szilágyi Piroskát, aki 2 évi házasság után elhunyt. 1888-ban újból megnősült és elvette Nagy Ilona helyi születésű hajadont. Önálló gazdálkodását 80 hold földjén kezdte, melyet kitartó és szorgos munkával 186 holdra növelt. Négy gyermek atyja. Ugy a közéletben, mint az egyházban, valamint a község összes intézményeinél vezető tisztséget visel. 1919-ben községi bíróvá választották s ebben a tisztségében az oláh megszállás alatt igen sok meghurcoltatásban volt része. Bírói tisztségéről 1924-ben lemondott. Feleségével együtt ősrégi helyi család leszármazottja. Őseik nemesek voltak. Két fia, [Szöllösy] Gábor és [Szöllösy] József résztvettek a világháborúban. Előbbi kétszer megsebesült.

[19]

Hajdúböszörmény

Néhai Abari Imre
gazdálkodó, született 1867-ben Hajdúböszörményben. 1894-ben megnősült. Ettől kezdve önálló gazdálkodásba kezdett 15 hold saját földjén. Szorgalmas munkával 36 holdra növelte birtokát. Özvegye: Molnár Juliánna helybeli születésű. Nyolc élő gyermeket hagyott hátra. Városi képv. bizottsági tag volt. - Elhunyt 1932-ben.

Néhai Abari Sándor
gazdálkodó, született 1890-ben Hajdúböszörményben. - Tényleges katonai szolgálata után, 1913-ban megnősült. Özvegye: Nagy Margit, két gyermeket hagyott hátra. 1914-ben a 39. gyalogezredhez vonult be s végig küzdötte a világháborút. Megsebesült, majd dobhártyarepedést kapott, végül arcrák támadta meg. 1918-ban szerelt le, de betegségéből kifolyólag 1924-ben elhunyt. Özvegyének 22 hold földet hagyott, mely teljes egészében öröklés volt.

Adriány Kornél
kötőszövőgyári igazgató, született 1875-ben Dobsinán. 1892-ben jeles eredménnyel végezte el a debreceni ker. akadémiát. 1897-ben már vezető főkönyvelő volt. 1905-ben kezdi meg a
Hajdúböszörményi Kötszövőgyárban - mint főkönyvelő - működését. 1928-tól igazgatói minőségben folytatja munkásságát. 1895-ben a 35. császári és királyi táb. tűzérezrednél teljesített katonai szolgálatot. Tartalékos hadnagy. A debreceni ev.egyház presbitere, megyei törv.hat. biz. tag, stb.

Almássy Márton
gimnáziumi tanár, született 1895-ben Hajdúböszörményben. Iskoláit helyben és Debrecenben végezte. Ref. lalkészi oklevelét 1919-ben, gimnáziumi vallástanári oklevelét 1921-ben szerezte meg. Ugyanezen évben meg is kezdte működését. Több helyi egyesületnek vezetőségi tagja.
ld még

Angyal Andor
terménykereskedő, született 1890-ben Hajdúböszörményben. Régi kereskedő családból származik. 1924-ben önállósította magát. Városi képviselő virilis alapon. Neje: Ernst Mária.

Dr. Angyal Zoltán
született 1891-ben Hajdúböszörményben. - Középiskoláit Debrecenben, egyetemi tanulmányait 1915-ben végezte s mint a filozófia doktora szerzi meg oklevelét. 1916-ban a 29. gyalogezredhez vonult be, hol 1918 december haváig tett szolgálatot. Napi parancsban megjelent dícsérettel hagyta el ezredét. Ekkor kapcsolódott be atyja által 1880-ban alapított épületfa és cserép üzletbe, melyet édesatyjának 1930-ban bekövetkezett halála után vett át.1932-től tagja a városi képv. testületnek.

"Aranka" Hengermalom
Cégtulajdonos taktakenézi Kövér Elek. 1870-ben mint rt. alakult a helyi gazdaközönség közreműködésével. Mai tulajdonosa 1917-ben vette át. A malom naponkénti teljesítőképessége 240 q búza, 100 q rozs, 150 q tengeri. 12 járatú, teljesen modern berendezésű malom, 10 alkalmazottal dolgozik. A környék legnagyobb üzeme. Tulajdonosa V.Ferdinándtól kapta nemességét. Már édesatyja is malomtulajdonos volt. Városi képviselő, ref. egyházi presbiter, megyei törvényhatósági bizottsági tag.

[20]

Asztalos Mihály
gazdákodó, született 1877-ben Hajdúböszörményben. 1909-től önálló gazdálkodást folytat s jelenleg 18 hold saját birtoka van, melyből 12 hold szerzemény. Fia [Asztalos] Mihály a tűzérségnél teljesített katonai szolgálatot. Sógora: néhai Molnár Lajos a világháborúban, 1914-ben hősi halált halt. Felesége: Rácz Anna.

Id. Bagosi Imre
gazdálkodó, született 1879-ben Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálata letöltése után, 1907-ban megnősült. Neje: Bodnár Juliánna, helyi születésű. 1914-ben a 3. honvéd gyalogezredhez vonult be s a szerb-orosz és olasz harctereken küzdött. A II. osz. ezüst vitézségi érem tulajdonosa. Önálló gazdálkodó. 5 holdon kezde s jelenleg 16 hold földdel rendelkezik. Két sógora: Bodnár Gábor és Varga Antal a világháborúban hősi halált halt. Mindkét részről régi, helyi család leszármazottjai. Négy gyermek atyja.

Bakóczy Endre
ref. lelkész, született 1873-ban Hajdúböszörményben. Középiskoláit és a theológiát Debrecenben végezte. 1897-től gimnáziumi vallástanár 1921-ig, amikor lelkésszé választották meg. Volt megyebizottsági tag, egyházmegyei tanácsadó. Lelkészértekezleti és iskolaszéki elnök. Neje: Tőkés Veronka. Gyermekei [Bakóczy] Irma, [Bakóczy] Judit, [Bakóczy] Éva.

Balassa János
plébános, született Pinkafőn (Vasmegye). Középiskoláit és a theológiát Egerben végezte. 1910-ben szentelték pappá. Füzesabonyban, Egyeken, Nyíregyházán teljesítette hivatását. 1923 óta Hajdúböszörményben plébános. Iskolaszéki elnök és a Szívgárda vezetője.

Néhai Balla János
gazdálkodó, született 1839-ben Hajdúböszörményben. Egy fia, néhai Balla János 1915-ben az orosz harctéren hősi halált halt. Özvegye Tóth Zsuzsánna, helybeli születésű. Eletében részt vett a város közéletében. 1913-ban hunyt el. 16 élő unokája van.

Id. P. Balogh Antal
gazdálkodó, született 1869-ben Hajdúböszörményben. Ifjú éveit szülei gazdaságában töltötte. 1893-ban bevonult a 12. honvéd gyalogezredhez tényleges katonai szolgálatra. Leszerelése után önálló gazdálkodó lett. Jelenleg 50 hold birtokon gazdálkodik. 1918-ban bevonult a világháborúba s az olasz harctéren küzdött. Neje L. Szabó Zsuzsánna, 6 gyermeke van: [P. Balogh] Antal városi tisztviselő, [P. Balogh] Pál, [P. Balogh] László, [P. Balogh] Mária, [P. Balogh] Sándor, [P. Balogh] Juliánna. Egyh. presbiter, hangyaigazgatósági tag és a
Központi szeszfőzde igazgatósági tagja volt hosszú időn át.

Balogh Imre
gazdálkodó, született 1908-ban Hajdúböszörményben. Katonai szolgálatának kitöltése után, 1935-ben nőül vette Győri Margit helybeli hajadont. Egy gyermek atyja. Önálló gazdálkodást 1934 óta űz, s ma 20 hold földbirtoka van. Édesatyja, aki a világháborúban a 3. honvédgyalogezredben szolgált, 1916-ban az erdélyi harcokban hősihalált halt. Életében egyházi presbiter volt. Mindketten ősrégi helybeli család leszármazottjai.

Balogh Imre
gazdálkodó, 1910-ben nősült meg, utána önálló gazda lett 20 hold saját földjén. Majd 33 holdra növelte birtokát. 6 gyermek atyja. Részt vett a világháborúban a mozgósítástól végig a 39. gyalogezred kötelékében, a szerb, orosz és olasz harctereken, ahol hadifogságba esett s 4 évi fogságot szenvedett. Egyszer megsebesült s 50 százalékos rokkant lett. Ref. egyházkerületi presbiter volt 12 évig. Feleségével együtt régi helybeli család leszármazottjai.

Balogh Péter
földbirtokos, született 1874-ben Hajdúböszörményben. 1900-ban nősült. Ettől kezdve önálló gazdálkodást folytatott 14 hold saját földjén. - Szorgalmas munkával 46 holdra növelte birtokát. Neje Lenti Juliánna, helybeli születésű. Többoldalú közéleti tevékenységet fejt ki, azonkivül egyházi presbiter. Neje testvére, néhai Lenti Sándor a 16. huszárezred kötelékében harcolt, a világháborúban hősi halált halt. Minkét részről régi helybeli család leszármazottjai.

[21]

B. Balogh Péter
gazdálkodó, született 1892-ben Hajdúböszörményben. 1917-ben bevonult a 39. gyalogezredhez s az olasz harctérre került 1918 őszén leszerelt. 1922-ben megnősült, nőül vette Gargya Eszter helybeli szülők leányát. Önálló gazdálkodást 1933 óta folytat 32 hold saját födjén. Édesatyja, néhai B. Balogh Péter a világháborúban hősi halált halt. A család mindkét részről ősrégi helybeli családból származik.

Balogh Sándor
gazdálkodó, született 1885-ben Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálata letöltése után, 1910-ben megnősült és önálló gazdálkodást kezdett. Ma 38 hold saját birtoka van. - Neje Fegyveres Juliánna helybeli születésű. 1914-től 1918-ig részt vett a világháborúban és az orosz harctéren kétszer megsebesült. Mindketten régi helybeli családból származnak.

Balogh Zsigmond
gazdálkodó, született Hajdúböszörményben. 17 holdas birtokán önállóan gazdálkodik. Régi helybeli család leszármazottja. Atyja: néhai Balogh Péter a világháborúban hősi halált halt. Felesége: Kaposi Róza.

Barak Imre
gazdálkodó, született 1871-ben Hajdúböszörményben. 1902-ben katonai kiképzésre vonult be. Két fia: Barak Imre és néhai Barak Ferenc részt vettek a világháborúban. A Piave-i harcban mindketten hadifogságba estek. 1902-től önállóan gazdálkodik. Jelenleg 48 hold saját birtokkal rendelkezik, melynek fele öröklés, másik fele szerzemény. A Gazdasági Egyesület alapító és rendes tagja. Neje fivére: néhai Somossy Márton a világháborúban hősi halált halt. Másik sógora: Somossy Antal 100 százalékos hadirokkant lett. Felesége Somossy Mária.

Bácsi Péter
gazdálkodó, született 1871-ben Hajdúböszörményben. - Tényleges katonai szolgálatot a 16. huszárezrednél teljesített. 1899-ben nősült. Önálló gazdálkodást kezdett s ma már 38 hold föld tulajdonosa. Kétszer nősült, 5 gyermek atyja. Neje Győri Juliánna, akinek 3 fivére a világháborúban, illetve orosz hadifogságban hősi halált halt. Régi böszörményi családból származnak.

Néhai Bácsi Sándor
gazdálkodó, született 1858-ban Hajdúböszörményben. - 1888-ban megnősült s 1890-ben önálló gazdálkodást kezdett 6 hold saját földjén. Elhalálozásakor 43 holdon gazdálkodott. 1930 december hóban hunyt el. Özvegye: Konyári Juliánna, helybeli születésű. 8 élő gyermeket hagyott hátra, akik közül [Bácsi] Imre és [Bácsi] Sándor fia részt vettek a világháborúban.

Berger Ábrahám
üvegkereskedő és üvegező, született 1884-ben Tokajban. Már atyja is ezen a pályán működött. 1904-ben Tokajban önállósította magát s 1908-ban Hajdúböszörménybe költözött. Háborúban a 65. "Ludvig" bakáknál szolgált 4 évet. Izr. hitközségi képviselő. Neje: Spitz Róza.
ld még

Bertalan Gyula
gazdálkodó, született 1888-ban Hajdúböszörményben. Tényleges szolgálata után a világháborúban az első mozgósításkor bevonult s a szerb, majd olasz harctereken küzdött és megsebesült. 1919-ben nőül vette Cs. Tóth Bertát. Önálló gazdálkodást kezdett, ma 25 hold földjén gazdálkodik. 3 gyermek atyja. 3 fivére: [Bertalan] Márton, [Bertalan] László és [Bertalan] Barna, nejének féltestvére: [Cs. Tóth] Sándor a világháborúban hősi halált halt. Ref. egyh. presbiter. Mindketten régi helybeli család sarjai.

"Béth Jákob" Leányegylet
Iskolát, óvodát és leányképző szemináriumot tart fenn. Elnökök:
dr. Józan Sándor, Angyal Andor, Klein Salamon. - Gondnok: Grünberger Béla. Pénztáros: Rothmann Albert. Ellenőr: Freireich Lajos.

Id. Bíró Gábor
gazdálkodó, született 1875-ben Hajdúböszörményben. 1902-ben nősült meg s ettől kezdve önálló gazdálkodást folytatott először 5 hold saját földjén, melyet 30 holdra növelt. Neje néhai Török Zsuzsánna, aki 1921-ben hunyt el. Sógora: néhai Török Sándor a világháborúban az orosz harctéren hősi halált halt 1914-ben. Mindkét részről régi helybeli család leszármazottjai.

[22]

Bíró János
gazdálkodó, Hajdúböszörményben 1860-ban született. 1888-ban nősült s édesatyja gazdaságában vett részt. Később saját gazdálkodásba kezdett s 18 hold saját földjét művelte. Neje T. Nagy Mária, helybeli születésű. Két gyermekük van. Egyik veje a világháborúban hősi halált halt. Ref. egyházi presbiter volt több éven keresztül.

Id. Bisi János
gazdálkodó, született 1862-ben Hajdúböszörményben. 1891-ben nősült, 1902-ben önálló gazda lett. 24 holdon kezdte meg a gazdálkodást, melyet szorgalmas munkával 42 holdra növelt. Neje néhai Bagoly Juliánna helyi születésű hajadon volt, aki 1928 december hóban hunyt el. Két gyermek atyja. Részt vett a világháborúban. Régi helybeli családból származik.

Bocskay Mozgó
Cégt. Vágner József. 1912-ben kezdte meg működését a szakmában. Háborús szolgálatát a 39. gyalogezrednél töltötte. Hajdúböszörményben 25 év óta működik, mint mozgótulajdonos. 1930-ban özv. Kovács Gáborné mint társ kapcsolódott be a mozihoz.

Boda és Belső Erdőbirtokosság
1100 hold erdő tulajdonosa, melyben a fakitermelés egyeseknek van kiadva. Az állami erdőhivatal ellenőrzése alatt áll. Elnök: dr. M. Szabó Imre, alelnök: id. Szálkay András, jegyző: Fülep Sándor, gazda:
Sitery Gábor, pénztáros: Török Zsigmond.

Néhai Bodnár András
gazdálkodó, született 1858-ban Hajdúböszörményben. - 1895-ben nősült, amikor már önálló gazdálkodást folytatott. Neje Pap Klára. 49 évig gazdálkodott és 3 holdnyi kezdő birtokát 39 holdra növelte. A család minkét részről régi helybeli familia leszármazottja. Több oldalú közéleti tevékanységet fejtett ki. A város kegyeletből nevéről utcát nevezett el.

Néhai S. Bodnár Antal
gazdálkodó, született 1898-ban Hajdúböszörményben. - 1916-ban bevonult katonai szolgálatra. Később felmentést nyert. 1919-től haláláig önállóan gazdálkodott 20 holdas birtokán. 1936-ban hunyt el. Fivére: néhai S. Bodnár Imre 1914-ben az orosz harctéren hősi halált halt. Özvegye K. Tóth Margit.

Bodnár István
gazdálkodó, született 1875-ben Hajdúböszörményben. 1910-ben önálló gazdálkodást kezd 30 hold saját birtokán, melyet szorgalmas munkával 39 holdra gyarapított. - Neje: Kun Zsuzsánna. Régi Hajdúböszörményi család leszármazottjai.

Bodnár József
gazdálkodó, született 1866-ban Hajdúböszörményben. 1892-ben megnősült és nőül vette Dóka Márta helybeli születésű hajadont. Utána még egy ideig édesatyja gazdálkodásában segédkezett, majd önálló gazdálkodásba kezdett 4 hold saját földjén, amit kitartó szorgalommal 17 holdra egészített ki. Négy gyermek atyja. Fia: [Bodnár] József a Kárpátokban hősi halált halt. A ref. egyház presbitere. Mindketten régi helybeli család leszármazottjai.

Bodnár Mihály
gazdálkodó, született 1883-ban Hajdúböszörményben. 1915-ben bevonult a 39. gyalogezredhez, emelynek kötelékben - mint segédszolgálatos - a háború végéig szolgált. 1918-ban megnősült és elvette Cs. Kovács Esztert, Cs. Kovács Imre és néhai Dóka Zsuzsánna helybeli szülők gyermekét. Három gyermek atyja. Önálló gazdálkodását 1913 óta folytatja s jelenleg 50 hold saját birtoka van, amelyből 21 holdat örökölt, 29 holdat pedig saját maga szerzett szorgalmas munkával. Testvéröccse: néhai Bodnár Sándor a világháborúban - a Kárpátokban - hősi halált halt. A család mindkét részről ősrégi helybeli család, akiknek ősei nemesek voltak.

Boros Imre
gazdálkodó, Hajdúböszörményben 1891-ben született. Tényleges katonai szolgálatát a 13. tüzérezred kötelékében töltötte. Végig küzdötte a világháborút a szerb, orosz és olasz harctereken. Négy kitüntetés tulajdonosa. 1921-ben nősült és elvette Paksy Róza helybeli hajadont. Önálló gazdálkodását 40 hold saját birtokán folytatja. Feleségével együtt régi helybeli család leszármazottjai.

[23]

Boros Sándor
kisbirtokos, 1865-ben Hajdúböszörményben született. Tényleges katonai szolgálata után, 1892-ben megnősült s önálló gazdálkodásba fogott 4 hold saját földjén, melyet 21 holdra növelt. Neje Oláh Juliánna helybeli születésű. Négy gyermek atyja. [Boros] Sándor és [Boros] Imre fiai részt vettek a világháborúban. Közéleti ténykedést fejtett ki. Mindketten régi helyi családból származnak.

Néhai Borsó Gábor
gazdálkodó, született 1853-ban Hajdúböszörményben. 1884-ben megnősült. Önálló gazdálkodást 1889-től folytatott és 26 hold földet hagyott özvegyére. 1921-ben hunyt el. - Fia és veje részt vettek a világháborúban. - Özvegye Berki Juliánna.

Néhai Borsó Imre
gazdálkodó, született 1867-ben Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálatának letelte után, 1904-ben megnősült és nőül vette P. Nagy Zsuzsánna helybeli szülők leányát. Négy gyermeket hagyott hátra. Nősülésekor önállóan gazdálkodást kezdett mint haszonbérlő. A világháborúban az első naptól részt vett. A szerb harctéren az első ütközetben hősi halált halt. Mindketten régi helybeli családból származnak.

Id. Botos Antal
földbirtokos, 1875-ben Hajdúböszörményben született. Tényleges katonai szolgálata után, 1902-ben nőül vette Löki Sárát. Két gyermek atyja. Kora ifjúságától önálló gazdálkodást folytatott s jelenleg 273 hold földbirtok ura, melyből 200 holdat kitartó, szorgalmas munkával maga szerzett. Képviselőtestületi tag, a helybeli ifj. egyesület alapító tagja s hosszú éveken át elnöke. Ezen kívül számos közéleti ténykedés fűződött nevéhez. A család mindkét részről ősrégi helybeli nemesi familia.

Botos Márton
birtokos, 1898-ban Hajdúböszörményben született. Tanulmányai elvégzése után szülei gazdaságában fejlesztette gazdasági tudományát. 1926-tól végig harcolta a világháborút a 39. gyalogezred kötelékében. 1923-ban megnősült és feleségül vette Arany Juliánna debreceni hajadont. Két gyermek atyja. 1924-ben 164 hold birtokán kezdte meg a gazdálkodást. Jelenleg 346 hold földbirtokon vezet mintagazdálkodást. Virilis képviselőtestületi tag, vármegyei törvényhatósági bizottsági póttag, stb. Ősrégi helybeli család leszármazottja.

Néhai Botos Sándor
gazdálkodó, 1861-ben Hajdúböszörményben született. - 1886-ban vette nőül Török Sára helybeli hajadont. Három gyermeket hagyott hátra. 1918-ban hunyt el. Két fia részt vett a világháborúban. Mindkét család ősrégi helybeli származású. A gazdálkodást özvegye gyermekeivel együtt vezeti.

Chevra Chadisa
1865-ben az izr. hitközség kebelében alakult a szegény tagok támogatására. Elnök:
Waldmann Lajos, alelnök: Engel Sámuel, gondnok: Klein Henrik és Ungár Hermann, pénztáros: Grün Andor, ellenőr: Freireich Lajos.

Czitron József
főrabbi, Hajdúdorogon 1895-ben született. Középiskoláit Hajdúszoboszlón, a rabbiképzőt Pozsonyban végezte 1922-ben. Mint segédlelkész a hajdúdorogi hitközségben fejtett ki munkásságot. 1925-ben választották meg főrabbinak Hajdúböszörményben. Óvodafelügyelőbizottsági tag. Neje Grün Róza. Gyermekei: [Czitron] Lili, [Czitron] Jakab, [Czitron] Farkas.
ld még

Cseh Géza és Szeőr Géza
rőfös és divatárukereskedés. 1919-ben alakul, amikor egy - még 1873-ból fennálló - céget vettek át. Cseh Béla a megyei törvényhatósági bizottságnak tagja, a tanonciskola felügyelőbizottsági alelnöke.

[24]

Cseke Antal
a "Baptista" imaház vezetője, született 1869-ben Fugyivásárhelyen. A berettyóújfalui gyülekezetnek 25 éven át volt prédikátora. Mai hivatalát 1935 június hóban vette át, melyet nagy szorgalommal lát el. Tényleges katonai szolgálatát a 37. k. gyalogezrednél, míg a háborús szolgálatát a 4. honvéd gyalogezredben töltötte el.

Dr. Csiha Endre
ügyvéd, született Ófehértón 1889-ben. Középiskoláit Késmárkon, az egyetemet Debrecenben és Kolozsvárott végezte. 1912-ben mint közig. gyakornok a megyéhez került. 1913-ban megyei aljegyző, 1916-ban tb. főszolgabíróvá nevezték ki. 1916-ban a hadseregfőparancsnok Szerbiába küldötte mint polgárbiztost. 1918-ban került haza és leszerelt. 1920-ban választott főszolgabíró, 1921-ben vármegyei másodjegyző, 1922-ben pedig tb. főjegyző volt. 1924-ben nyugalomba vonult. 1927 óta ügyvédi irodája van. Választott és virilis képviselő biz. tag, megye bizottsági tag, a
Kisgazdapárt helybeli és megyei elnöke. Neje: Paksy Juliánna. Leánya: [Csiha] Klára.

Id. Csorba András
gazdálkodó, született 1859-ben Hajdúböszörményben. Ősrégi helybeli család leszármazottja. 1855-től önállóan gazdálkodik, jelenleg 140 holdas birtokán. 1910 óta virilis tag. Neje: Király Juliánna.

Néhai Dóka Imre
gazdálkodó, született 1877-ben Hajdúböszörményben. 1901-ben nősült meg s utána önálló gazda lett. Özvegye: Orbán Róza helybeli születésű. Részt vett 3 éven át a világháborúban s ott szerzett betegségében halt el. Mindketten régi helyi lakosok voltak. Négy gyermeket hagytak hátra.

Vitéz Dóka Zsigmond
gazdálkodó, született 1889-ben Hajdúböszörményben. A világháborúban az első mozgósítástól részt vett az orosz s az olasz harctereken, négyszer sebesült meg. Hősi magatartása eredményeként az I., II. o.ezüst, a bronz vitézségi érmek, a Károly csapatkereszt és seb. érem (4 sávval), a háb. eml. é., az 1912-13. é. kereszt s a VI. é. szolg. jellel tüntették ki. Mint őrmester 1921-ben szerelt le. 1925-ben a Kormányzó Őméltósága által vitézzé avattatott. A Frontharcos Szöv. választmányi tagja. Jelenleg 20 holdon folytat önálló gazdálkodást.

Néhai Drén János
gazdálkodó, született 1861-ben Hajdúböszörményben. Édesatyja gazdálkodásában segédkezett. 1887-ben mint haszonbérlő önálló lett. 63 hold saját birtokán gazdálkodott. 1929-ben 43 évi házasság után elhunyt. Özvegye: Hadházy Zsuzsánna helybeli születésű. Három gyermeke maradt hátra. Mindkét részről régi helyi család leszármazottjai, özvegye nemesi család sarja.

Eisenberg Testvérek
Cégt. E[isenberg] Hermann fűszer- és gyarmatárúkereskedő. A cég kb. 40 év előtt alapíttatott. Üzletköre Hajdú és Bihar megyére terjed ki. Tulajdonos 2 fia már ifjú korukban bekapcsolódtak az üzletvezetésbe, s ez a tény nagyban hozzájárult a cég felvirágozásához. E[isenberg] Hermann az izr. hitközség alelnöke stb.

Elek Imre
gazdálkodó, született 1881-ben Hajdúböszörményben. 4 hónapos tényleges katonai szolgálat után 1905-ben megnősült és önálló gazdálkodásba kezdett, akkor 23 hold földön, amit örökléssel 31 holdra növelt. Neje: Komjári Mária helyi születésű. Részt vett a világháborúban 1915-től végig. Nejének egy fivére, néhai Komjári Imre hősi halált halt. Régi helyi család leszármazottjai.

Id. Elek Sándor
gazdálkodó, született 1873-ban Hajdúböszörményben. 1897-ben nősült, 1899-ben lett önálló gazda 7 hold földjén, ma pedig részben öröklés, részben kitartó munkával és szorgalommal 86 hold földbirtokot mondhat magának. Neje: Sóvágó Juliánna helybeli születésű. Hat gyermekük van. Részt vett a világháborúban. 1915-től végig hadtáp szolgálatot teljesített. Nejének 2 fivére, néhai Sóvágó Sándor és néhai Sóvágó István a világháborúban hősi halált halt.

[25]

Engel Sámuel
terménykereskedő, született 1882-ben Hajdúdorogon. Hajdúböszörményben letelepedve, 1909-ben önállósította magát. 1900-as évek előtt alapított céget vett át. Ma megnagyobbodva Debrecen és Budapesttel folytat élénk kereskedelmet. Háborúban a 39. gyalogezredben szolgált. Az izr. hitközségben vezető szerepet tölt be.
ld még és itt

Enyedi Dezső
kereskedő, született Nagyszebenben 1912-ben. Szakmáját Debrecenben tanulta. 1936-ban nyitotta meg mai fűszer és vegyeskereskedését. 1934-36-ig a határőröknél teljesített katonai szolgálatot.

Erdős Mihály
gazdálkodó, született 1901-ben Hajdúböszörményben. Katonai szolgálatot teljesített 1922-24-ig Debrecenben. 1925-től önálló gazdálkodást folytat 13 hold saját és 23 hold bérelt földön. 1927-ben nőül vette Borsi Mária helybeli hajadont. Három gyermek atyja. A család mindkét részről ősrégi helyi család leszármazottja.

Faragó Sándor
gazdálkodó, született 1905-ben Hajdúböszörményben megnősült és elvette Fegyveres Margit helybeli születésű hajadont. Önálló gazdálkodást kezdett nejének birtokán. Öt gyermek atyja. Lövészegyleti csoport vezető, levente oktató. Mindketten régi helybeli család leszármazottjai.

Néhai Faragó Sándor
gazdálkodó, született 1876-ban Hajdúböszörményben. - Tényleges katonai szolgálata letelte után 1901-ben megnősült és elvette Máté Katalin helybeli szülők gyermekét. 1902-ben önálló gazdálkodást kezdett mint bérlő. 1936 juniusban bekövetkezett halálakor már 36 hold saját földet hagyott családjára, melyből 32 hold saját szerzemény. A világháborúban elejétől végéig részt vett és kétszer sebesült. Két gyermeket hagyott hátra. Egy fivére, néhai Faragó Péter a világháborúban hősi halált halt.

Farkas József
városi vezető főkertész, született 1898-ban Debrecenben. Kertészi tanulmányait édesatyja mellett végezte, de már nagyatyja is műkertész volt s a fiuk mind kertészetet tanultak, a leány gyermekek mind kertészekhez mentek nőül. Farkas József a kertészi képesítő vizsgát 1921-ben Budapesten letette. Majd 1927-től bátyjával együtt önálló kertészetet létesített. Ez a közös vállalatuk 1932-ben megszünt és utána 1937 februárig Debrecenben mint önálló kertész működött. Ezután foglalta el jelenlegi állását. A világháborúban 1916 májustól 1918 végéig a 2. h. huszárezrednél teljesített szolgálatot. 75 százalékos rokkant. Mint szakaszvezető szerelt le. Neje Fizel Zsuzsánna. Két élő gyermek származik házasságukból.

Fazekas Béla
gazdálkodó, született 1904-ben Hajdúböszörményben. 1933-ban nőül vette Kovács Juliánnát helybeli szülők gyermekét. Két gyermek atyja. Önálló gazdálkodást folytat 44 hold saját birtokán. Édesatyja, ki 1929-ben hunyt el, volt vármegyei és városi képviselőtestületi tag. A család régi helyi familia.

Fazekas Gábor
földbirtokos, született 1879-ben Hajdúböszörményben. Középiskoláit helyben és Debrecenben végezte, majd a bankpályára lépett, hol 21 esztendőt töltött el. Háborús szolgálatát a 3. h. gyalogezred kötelékében, majd a 120. tűzérezrednél a szerb, orosz, olasz és román harctéren küzdötte végig s mint hadnagy szerelt le. Háború után átvette a családi birtok vezetését. Bekapcsolódott a város politikai életébe s 12 évig volt virilis alapon városi képviselőtestületi tag. A megyei töürvényhatósági bizottságnak tagja. Minden hazafias és kulturális megmozdulásból kivette részét.

"Fazekas Gábor" Iparos Olvasókör
60 évvel ezelőtt, lelkes vezetők kezdeményezésére az iparos társadalom saját erejéből létesítette a kört. Nevét néhai Fazekas Gábor lakatos iparos és birtokosról nyerte, aki halála után tekintélyes vagyont hagyott közintézményekre, így a körre is (székházat). Életében a kör elnöke volt. Az Olvasókörben saját dalárda, önképzőkör is működik. A körben nagy kultúrélet folyik, dalos délutánok, műkedvelő előadások stb. 1500 kötetes könyvtára van, melyhez többek adománya segítette a kört. Így pl. dr. Burger Menyhért 500 drb. könyvet juttatott. A fenntartását az iparos társadalom biztosítja, de nagyban hozzájárulnak a hatóságok is.- A kör díszelnöke: dr. Szálkay Antal polgármester. Elnök:
Kiss Sándor géplakatos mester, géplakatosárú gyártulajdonos. Alelnökök: Kéky Lajos építőmester és Szabó Pál sütőmester. Főtitkár: Boross Ferenc villanyszerelő. Titkár: Balla Márton kádármester. Pénztárnok: Farkas Márton szabómester. Könyvtárnokok száma 3, továbbá 2 jegyző, 2 ellenőr és 3 számvizsgálóból áll a vezetőség. A választmány 24 tagú.

[26]

Fazekas Sándor
téglagyáros és birtokos, született 1881-ben Hajdúböszörményben. Régi rakamazi családból származik. 1906-ban nősült. Neje: néhai Cs. Varga Juliánna. Önállósította magát és 1933-ban saját szorgalmából vásárolt birtokon építtette fel mai téglagyárát. Termelése évi 6-700.000 datab, mely a szükséghez mérten duplájára emelhető. Háborús szolgálatát a 39. gyalogezrednél töltötte. Az orosz harctéren hadifogságba esett, honnan 4 évi fogság után szökés útján jutott haza. Hadifogságban 2 évet útépítésnél, 2 évet pedig a legborzalmasabb szenvedés közt kőszénbányában tötltött. Három gyermek atyja.

Vitéz Fábián András
gazdálkodó, született 1889-ben Hajdúböszörményben. - 1911-ben nősült és önálló gazdálkodásba kezdett 7 hold saját, 37 hold feles bérleten. Szorgalmas munkával 16 holdra növelte saját birtokát. Neje: K. Tóth Zsuzsánna helyi születésű. A világháborúban az első mozgósítástól részt vett a 39. gyalogezred kötelékében, majd a 3. honv. gyalogezredben. Az orosz harctéren 2-szer sebesült. Hősies magatartásáért az I. o. ezüst, a bronz vitézségi éremmel, a Károly csapatkereszttel, a seb. é. háb. eml. éremmel lett kitüntetve s a Kormányzó Úr Őfőméltósága által 1928-ban vitézzé avattatott. A Gazdakörnek, a rokkant egyletnek a Frontharcos Szövetségnek tagja. Mindketen régi helybeli családból származnak.

Id. Fábián Imre
gazdálkodó, született 1864-ben Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálata kitöltése után 1888-ban megnősült és önálló gazda lett haszonbérleten. Ma 33 hold saját birtoka van. - Neje: Zsúpos Juliánna 1930-ban elhunyt. Hat gyermek atyja. Régi helybeli családból származik.

Ifj. Fábián István
fűszer- és csemegekereskedő, született 1896-ban Hajdúböszörményben. Iskolái elvégzése után a kereskedői pályára lépett. 1915-ben bevonult a 3. h. gyalogezredhez s az orosz és olasz harctéren küzdött. 1917-ben Görznél megsebesült. 1918. XII. hóban szerelt le. Négy kitüntetés tulajdonosa. 1919-ben önállósította magát s ma egyike a város legelső kereskedőinek. Virilis jogon megyei törv. hat.póttag és iparkamarai kültag és még számos tisztséget viselt, különböző szövetségekben. 1928. és 1930-ban a "Magyar Hét" alkalmával a kirakatversenyben I. díjjal lett kitüntetve. Neje: Breznyiczki Piroska.

Fegyveres András
birtokos, született 1870-ben Hajdúböszörményben. 1893-95-ig a pozsonyi 13. honv. ezrednél töltötte tényleges katonai szolgálatát. Atyjának 1896-ban történt elhalálozása után önállóan gazdálkodik s bekapcsolódik a város közéletébe is, 37 éven át a város képviselő testületének, a megyei tövényhatósági bizottságának tagja. Ref. egyházi presbiter s még számos közéleti tisztséget viselt. Két fia részt vett a világháborúban. 260 holdas birtokát gyermekei kezelik. Ősrégi böszörményi családból származnak.

[27]

Néhai Fegyveres Sándor
gazdálkodó, született 1863-ban Hajdúböszörményben. 1889-ben megnősült és ettől kezdve önálló gazdálkodást folytatott, először 6 holdon, amit kitartó szorgalommal 40 holdra növelt. Özvegye: Nagy Juliánna helybeli születésű. Két fia részt vett a világháborúban s mindkettő megsebesült. Birtokán most özvegye és fiai gazdálkodnak. 1932. I. 31-én hunyt el. Mindketten régi helyi családból származnak.

Vitéz Fehérváry Béla
szeszfőzde tulajdonos, született Hajdúböszörményben 1892-ben. Középiskoláit és az állami felsőipariskola gépészeti szkosztályát Budapesten végezte. 1913-ig a kistarcsai vagongyár tisztviselője volt. Ekkor, mint önkéntes vonult be a 3-as honv. gyalogezredhez, honnan később a 302-es gyalogezredhez vezényelték. Az orosz, olasz és román harctéren küzdött. Többször sebesült. A háború végén az aszódi repülőgyár parancsnokává nevezték ki. 1918-ban szerelt le mint főhadnagy. Jelenleg emléklapos százados. Kitüntetései: I. o. ezüst és bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt. A forradalom kitöréséig mint városparancsnok teljesített szolgálatot Hajdúböszörményben. - 1923-ban alapította meg a
központi szeszfőzdét, melynek igazgatója lett. 1926-ban avatták vitézzé. Gáz- és légvédelmi előadó. Neje: Osváth Piroska. Két gyermekük van.

Fekete Ferenc
gazdálkodó, született 1879-ben Hajdúböszörményben. Két hónapi katonai kiképzés után leszerelt és megnősült. Neje: Uzonyi Zsuzsánna, helyi születésű. Öt gyermek atyja. A világháborúban 1914-től a 3. h. gyalogezred kötelékében harcolt egészen 1916. VII. hóig, amikor is az orosz harctéren hadifogságba esett. Innen 1918-ban szabadult meg. Önálló gazdálkodását 1900-tól folytatja 19 hold saját birtokán. Bátyja, néhai Fekete Imre, volt vármegyei és városi képviselő, egyházi presbiter. Neje fivére, néhai Uzonyi Sándor a világháborúban 1915-ben a Kárpátokban hősi halált halt. Mindkét részről ősrégi helyi családból származnak.

Dr. Zs. Fekete Gábor
árvaszéki ülnök, született Hajdúböszörményben 1888-ban. Középiskoláit Hajdúböszörményben, a jogot Kolozsvárott és Debrecenben végezte. 1912-ben avatták doktorrá. 1912-ben Hajdúböszörmény város szolgálatába lépett, mikor is aljegyzőnek választották meg. 1913-ban II. o. aljegyző lett, 1914 óta pedig árvaszéki ülnök. 1914-1921-ig az adótanácsnoki ügyosztályt is vezette. 30 holdon gazdálkodik.- Régi hajdúmegyei nemesi családból származik. Nevében a Zs. betű Zsigmondot jelent. Neje: Imre Juliánna. Két gyermekük van.

Fekete Gy. Sándor
gazdálkodó, született 1885-ben Hajdúböszörményben. Ifjú korában árvaságra jutott és rokonainál nevelkedett. 1908-ban megnősült és önálló gazda lett 23 hold földön, míg ma öröklés útján 32 hold birtokkal rendelkezik. Neje: néhai Tatár Mária, akitől 3 gyermek származott, 1922-ben elhunyt. Másodszor is megnősült és elvette Zsupos Margit helyi születésű hajadont. Részt vett a világháborúban 1915-1916-ig. Az olasz harctéren küzdött, ahol vállsebet kapott. Régi helybeli családból származnak mindketten.

Fekete Gy. Sándor
gazdálkodó, született 1868-ban Hajdúböszörményben. Ifjú éveit édesatyja gazdaságában töltötte és ott tanulta a gazdálkodást. Igen sokoldalú közéleti, egyesületi és egyházi tevékenységet fejt ki mint tag és mint vezető. Előszeretettel foglalkozik állattenyésztéssel. Több kiállításon vett részt. 45 hold szántó és szőlőbirtoka van. Két gyermek atyja. Felesége: Rózsa Zsuzsánna. Úgy az ő, mint neje családja ősrégi helyi familia.

Néhai Fekete Imre
gazdálkodó, született 1874-ben Hajdúböszörményben. 1920-ban nősült, utána édesatyja gazdálkodásában tevékenykedett. Részt vett a világháborúban s az olaz harctéren 1915. XI. hó 9-én hősi halált halt. Két gyermek maradt utána. Özvegye: Sóvágó Zsuzsánna helybeli születésű. Özvegyének két fivére a világháborúban hősi halált halt.

[28]

Fekete Márton
birtokos, született 1880-ban Hajdúböszörményben. 1907-ben kezdte meg önálló gazdálkodását. Háborus szolgálatát a 7. vonatosztagnál teljesítette. Megyei törvényhatósági biz. tag, városi képviselőtestületi tag. Neje: Kiss Szabó Juliánna.
ld még

Vitéz Fekete Gy. Sándor
gazdálkodó, született 1890-ben Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálatának kitöltése után a világháború kitörésekor mint altiszt hadbavonult és az orosz, valamint az olasz harctereken küzdött a 39. gyalogezred kötelékében. Kétszer sebesült. Az I. o. ezüst vitézségi érem, a Károly csapatkereszt és a seb. é. tulajdonosa. 1924-ben a Kormányzó Úr Őfőméltósága által vitézzé lett avatva. 1924-ben megnősült. Neje: H. Varga Sára helyi születésű. Hat gyermek atyja. Önálló gazdálkodását 48 hold birtokán folytatja. Három testvére, néhai Fekete Imre [
ld még], néhai Fekete Zsigmond és néhai Fekete Antal a világháborúban hősi halált halt.

Fekete Zsigmond
gazdálkodó, született 1878-ban Hajdúböszörményben. 1905-ben nősült s önálló gazdálkodásba kezdett haszonbérleten, ma pedig 58 hold saját birtokán gazdálkodik. Neje: Bak Mária. Részt vett a világháborúban 1914-től 1916 X. hóig. Egyszer sebesült. Mindkét részről régi hajdúböszörményi család leszármazottjai. A mezőgazdasági egyesület tagja.

Vitéz Fenyves József
vármegyei útkaparó, született 1886-ban Tiszapolgáron. Tényleges katonai szolgálat után 1911-ben nőül vette Halász Juliánna helyőbábai hajadont. Részt vett a világháborúban elejétől végéig. Az orosz és olasz harctereken küzdött. Kétszer sebesült. Hősies magatartásáért az I. o. ezüst, II. ezüst, a bronz vitézségi érmet kapta és a Károly csapatkereszt tulajdonosa lett. 1921-ben a vármegye szolgálatába lépett mint útkaparó. 1923-ban a Kormányzó Úr Őfőméltósága által vitézzé lett avatva.

Fodor Gábor
gazdálkodó, született 1865-ben Hajdúböszörményben. 1890-ben nősült s önálló gazdálkodásba kezdett 15 hold saját földjén. Ma 28 holddal rendelkezik. Hat gyermeke van. Neje: Bíró Klára. [Fodor] Gábor és [Fodor] Imre fiai részt vettek a világháborúban. [Fodor] Imre fia 42 hónapos orosz hadifogságot szenvedett. Nejének fivére, néhai Bíró Ferenc a világháborúban hősi halált halt.

Nemes Földesi János
gazdálkodó, született 1900-ban Hajdúböszörményben. 1918-ban bevonult háborus szolgálatra és az olasz harctéren teljesítette hazafias kötelességét. Leszerelése után szülei gazdaságában munkálkodott. 1930-tól önállóan gazdálkodik 30 holdas birtokán. Neje: Balogh Róza helybeli születésű. Két gyermek atyja. Mindketten régi hajdúmegyei gazdálkodó család leszármazottjai.

Freichreich Andor
fűszer- és gyarmatárú nagykereskedő, született 1910-ben Hajdúnánáson. A céget 1909-ben alapította Freichreich Arnold s mai formáját fokozatosan érte el. Tulajdonosa 1934-ben vette át s azóta széles üzletkörre tett szert.

Fülöp György
gazdálkodó, született 1870-ben Hajdúböszörményben. 1894-ben nősült, utána önálló lett 26 hold haszonbérleten s ma 48 hold saját földjén vegyes gazdálkodást folytat. Neje: néhai Tóth Zsuzsánna 1924-ben elhunyt. Két fia, néhai Fülöp György a világháborúban, néhai Fülöp Imre az ott szerzett betegségben 1926-ban hősi halált haltak. Ősrégi helyi család leszármazottja. Atyja és nagyatyja is részt vettek a város közéletében.

Gál Ferenc
gazdálkodó, született 1887-ben Hajdúböszörményben. 1914-től végigküzdötte a nagyháborút, mint vártüzér a szerb, orosz és olasz harctereken. Régi helybeli család leszármazottja, kinek ősei a 48-as szabadságharcban is részt vettek. Fivére, [Gál] Lajos a világháborúban mint tart. hadnagy küzdött s 1932-ben halt el.

[29]

Dr. Gaál Mihály
orvos, földbirtokos, született Hajdúböszörményben 1880-ban. Középiskoláit Hajdúböszörményben és Késmárkon, az egyetemet Budapesten végezte el. 1905-ben avatták az orvostudományok doktorává. 1910-ben Hajdúszoboszló megyei, városi tisztifőorvosává választották. 1911-ben a hajdúböszörményi városi közkórháznak vezető főorvosa lett, mely hivatalát 1935-ig töltötte be. A világháború alatt 1915-től mint népfelkelő főorvos teljesített szolgálatot a szerb harctéren, valamint katonai kórházakban 1918 nyaráig. A II. o. vöröskereszt érdemrenddel tüntették ki.. Mint a város képviselőtestületének tagja a közegészségügy fejlesztése terén szerzett elévülhetetlen érdemeket. 1912-31-ig a vármegyei törv. hat. bizottság tagja volt. 1920-ban megalapította a Független Kisgazda és Földműves pártot, melynek 1926-ig elnöke volt. 1931-ig a mezőgazdasági biz. elnöke 1924-35ig a közbirtokosság elnöke volt. 1924-ben vármegyei tb. tisztifőorvossá nevezték ki. 1926-1931-ig országgyülési képviselő volt független kisgazdapárti programmal.

Gajdán Sándor
gazdálkodó és állatkereskedő, született Hajdúböszörményben. Ifjú éveit édesapja gazdaságában töltötte. Háborus katonai szolgálatának eleget téve, az állatkereskedéssel és birtokának vezetésével kezdett foglalkozni. A város társadalmi, kulturális és szociális megmozdulásainak aktiv tagja és előmozdítója.

Gargya Ferenc
gazdálkodó, született 1872-ben Hajdúböszörményben. 1907-ben nősült s ettől kezdve önállóan gazdálkodik 15 hold földjén. Neje: Török Róza helybeli születésű. Egy gyermek atyja. Nejének fivére, néhai Török Imre a világháborúban hősi halált halt. Mindketten régi helyi család leszármazottjai.

Gál Samu
szesz-, bor- és sörkereskedő született 1875-ben Hajdúszoboszlón. A cég 1900-ban alapíttatott. 1922-től a jelenlegi tulajdonosa vezeti. Nevezett a háború alatt a 3. honvédgyalogezredben szolgált. Izr. hitközségnek 5 éven át volt elnöke, a Hitelbank igazg. tagja stb.

Goldstein Herman
épületfa és cementárú kereskedő, született 1888-ban Hajdúhadházon. Iskolái elvégzése után a kereskedői pályára lépett. 1911-től 1930-ig pálinkafőzdével is birt. Üzletét 1932-ben nyitotta meg. Háboruban a 309. kombinált gy. ezrednél szolgált. Az orosz harctéren megsebesült.

Gör. Kath.Egyházközség
1424-ben alakult. Az első templomot Brankovics György építtette. A mai iskola és templom 45 évvel ezelőtt épült. Jelenleg 3500 híve van. Lelki vezetői: Véghseő Dániel apátplébános és dr. Simárszky János segédlelkész. Egyházközségi elnök: dr. Simárszky János. Alelnök: Stefán Elek. Pénztáros: Vargha János. Főgondnok: Kelemen János. Iskolagondnok: Ondó István. Jegyző: Véghseő István.

Grósz József
terménykereskedő, született 1893-ban Hajdúböszörményben. 1920-tól átvette atyjától az üzlet vezetését. A világháborúban részt vett a 39. gyalogezred kötelékében. Az orosz harctérre vonult, ahol fogságba esett. Innen 31 havi hadifogság után - szökés útján tért vissza. Háború után mint e. é. ő. tizedes szerelt le. Ekkor bekapcsolódott a város életébe. Több közéleti tisztséget tölt be.

Grünfeld József
vegyeskereskedő, született 1904-ben Hajdúböszörményben. 1928-ban lett önálló. Neje: Bőhm Jolán.

székelyhidi Dr. Györössy Imre
orvos, született Hajdúböszörményben 1894-ben. Középiskoláit Hajdúböszörményben, az egyetemet Kolozsvárott és Budapesten végezte. 1926-ban nyert oklevelet, 1927-ben nyitotta meg mai rendelőjét. A rendőrség és az OTI orvosa. 32 holdon gazdálkodik. Virilis képviselő, a város közegészségügyi tanács és a Vadásztársulat tagja. Neje: Czetli Ilona. Három gyermekük van. [apja: Györössy Imre közgyám Hajdúböszörménben]

[30]

Györössy János
gazdálkodó, született 1875-ben Hajdúböszörményben. A világháborúba 1915-ben vonult be katonának és 4 hónapig teljesített szolgálatot. A bukovinai harctéren volt. Önálló gazdálkodását 1902-től folytatja, előbb 4 holdon kezdte, ma 14 hold saját földdel rendelkezik. Testvére, néhai Györössy Gergely a világháborúban hősi halált halt. Felesége: Bodnár Klára.

Néhai székelyhidi Györössy Móric
volt árvaszéki ülnök. Középiskoláit Hajdúböszörményben és Debrecenben, a gazdasági akadémiát Debrecenben végezte. Utána a tisztviselői pályára lépett, később Hajdúböszörmény város szolgálatába lépett, majd 1916-ban mint árvaszéki ülnök hunyt el. - Életében a ref. egyház presbitere, a Vadásztársulat elnöke, Takarékpénztár ig. tagja, virilis jogon képviselőtestületi tag és megye bizottsági tag volt. Özvegye: Csendes Ilona. Négy gyermeke van.

Hadas József
esztergályos, született Hajdúsámsonban 1888-ban. Hajdúnánáson szabadult 1903-ban. Debrecenben és Budapesten dolgozott. 1921 óta önálló Hajdúböszörményben, azóta vezeti üzemét, mely legnagyobb és legrégibb a városban. Iparművészeti dolgokat szállít Európába és Amerikába. Műhelye villanyerőre van berendezve. 1914-1918-ig részt vett a világháborúban. A szerb, román és olasz harctéren küzdött. Leszerelés után Németországban hosszabb tanulmányokat végzett. 1935 óta virilis tag. Ipari kitüntetései: kamarai oklevél és 3 ezüst érem. Neje: Fodor Mária.

Hadházi Mihály
gazdálkodó, született 1861-ben Hajdúböszörményben. 1884-ben megnősült, utána önálló gazdálkodásba kezdett. Ma 18 hold saját földjén folytat vegyes gazdálkodást. Neje: Tóth Sára. Mindkét részről ősrégi helyi nemesi leszármazottak. Sokoldalú közéleti tevékenységet fejt ki. Édesatyja, néhai Hadházi Mihály részt vett az 1948-as szabadságharcban.

Hajdu Zsigmond
gazdálkodó, született Hajdúböszörményben 1897-ben. Ifjabb éveit édesapja gazdaságábn töltötte. 1915 óta gazdálkodik önállóan 58 holdas birtokán. 1915-ben vonult be a 16-ik huszárezredhez és ennek kötelékében küzdött. Két bátyja [Hajdu] János és [Hajdu] Antal az orosz fronton hősi halált halt. Neje: O. Szabó Zsófia. Mindketten régi hajdúböszörményi család leszármazottai.

"Hajduböszörmény"
politikai hetilap. 1890-ben alpította Porcsalmy Gyula, aki egyben szerkesztője is volt. Előbb "Hajdúböszörmény és Vidéke", "Hajdúböszörményi Ujság", "Hajdúböszörményi Hírek", címen jelent meg. Kiadja a "Hajdúböszörményi" nyomda, lapkiadó, papír- és könyvkereskedő rt.

Hajduböszörményi Autonóm Orthodox Izr. Hitközség
1867-ben a alapították Klein Kálmán Dávid Fried, Lédi és Brüll családok. Elnök:
Dr. Józan Sándor. Kult. alelnök: Rubin Jakab. Gondnok-alelnök: Rubinstein Menyhért. Gazda-gondnok: Gál Sándor. Pénztáros: Reinmann Henrik. Ellenőr: Rauchmann József. Iskolaszéki elnök: Angyal Andor. A hitközség Askenéz jellegű. Főrabbi: Czitron József.

Hajduböszörményi Baptista Egyházközség
1892-ben alakult. Első prédikátora néhai Balogh Lajos volt, 1919-ben Kőszeghy Árpád, majd Juhász Tivadar, jelenlegi prédikátora Kolozs József. A mai imaház 1887-ben épült a hivek adakozásából. Az egyházközség elnöke: Kolozs József prédikátor. A baptista menház 1910-ben épült. Teljesen ingyenes. Befogadóképessége 25 személy. Kolozs József baptista lelkipásztor, született 1879-ben Vámospércsen. 1896 óta baptista. 1914-ben vonult a 16. huszárezreddel a világháborúba. 1915-ben fogságba esett, honnét 1918-ban tért haza. A tanári testület tagja, leánypolgáriban hitoktató. Neje Pataki Mária.

[31]

Hajduböszörményi Gyümölcsértékesítő és Központi Szeszfőzde
1923-ban alakult 3044 üzletrésszel. 1935-ben felszámolt és teljesen átment
vitéz Fehérváry Béla tulajdonába, aki jelenleg is vezeti. Egy üzemi gyakornokot, 2 főzőmestert és 4 napszámost foglalkoztat.

Hajdúböszörményi Hangya Fogyasztási és Ért. Szövetkezet.
Alakult 1935-ben. Elnöke:
Almássy Márton g. tanár. Ügyv.-igazgató Nikodemusz Antal g. tanár lett. Igazgatósági tagok: Ignátz Antal birtokos, Kiss József ny. ig. tanító, Szabó Pál sötőmester. 6 tagú felügyelőbizottság. Elnök: Váncsa Dezső ig. tanító, Löki Ferenc kisbirtokos, Botos Péter kisbirtokos, Tarnóczy Jolán polg. isk. tanítónő, Székely Sándor sertéskereskedő, Pálfi Imre városi tisztviselő. Pénztárnok: dr. Középessy Dezső ny. szolgabíró. A szövetkezet évente kb. 120.000 P forgalmat bonyolít le, rendeltetését tökéletesen tölti be.

Hajdúböszörményi Hitelbank és Takarékpénztár R. T.
1909-ben alapította néhai dr. Balthazár Dezső 200.000 korona alpítótőkével. 1921-ben magábaolvasztotta a Gazd. és Ker. Bank R. T. és 1929-ig az alaptőkét fokozatosan 120.000 P-re emelte. A "Hajdúböszörményi Hitelegyesület mint Szövetkezet"-ből nőtt ki, később magábaolvasztotta és likvidálta anyaintézetét. Igazgató: Váczy József. Ügyész: dr. Sembery Miklós.

Hajdúböszörményi Ipartestület
1898-ban alakult. Jelenleg 640 tagja van. Elnök: Kéky Lajos. Alelnök:
Kiss Sándor és Szabó Lajos. Jegyző: Dr. Szabó János. Pénztáros: Rácz Sándor.

Hajdúböszörményi Kötőszövőgyár R. T.
Alakult 1907-ben Paulini Vilmos helybeli kereskedő elnöklete alatt 300.000 kor. alaptőkével. A gyár fokozatosan fejlődött s ma 350 munkásnak és nagyszámú tisztviselőnek ad megélhetést. A gyár pesti telepén 180 mukás dolgozik. Mai vezérigazgatója Fohn Rudolf, aki 1919-ben vette át a vezetést az akkori igazgatótól
Adriány Kornéltól. - Fia, [Fohn] István, aki Németországban végezte a textil főiskolát, 1932-ben történt hazatérése után kapcsolódott be a gyár vezetésében s szakképzettségével értékes szolgálatot tesz a gyár fellendítésében. A gyár H. K. S. védjeggyel hozza forgalomba termékeit.

Hajdúböszörményi Malomipari és Keresk. Vállalat kft.
A malom alapjait 1897-ben rakta le dr. Bacsó Kálmán de mai kft. formáját csak 1935. VIII. hóban nyerte, amikor a jelenlegi tulajdonos birtokába került. 9 járatú, 24 óránként 150 mm. búza és 170 mm. tengeri őrlésére képes. Ügyvezetője: Grünfeld Jenő.

Hajdúböszörményi Mezőgazdasági Egyesület
1908-ban alakult. Akkori elnöke: Sembery Miklós, őt Somossy Béla polgármester követte. Utána dr. U. Szabó Imre, L. Szabó Márton, Neviczky János ny. főispán és végül Fegyveres András követte az elnöki székben. Fegyveres András az alakulástól megválasztásáig mint alelnök működött. Az oláh megszállás az egyesületet feloszlatta. Utána jelenlegi elnöke a gazdatársadalom segítségével a megye vezetőinek felkérésére ujjászervezi - és megkezdi újból működését. Alelnökei: Uzonyi Mihály és Király Sándor. Pénztáros: Forgács János. Titkár: Litassy Gábor. Ellenőrök: Sóvágó Imre, Uzonyi Zsigmond. Könyvelő: Bodnár Bálint. Gazda: Botos Péter.

Hajdúböszörményi Róm. Kath. Egyházközség
1861-ben Bartakovics Béla egri érsek alapította. Első plébános: Kolmer József volt. Jelenlegi plébánosa: Balassa János. Világi elnök: Dobay Károly nyug. min. tan. Főgondnok: Radácsy Ferenc. Pénztáros: Buthler Károly.

[32]

Hajdúböszörményi Városi Takarékpénztár.
1863-ban alakult 50.000 forint alaptőkével. Igazgató:
Dr. Szél[l] Gábor. Főkönyvelő: Baranyi Imre. Pénztáros: Sóvágó Imre. Ügyész: Dr. Csorba Antal. Jelenleg 260.000 P alaptőkével rendelkezik.

Hajdúböszörményi Zsidó Ifjusági Kuturegylet.
250 kötetes magyar szépirodalmi könyvtára van, melyet
dr. Józan Sándor alapította. Elnök: Kupferstein Miksa.

Hegedűs Imre
gazdálkodó, született 1875-ben Hajdúböszörményben. Kötelező katonai szolgálatának letöltése után megnősült. Felesége: Cs.Molnár Rozália helyi születésű. A világháborúban 1915-ben vonult be. Az orosz és a román harctéren küzdött. Kétszer megsebesült. Nősülésétől - 1899-től - önálló gazdákodást folytat s jelenleg 20 hold saját földje van. Testvére Hegedűs András a világháborúban 100 sszázalékos hadirokkant lett. A család ősrégi helyi familia, kiknek elődei nemesek voltak.

Hilyán Endre
rövid- és divatárú kereskedő, született 1897-ben Nyíregyházán. A kereskedő pályát választotta élethivatásául. Tanuló éveit Nyíregyházán töltötte. Ugyanitt töltötte segéd éveit. A világháború alatt a 65. gyalogezrednél telejsített katonai szolgálatot. 1920-an önállósította magát és fokozatos fejlődéssel érte el a mai vezető pozicióját. Neje: Osváth Juliánna.

Holczer Ármin és Gál László
hengermalom. A 80-as években alapította Kiss Gábor. 1937 januárban került a mai tulajdonosok birtokába. Hét járat 24 óránként 100 mm. búza és 100 mm. darálásra képes. Jelenleg modernizálás és bővítés alatt áll. A tulajdonos társ Holczer Árminnak fűszernagykereskedése is van, született 1895-ben Désen. - A világháborúban az I 40-es tüzérezred kötelékében az orosz és olasz harctéren küzdött.

Néhai Horto János
gazdálkodó, született 1887-ben Hajdúböszörményben. Nősülésétől kezdve önálló gazdálkodást folytatott s elhalálozásakor 60 hold földbirtokot hagyott családjára, melyen jelenleg fiai gazdálkodnak. Részt vett a világháborúban s 1915-től 1918-ig több harctéren küzdött. A család mindkét részről ősrégi helyi család. Özvegye: K.Szabó Róza

Horváth Ernő
vas- és fűszerkereskedő, született 1903-ban Hajdúhadházon. Kereskedői ismereteit édesatyja mellett szerezte meg. Hajdúböszörményben 1927-ben telepedett le és önállósította magát. A helybeli ref. KIE által rendezett kiállításon elismerő oklevéllel lett kitüntetve. A város minden hazafias és kulturális megmozdulásából kiveszi részét.

Illés Kálmán
gazdálkodó, ny. városi tisztviselő, született 1875-ben Komáromban. 1896-ban bevonult tényleges katonai szolgálatra az 5. "Radetzky" huszárezredhez. Három évi szolgálat után mint szakaszvezető átlépett a m. kir. csendőrség kötelékébe, ahol 7 éven keresztül teljesített szolgálatot. 1906-ban szerelt le mint törzsőrmester. Leszerelése után a város szolgálatába lépett, ahol 10 és fél évig mint a város pénztárnoka teljesített szolgálatot. A háborúban fel volt mentve. 1919-ben nőül vette Kun Juliánna helyi születésű hajadont. Nősülésétől kezdve önálló gazdálkodást folytat 20 hold saját földjén. Az Illés család nevéről lett elnevezve Csallóközben Illésháza község. A Kun család ősrégi helyi familia.

Izr. Hitközségi Segélyegylet
1900-ban alakult. Elnök: Dr. Józan Pál. Alelnök: Berger Ábrahám. Gondnok: Grün Andor. Szegény tagjait állandó támogatásban részesíti.

[33]

Izr. Szegény Gyermekek Születési Segélyegylete
Elnök: Gelber Mór. Alelnök: Rubinstein Menyhért.

Izr. Szentegylet
Elnök:
Waldmann Lajos, alelnök: Engel Sámuel, gondnok: Klein Henrik és Ungár Hermann, pénztáros: Grün Andor, ellenőr: Freireich Lajos. A szentegylet a szegény beteg tagjait ingyen gyógykezelteti és temetteti el.

Dr. Józan Sándor
orvos, született 1901-ben Hajdúböszörményben. Középiskoláit helyben, az egyetemet a budapesti Pázmány Péter Tud. Egyetemen végezte. Az összes budapesti kórházban és klinikákon működött. 1928-ban nyitotta meg Hajdúböszörményben rendelőjét.
Egyházközség elnöke 1934 óta. Iskolaszéki tag, az Ifj. Kulturegyesület gondnoka. Neje: Schwartz Sarolta, leánya [Józan] Magdolna. ld még

Juhász Gyuláné
született Dobó Róza okl. városi szülésznő. Hajdúböszörményben született. Édesatyja néhai Dobó Sándor ácsmester volt. Szülésznői tanfolyamot 1926-27-ben Debrecenben, a Tisza István Tudomány Egyetemen végezte el. Mint magánszülésznő kzdte meg pályáját 1927-ben. 1928-tól 1930-ig mint szerződéses szülésznő állt a város szolgálatában. 1930-ban megválasztják városi szülésznőnek és ettől kezdve mint ilyen látja el felelősségteljes feladatát. Férje: Juhász Gyula részt vett a világháborúban és több kitüntetés tulajdonosa.

Néhai Juhász Márton
gazdálkodó, született 1884-ben Hajdúböszörményben. - Tényleges katonai szolgálata kitöltése után megnősült s 1909-ben önálló gazdálkodásba fogott. 23 hold saját birtokot hagyott özvegyére. Részt vett a világháborúban elejétől végig, egyszer megsebesült s a II. oszt. ezüst vitézi érdemmel lett kitüntetve. Két gyermeknek volt az atyja. Özvegye Balla Zsuzsánna, helybeli születésű. Özvegyének fivére: Balla József a világháborúban az olasz harctéren hősi halált halt. Régi helybeli családból származnak mindketten.

Kapusi Imre
gazdálkodó, Hajdúböszörményben 1889-ben született. - Katonai szolgálatra 1910-ben vonult be, ahonnan 4 hónapi szolgálat után - mint a gazdálkodásban nélkülözhetetlent - szabadságolták. A világháborúba 1914 augusztus hóban a 3. honvéd gyalogezredhez bevonult, de az év novemberében már sebesülten orosz fogságba esett. Innen 1918-ban megszökött s sikerült hazajutnia. A háború után újból átvette 28 holdas gazdaságának vezetését. Jelenleg 30 holdon gazdálkodik. A család ősrégi helybeli nemesi familiából származik. Tevékeny részt vesz a közéletben.
ld még

Kathy Antalné
született Pintér Margit okl. OTI-szülésznő Hajdúböszörményben. A bábaképzőt Debrecenben a Tisza István Tudomány Egyetemen 1929-ben végezte el. Működését helyben kezdte meg és itt folytatja a mai napig is. Szülészeti tanfolyamát kitüntetéssel végezte el. - Férje Kathy Antal villanytelepi gépápoló, 1898-ban született Hajdúböszörményben. A világháborúban a 39. gyalogezred kötelékében az olasz harctéren küzdött. Kitüntetései: II. oszt ezüst vitézségi érem kétszer, bronz vitézségi érem és Károly csapatkereszt. 1923-ban nősült, házasságukból egy leány született. Ősrégi Hajdúböszörményi család leszármazottjai.

Vitéz Kathy Imre
gazdálkodó, született 1890-ben Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálatot a 3. honvéd gyalogezredben teljesített. 1914-től részt vett a világháborúban az orosz és olasz harctereken. Kétszer sebesült s mint törzsőrmester szerelt le. I. oszt. érem, II. oszt. érem kétszer, bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt, sebesülési és háborús emlékérem, az 1912/13-as kereszt és a 6 éves szolgálati jelvény tulajdonosa. 1926-ban avatta vitézzé a Kormányzó Úr őméltósága. 1915-ben megnősült. 1919 óta önálló gazda. Jelenleg 36 holdon folytat gazdálkodást. Neje Kathy Róza, helybeli születésű. Két élő gyermek atyja. Volt leventeoktató. A ref. egyház presbitere, a mezőgazdasági egylet tagja, homokkerti hegyközség elnöke. Mindketten ősrégi helybeli lakosok leszármazottjai.

[34]

Kathy Márton
gazdálkodó, született 1880-ban Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálata letöltése után 1903-ban megnősült. Neje Bak Zsófia. Hat gyermekük van. A világháborúban a 3. gyalogezredhez vonult be mint népfelkelő s a szerb, majd orosz harctéren küzdött, ahol meg is sebesült. 1918-ban szerelt le. Önálló gazdálkodást 1903-ban kezdett 14 hold saját földjén s jelenleg 48 hold birtokkal rendelkezik. A család ősrégi hajdúböszörményi nemesi família.

Kathy Márton
gazdálkodó, született 1884-ben Hajdúböszörményben. - 1909-ben megnősült és ettől kezdve önálló gazdálkodást kezdett mint feles bérlő. Ma már 15 hold saját birtokon folytat vegyes gazdálkodást. Részt vett a világháborúban a mozgósítástól 1918 júliusáig. A szerb, orosz és olasz herctereken küzdött, megsebesült és rokkanttá nyilváníttatott. - Károly csapatkereszt és a vaskereszt tulajdonosa. Nejének 3 fivére: Marjai Gábor, [Marjai] János és [Marjai] Imre a világháborúban hősi halált halt. Felesége Marjai Sára.

Néhai Kathy Mihály
gazdálkodó, született 1858-ban Hajdúböszörményben. - Tényleges katonai szolgálata után, 1884-ben nőül vette Dréhn Juliánna helybeli születésű hajadont. Három gyermeket hagyott hátra. 1934-ben hunyt el. Özvegyére 20 hold földet hagyott. Fia [Kathy] Antal a déli, északi és délnyugati harctereken részt vett s egyszer megsebesült. A család régi helybeli nemesi família.

Néhai Kathy Sándor
gazdálkodó, született 1872-ben Hajdúböszörményben. - 1900-ban nősült és ettől kezdve önállóan gazdálkodott. Először haszonbérleten, de szorgalmas munkájának gyümölcseként 1934-ben történt elhalálozásakor 13 hold saját birtokot hagyott családjára. Özvegye Török Juliánna helybeli szülők gyermeke. Három gyermeket hagyott hátra. Özvegyének fivére: Török Sándor a világháborúban hősi halált halt.

Kálmán Lajos
ny. járásbíró, született 1852-ben Püspökladányban. Középiskoláját Debrecenben végezte 1871-ben. Önkéntes éveit Bécsben szolgálta le. 1874-ben Karcagon joggyakornok. 1875-ben Szolnokon aljegyző. 1878-ban Kassára törvényszéki jegyzőnek nevezték ki. Ezután Tornán, majd Rozsnyón járásbíró. Innen Tokajba, végül 1890-ben Hajdúböszörménybe helyezték át, ahonnan 1910-ben nyugdíjba megy. Ekkor kapcsolódott be a város közéletébe. 17 éven keresztül a ref. egyház főgondnoka volt. A helybeli takarékpénztár igazgatósági tagja. Városi képviselő virilis jogon. Nemessége 1700-as évekből való. Neje: Pápay Vilma, néhai Pápay Imre Hajdúböszörményi ref. esperes leánya.

Id. Károlyi Márton
gazdálkodó, született 1881-ben Hajdúböszörményben. - Részt vett a világháborúban 1915-től 1918-ig az orosz és olasz harctereken. Egyszer sebesült. Midketten régi helybeli család leszármazottjai. Jelenleg 40 hold saját birtokán folytat vegyes gazdálkodást. Neje: Sóvágó Eszter., helybeli születésű.

baráthosi Kató Sándor
telekkönyvvezető, született 1892-ben Székelycsókán. Iskoláit Székelyudvarhelyen végezte. 1908-ban, mint gyakornok a m. kir. járásbíróság szolgálatába lépett. 1916-ban bevonult katonának s 1917-ben - mint rokkant - egy éves szabadságot nyert. A háború után visszament Székelycsókára (Erdély) s elfoglalta állását, de 1921-ben - az oláhok megszállása után - kimenekült s a hajdúböszörményi bírósághoz nyert beosztást és mint irodatiszt teljesített szolgálatot. 1927-ben telekkönyvvezetőnek nevezték ki. 1928-ban megnősült és elvette Szabó Máriát. Házasságukból három gyermek származott.

[35]

Kelemen János
gazdálkodó, született 1880-ban Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálata letelte után, 1904-ben megnősült, de még továbbra is édesatyja segítőtársa volt. Neje Magyar Erzsébet balmazújvárosi születésű hajadon. - Önálló gazdálkodást csak 1907-től folytat, akkor 8, ma 15 holdon. Részt vett a világháborúban s 1914-től 1916 őszéig a szerb és albán harctereken küzdött s egyszer sebesült. Régi helybeli családból származik.

Kenyeres Miklós
terménykereskedő, született Debrecenben 1897-ben. Középiskoláit Magyaróváron és Debrecenben végezte, majd a debreceni gazdasági akadémián 1918-ban oklevelet nyert. 1918-ban a gabonagyüjtés országos kormánybiztosságához került. Hosszabb tanulmányútat tett Törökországban és Egyiptomban. 1934-ben lett a hajdúböszörményi "Futura" albizományosa. 1915-ben a 3-as honvéd gyalogezreddel az orosz, majd olasz harctéren küzdött s egyszer sebesült. 1918-ban szerelt le mint hadnagy. Kitüntetései: II. oszt. ezüst vitézségi érem és Károly csapatkereszt. - Neje: Rubinstein Magda.

Kéky Lajos
építési vállalkozó, 1894-ben Debrecenben született. Középiskoláit Debrecenben, a felsőipariskolát Budapesten végezte. 1913-ban jött Hajdúböszörménybe és itt édesapjával együtt megalapította mai építési vállalatát. Számos maradandó művet alkotott. A világháborút a 39-es k. u. k. gyalogezred kötelékében az olasz és román harctéren küzdötte és kétszer megsebesült. Kitüntetései: II. oszt. ezüst, Károly csapatkereszt és sebesülési érem. 1926 óta ipartestületi elnök, vál. képviselőtestületi tag, iskolaszéki tag és az iparoskör alaelnöke. Neje Nagy Irén.

Néhai Király Ferenc
gazdálkodó, született 1861-ben Hajdúböszörményben. - Tényleges katonai szolgálatot a 39. gyalogezred kötelékében teljesített. 36 holdas birtokán gazdálkodott, melyet 1929-ben történt elhalálozása óta özvegye: Fekete Zsuzsánna és veje: B.Kiss Sándor vezet. Ősrégi helybeli család.

Néhai Király Sándor
gazdálkodó, született 1848-ban Hajdúböszörményben. - 1873-ban nősült. Önálló gazdálkodását 1876-ban kezdte meg bérleten. Kitartó szorgalommal 25 hold saját földet hagyott 1910-ben történt elhalálozása után családjára. Veje: Király Gábor részt vett a világháborúban. Özvegye Mező Zsuzsánna.

Néhai Kiss András
gazdálkodó, született 1866-ban Hajdúböszörményben. - 1890-ben nősült és 1892-ben önálló gazda lett. 1927-ben hunyt el. Özvegye Kovács Gy. Mária helybeli születésű. [Kiss] András fia részt vett a világháborúban. Mindkét részről régi helybeli család leszármazottjai.

Néhai Kiss Antal
gazdálkodó, született 1850-ben. - Középiskolai tanulmányait Mezőtúron végezte. Érettségi vizsgáit Debrecenben tette le. Ugyanitt jogot hallgatott, majd bírói képesítést nyert. Önkéntes évét az ulánusoknál szolgálta le, mely után átvette a családi birtok vezetését. 1907-ben költözött Hajdúböszörménybe. 1908 március 11-én hunyt el. Özvegye Karap Berta, helybeli születésű. Két gyermeke maradt hátra. 24 hold földje bérletben van. Ősrégi helybeli család. Édesatyja községi főjegyző volt.

Néhai Kiss B. János
gazdálkodó, született 1872-ben Hajdúböszörményben. 1895-től önálló gazdálkodást folytatott egészen 1925-ben történt elhalálozásáig. Részt vett az egyházi és a politikai élet vezetésében. Ősrégi helybeli csalából származott. Özvegye Dobó Juliánna.

[36]

Kiskereskedők és Fűszeráruk
beszerzési kft. 1918-ban mint Rubin Jakab cég alakult s mai formájába 1933 óta van. Ekkor a cég a nagybani árusításra tért át. Üzletköre az egész környékre kiterjed.

Kiss Gábor
gazdálkodó, Debrecenben 1874-ben született. Szülei gazdaságában töltötte ifjú éveit. 1909 óta gazdálkodik önállóan 33 holdon. A világháborúban 1914-1918-ig az orosz és olasz harctéren küzdött mint 2-es honvéd huszár. Hosszú időn keresztül virilis képviselő volt. Régi hajdúmegyei nemesi család leszármazottja. - Neje: Somossy Róza. Két gyermekük van.

Kiss Sándor
géplakatos mester, született 1889-ben Hajdúböszörményben. Iparát is itt tanulta. Segédi működést Budapesten fejtett ki, ahol az összes szakiskolát elvégezte. 1910-ben katonai szolgálatra a haditengerészethez vonult be. Ott éri a világháború. Azt végig harcolja s mint gépmester szerel le. 1920-ban önállósította magát. Elnöke az iparoskörnek, alelnöke az
ipartestületnek, a ref. egyház presbitere, elnöke a mester- és tanoncvizsgáztató bizottságnak. Fűtéstechnikai kísérleteket folytat. E téren munkásságát siker koronázta: 1936-ban szabadalmaztatja találmányát, mely abból áll, hogy a felfogott füstgázzal egy másik helyiséget is lehet fűteni, ezzel 40%-os tüzelőanyag megtakaritás érhető el. Szabadalmát több magán- és középületben használják. ld még

B. Kiss Sándor
gazdálkodó, született 1887-ben Hajdúböszörményben. - 1911-ben megnősült, de továbbra is atyja segítőtársa maradt. 1917-ben lett csak önálló, mint feles bérlő, ma azonban már 30 hold saját birtokkal rendelkezik. Neje: Bodnár Mária, helybeli születésű. Részt vett a világháborúban: 1914-től 1917-ig az orosz és olasz harctereken küzdött. Egyszer megsebesült és mint rokkant szerelt le. Fivére: B.Kiss János a világháborúban hősi halált halt. Mindketten régi helybeli család leszármazottjai.
ld még

B. Kiss Sándor
gazdálkodó, született 1878-ban Hajdúböszörményben. - 1911-ben megnősült és elvette Bodnár Mária helybeli szülők gyermekét. 1917-ben mint feles bérlő kezdte, ma azonban már 30 hold saját birtoka van. Részt vett a világháborúban az első mozgósítástól 1917-ig, amikor si sebesüléséből kifolyólag rokkanttá minősítették. Neje fivére: Bodnár István a világháborúban hősi halált halt. Mindketten régi helybeli család leszármazottjai.
ld még

Néhai Kiss B. Sándor
gazdálkodó, született 1872-ben Hajdúböszörményben. 1891-ben nősült, utána önálló gazda lett 11 hold földjén. Ma 36 hold föld van a család tulajdonában. 1904 októberben halt meg. Három gyermeket hagyott hátra. Özvegye Kathy Mária, helybeli születésű. Ref. egyházi presbiter s a gazdakör tagja volt. Régi helybeli családból származott.

Kiss Szabó Antal
gazdálkodó, született 1892-ben Hajdúböszörményben. 1914-ben bevonult a 3. honvéd gyalogezredhez, az orosz harctérre került, ahol lövés és szúrásból eredő sebesülést szenvedve, orosz fogságba esett. 1918-ban szökés útján tért vissza. 1921-ben nősült meg. Neje: néhai Biró Margit 1933-ban hunyt el. Önálló gazdálkodást 1932 óta űz s 55 hold saját és 25 hold bérleten folytat vegyes gazdálkodást. Többoldalú közéleti tevékenységet fejt ki. A család mindkét részről ősrégi nemesi családból származott. Öccse: néhai K.Szabó Zsigmond [
ld még] a világháborúban kapott sebesülésből kifolyóan 1915-ben elhunyt.

Özv. Klein Ferencné
fakereskedő és cementárugyáros. - A céget 1855-ben Klein Ferenc alapította. Nevezett 1900-ban elhunyt. A kereskedést akkor özvegye vette át. Jelenlegi tulajdonosa özv. Winkler Józsefné és Klein Salamon (ld még).

Klein Kálmán Dávid
épületfa kereskedő és cementárugyáros. Az 1885-ben alapított cég fokozatosan fejlődve érte el mai formáját. A cégalapító 1931-ben elhalt, ki több intézmény és közületnek volt vezetőségi tagja. Halála után két fia: [Klein] Ignác és [Klein] Izráel átvette a cég vezetését. Mindketten tisztséget viselnek az egyház életében. Háborús szolgálatot teljesítettek.

[37]

Komáromi János
gazdálkodó, született 1876-ban Hajdúböszörményben. Önálló gazdálkodását 1903-ban kezdte bérleten s ma 38 hold saját birtokán folytat vegyes gazdálkodást. Ebből 18 hold szerzemény. Unokatestvére: Kathy Márton a világháborúban hősi halált halt. Egyik fia: [Komáromi] Zsigmond 1932-ben elhunyt. Régi helybeli család leszármazottja. Felesége: K.Varga Juliánna.

D. Konyári Antal
gazdálkodó, született 1886-ban Hajdúböszörményben. Ifjú éveit szülei gazdaságában töltötte. 1907-ben lett önálló birtokos. Jelenleg 108 holdon gazdálkodik. - A világháborúban 1914-től 1918-ig a 3-as honvéd gyalogezred kötelékében harcolt. A ref. egyház presbitere, a Kossuth-kör háznagya, a nagy vadásztársulat és a "Boda" erdőbirtokosság választmányi tagja. Neje: Kapusi Mária. Mindketten régi böszörményi család leszármazottjai.

Kovács Béla
fűszer- és vegyeskereskedő, született 1903-ban Hajdúböszörményben. Fémipari szakiskolát végzett. Kereskedői képzettségét szülei mellett szerezte meg. 1920-ban kivándorolt az USA-ba s 13 évig élt kint, távol az óhazától. Megfordult Mexikóban, Kanadában, Franciaországban, Hollandiában, Németországban és Sveicban. Nagy tapasztalatokkal tér haza s 1937-ben önállósította magát. Igen agilis tagja a helybeli kereskedő társulatnak.

Kovács Ferenc
fűszer- és vegyeskereskedő, 1905-ben Hajdúböszörményben született. Helyben szerezrte meg kereskedői ismereteit, majd négy és fél évig külföldön fejleszti szaktudását. Legtovább Kubában volt. 1929-ben önállósította magát s ma a vásárló közönség egyik kedvelt kereskedője.

Kovács Imre
gazdálkodó, 1883-ban Hajdúböszörményben született. Tényleges katonai szolgálatát a 16. huszárezredben teljesítette. 1909-ben nőül vette Szabó Juliánna helybeli hajadont. 1911-től önálló gazdálkodást folytat 80 holdas birtokán. Három gyermek atyja. - A világháborúban 1917-ig vett részt. Felmentés folytán szerelt le. Közéleti tevékenységet fejt ki úgy az egyháznál, mint a mezőgazdasági egyesületben.

Kovács Imre
gazdálkodó, 1862-ben Hajdúböszörményben született. 1884-ben nősült. 1913-ban önálló gazda lett s ma 23 hold saját földje van. Neje Kovács Zsuzsánna helybeli születésű. Öt gyermek atyja. Három fia vett részt a világháborúban, kik közül kettő - [Kovács] Imre és [Kovács] Sándor - hősi halált halt, [Kovács] Antal fia pedig a háborúban szerzett betegségében 1936-ban hunyt el. Ref. egyházi presbiter. Mindketten régi helybeli család leszármazottjai.

Id. Kovács József
gazdálkodó, született 1857-ben Tiszacsegén. Tényleges katonai szolgálatának letöltése után, 1880-ban megnősült. Neje Busznyák Sára. Fiai közül [Kovács] József, [Kovács] Mihály és [Kovács] Ferenc részt vettek a világháborúban. 37 hold saját földjén folytat önálló gazdálkodást. Földje teljes egészében szerzemény, melyet feleségével egyetemben kitartó szorgalmukkal szereztek. A család régi helybeli leszármazott.

Kovács László
fűszer- és vegyeskereskedő, született 1908-ban Hajdúböszörményben. Tanuló- és segédéveit helyben töltötte s 1934 január 1-én önálló kereskedő lett. A kereskedő társadalom egyik agilis és képzett tagja, ki tudásával és szorgalmával a vásárló közönség bizalmát teljes egészében birja.

Kovács Mihály
gazdálkodó, született 1883-ban Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálatának letelte után, 1909-ben megnősült és elvette Kovács Máriát. E házásságból négy gyermek származott. Felesége 1921-ben elhunyt. 1922-ben újból megnősült és elvette Lázár Anna helybeli születésű hajadont. E házasságból két fia született. A világháborúban részt vett 1914-től végig és úgy az orosz, mint az olasz harctéren küzdött. Itt kétszer megsebesült. Mindkét család ősrégi helybeli familia.

[38]

Kovács Mihály
gazdálkodó, született 1870-ben Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálatának eleget tett. A világháborúban 1916 februártól az orosz, a román és az olasz harctereken küzdött. [Kovács] Antal fia 1917-től szintén katona volt és az olasz harctéren teljesített szolgálatot. A család régi helybeli família. Felesége néhai Széll Klára.

Kovács Péter
a KIE országos titkára, született 1901-ben Hajdúböszörményben. Iskoláit részben helyben, részben Németországban és Ausztriában végezte, utána szülei gazdaságában tevékenykedett. 1924-ben lép a KIE kötelékébe. Mint helyi vezető kezdi meg munkásságát. Kiváló munkájáért titkárrá nevezik ki. Neje Uzonyi Zsuzsánna. Midketten ősrégi helybeli cslád leszármazottjai.

Kövér Péter
gazdálkodó, 1865-ben Hajdúböszörményben született. Iskolái elvégzése után, 1886-ben tényleges katonai szolgálatra vonult be a 39. gyalogezredhez. Utána 1899-ben megnősült s nőúl vette Barak Sára hajdúböszörményi hajadont. Három gyermekük van. Két fia: [Kövér] Zsigmond és [Kövér] Antal részt vettek a világháborúban s [Kövér] Zsigmond fia 25%-os rokkant lett. Nősülésétől önálló gazdálkodást folytat először feles birtokon, ma pedig 64 hold saját földdel rendelkezik. Közéleti tevékenységet fejtett ki hosszú évtizedeken keresztül. A család mindkét részről ősrégi nemesi helybeli familia.

Dr. Kövér Sándor
orvos, született Hajdúböszörményben 1896-ban. Középiskoláit Hajdúböszörményben, az egyetemet Budapesten végezte. 1923-ban nyert oklevelet. Hat évig a budapesti Fehérkereszt kórházban működött. 1929-ben elvégezte a tisztiorvosi tanfolyamot. - Hajdúböszörményben rendelőt nyitott. 1935 óta városi ügyvezető orvos. 1915-ben vonult be a 39-es gyalogezredhez. Az olasz harctéren küzdött, hol 1917-ben fogságba esett. 1919-ben került haza és mint zászlós szerelt le. Kitüntetései: bronz vitézségi érem és Károly csapatkereszt. Képviselőtestületi tag, a hadigondozó, testnevelési és szegényügyi bizottság tagja, iskolaszéki tag. Neje dr. Lukács Ilona.

Kutassy Kálmán
gyógyszerész, született Hajdúböszörményben 1889-ben. Középiskoláit Hajdúböszörményben, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. 1913-ban nyert oklevelet. 1914-ben vonult be a 39-es gyalogezredhez. Később Temesvárra a 21-es helyőrségi kórházba helyezték át. A szerb, orosz és olasz harctéren küzdött. 1918-1919-ig hadikórházban teljesített szolgálatot. 1919-ben mint hadnagy szerelt le. Kitüntetései: koronás arany érdemkereszt és vöröskereszt tiszti jelvény. 1935-ben nyitotta meg mai gyógyszertárát. Az egészségügyi bizottság, madárvédő egyesület és a vadásztársaság tagja. Neje: Kiss Mária.

Laczák Antal
gazdálkodó, született 1897-ben Hajdúböszörményben. 1916-1918 novemberig vett részt a világháborúban, előbb a 3. honvéd gyalogezred, majd a 301. kombinált ezred kötelékében. Az orosz, oláh, majd az olasz harctereken küzdött. A bronz vitézségi érem és a Károly csapatkereszt tulajdonosa. 1921-ben megnősült és önálló gazdálkodást kezdett mint bérlő, míg ma 20 hold saját birtokkal rendelkezik. Neje Sutyák Mária, helybeli születésű. Fivére: [Laczák] Imre a világháborúban hősi halált halt. Régi helybeli családból származnak, neje ősei balmazújvárosiak voltak.

[39]

Néhai Lázár Zsigmond
gazdálkodó, született 1878-ban Hajdúböszörményben. Katonai szolgálatát az 1. huszárezredben töltötte. 1909-ben önálló gazdálkodásba kezdett 14 hold haszonbérleten. Részt vett a világháborúban 1914-től 1918-ig s egyszer megsebesült. 1936 októberben hunyt el. - Özvegye Asztalos Juliánna helybeli születésű.

Lefkovics Mór
rövidáru kereskedő, született 1883-ban Balmazújvároson. 1928-ban önállósította magát és hamarosan sikerült üzletét megkedveltetni a vásárló közönséggel. Neje Winkler Irén.

Ifj. dr. Magi Kálmán
földbirtokos, született Hajdúböszörményben 1900-ban. Középiskoláit Hajdúböszörményben, az egyetemet Budapesten és Pécsett végezte. Jelenleg édesapja 102 holdas birtokát vezeti. Régi hajdúböszörményi család leszármazottja.

Magyar Nemzeti Pártkör
1927-ben alapította dr. Csorba Antal. A kör tagjaiból alakult 1931-ben a hajdúböszörményi független kisgazdapárt. Elnök:
dr.Csiha Endre, ügyvezető elnök: Kálmán Ferenc, alelnökök: L.Szabó Imre, Csiha János, Fekete Márton és Kovács Gyula, pénztáros: Csatáry József, háznagyok: Kiss Szabó János és S.Bodnár András, ellenőrök: Kapusi Imre és Szabó Imre.

Özv. Marczi Pálné
kéményseprőmester. Férje 1904-ben bekövetkezett halála után vette át a jogot. Üzletvezető: veje, Friedrich Béla. Három alkalmazottat foglalkoztat.

Máthé János
gazdálkodó, született 1863-ban Hajdúböszörményben. Jelenleg 36 hold saját birtokkal rendelkezik, melyből 16 hold saját szerzemény. 24 évig egyházi presbiter, 12 évig városi képviselőtestületi tag volt. Felesége: Kerékgyártó Zsuzsánna. Veje: néhai Cs.Kiss Gábor a világháborúban hősi halált halt.

Mező Imre
gazdálkodó, született 1860-ban Hajdúböszörményben. 1882-ben nősült meg. Neje: Fábián Klára, helybeli születésű. Nősülésétől önálló gazdálkodását 5 hold földön kezdte, amit kitartó szorgalommal 18 holdra egészített ki. Öt gyermek atyja. Fia: [Mező] Imre a világháborúban hősi halált halt. Mindketten régi helybeli családból származnak.

Néhai Mező Sándor
gazdálkodó, született 1868-ban Hajdúböszörményben. 1895-ben nőül vette Zolnai Zsófia hajadont. Nősülésétől önálló gazdálkodást folytatott. Részt vett a világháborúban s az ott szerzett betegségéből kifolyólag 1918-ban elhunyt. Két fia: [Mező] Sándor és [Mező] Imre szintén részt vettek a világháborúban. Utóbbi mint katona hunyt el. Családjára 20 hold földet hagyott, melyen gyermekei gazdálkodnak.

Id. Mező Sándor
gazdálkodó és cséplőgéptulajdonos, született 1854-ben Hajdúböszörményben. 1870-ben nőül vette Tóth Juliánna helybeli hajadont. Három gyermek atyja. 1870 óta önálló gazdálkodását folytat s jelenleg 50 hold földjén gazdálkodik. Fia: [Mező] Sándor részt vett a világháborúban 1914-1918-ig. Részt vett úgy a megye, mint a város közéletében. Az egyháznál presbiter 30 éven át. A család mindkét részről régi helybeli nemesi család.

"M. N. Sz. P." Hajdúböszörményi Főcsoportja
1935-ben alapította
Monori Gyula. Tagjai politikai, társadalmi és kulturális kérdésekkel foglalkoznak. - Országos vezér: gr.Festetich Domonkos, helyi vezérelnök: Somossy Péter, ügyvezetőelnök: Monori Gyula, titkár és jegyző: Kovács Mihály, pénztáros: Mezei Pál, háznagy: Sipos Imre, zászlóanya: dr.Dücső Jánosné.

Molnár Dániel
gazdálkodó, született 1902-ben Hajdúböszörményben. 1928-ban nősült és elvette Pintye Rozália helybeli születésű hajadont. Nősülésétől önállóan gazdálkodig s ma 11 hold saját földje van. Testvére, valamint felesége édesatyja: néhai Pintye Péter részt vettek a világháborúban és utóbbi francia hadifogságba esett. Régi helybeli család leszármazottjai.

[40]

Molnár Gábor
gazdálkodó, született 1867-ben Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálatának letöltése után, 1889-ben megnősült. Neje: Tardi Klára. E házasságból két gyermek származott. Felesége 1895-ben meghalt. Másodszor is megnősült és elvette Tardi Zsuzsánnát. E házasságából 11 élő gyermek származott. Fia: [Molnár] Gábor , valamint két veje: Orbán Imre és Fekete József részt vettek a világháborúban. A család mindkét részről ősrégi helybeli leszármazott. Önálló gazdálkodását jelenleg 58 hold saját földjén folytatja.

Molnár Gábor
városi alkalmazott, született 1911-ben Hajdúböszörményben. - 1932-ben került a város szolgálatába. Neje: Kovács Julia. Mindketten régi helybeli család leszármazottjai.

M. Molnár Imre
gazdálkodó, született 1880-ban Hajdúböszörményben. Kora ifjúságában árvaságra jutott. 1903-ban megnősült s önálló gazdálkodást kezdett, mint haszonbérlő és ma 78 hold saját birtokán folytat vegyes gazdálkodást. A bírtok teljes egészében közös szerzemény. Neje: Hunyadi Zsuzsánna. Mindketten régi helybeli családból származnak.

Sz. Molnár Imre
gazdálkodó, született Hajdúböszörményben. Régi böszörményi családból származik. Ifjú éveit édesapja gazdaságában töltötte. Háborús katonai szolgálatának eleget tett. Leszerelése után átvette gazdasága vezetését. A megye és a város közéletében jelentékeny szerepet tölt be. Hajdúvármegye törvényhatósági bizottságának tagja, városi képviselőtestületi tag és közbirtokossági elnök.

Cs. Molnár János
gazdálkodó, született 1888-ban Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálata után, 1912-ben megnősült. Nőül vette O.Varga Margit helybeli hajadont. Hét gyermek atyja. A világháborúba 1914-ben bevonult a 39. gyalogezredhez s 1914 decemberében orosz hadifogságba esett, ahonnan csak 1921 márciusában szabadult meg. Önálló gazdálkodást folytat 31 hold saját és 13 hold bérleten. Mindkét részről ősrégi helybeli nemes familiából származnak.

Néhai Molnár Pál
gazdálkodó, született 1872-ben Hajdúböszörményben. 1902-ben nősült, utána önálló gazda lett 10 hold saját földjén. Szorgalmas munkával 18 holdra növelte birtokát, melyen özvegye gazdálkodik. Részt vett a világháborúban mint trén. 1916-ban hunyt el. Két gyermeket hagyott hátra. Özvegye: Bodnár Mária helybeli születésű. Régi böszörményi család leszármazottjai.

Molnár Sándor
gazdálkodó, született 1868-ban Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálata letöltése után, 1896-ban megnősült. Neje: Ignáth Mária. Hat gyermekük van. A világháborúban segédszolgálatos volt s 1918-ban vonult be. Önálló gazdálkodást nősülésekor kezdett bérleten és feles földön. Kitartó szorgalommal 43 hold saját birtokot szerzett. Volt virilis s a gazdakör tagja. A család mindkét részről régi helybeli familia.

Monori Gyula
órás- és ékszerész mester, született Hajdúböszörménmyben 1876-ban. Iparát Debrecenben tanulta. 1902-ben lett először önálló Hajdúnánáson. Mai üzletét 1927-ben nyitotta meg. 1914-1918-ig küzdött a világháborúban, amikor is hétszer sebesült. Kitüntetései: II. oszt. ezüst, Károly csapatkereszt s e. e. századosi rangot kapott. Az ipartestület választmányi, az iparoskör számvizsgáló bizottsági tagja, a
M. N. Sz. P. alapító tagja és ügyvezető elnöke. Neje: Horváth Zsófia. Két gyermekük van.

[41]

Nagy Imre
gazdálkodó, 1872-ben született Hajdúböszörményben. Három évi tényleges katonai szolgálatát a 16. huszárezrednél töltötte ki. 1897-ben önálló gazdálkodásba kezdett 17 hold saját földjén., melyet kitartó, szorgalmas munkával 40 holdra növelte. Részt vett a világháborúban három évig a 39. honvéd tarackos tüzérezredben. Az orosz, oláh és olasz harctereken küzdött, egyszer sebesült. Régi helybeli családból származik. Édesatyja: néhai Nagy Sándor a 48/49-es szabadságharcban részt vett.

Nagy Imre
gazdálkodó, 1851-ben született Hajdúböszörményben. Ifjú éveit szülei gazdaságában töltötte. Neje: Bonos Sára. Fia [Nagy] Antal részt vett a világháborúban mint őrvezető. Régi hajdúcsalád sarja.

Nagy Imre
gazdálkodó, 1867-ben született Hajdúböszörményben. 1890-ben nősült. Önálló gazdálkodást folytat 10 hold saját földjén. Neje: Biró Mária helybeli születésű. Mindketten régi helybeli családból származnak.

Pálosi Nagy Imre
gazdálkodó, született 1882-ben Hajdúböszörményben. Édesapja földbirtokos és malomtulajdonos volt. 1923-ban átvette a malom vezetését és azt 1933-ig vezette. 1935 óta önállóan gazdálkodik, jelenleg 48 hold birtokán. Postatiszt volt Nagyváradon. Neje: Kovács Eszter.

P. Nagy Imre
gazdálkodó, született 1886-ban Hajdúböszörményben. - 1912-ben nősült és önálló gazda lett. Neje: Bácsi Sára helybeli születésű. Részt vett a világháborúban és 1914-től az orosz, majd az olasz harctereken küzdött. Itt hadifogságba esett, ahol 4 esztendőt töltött. Egy fivére, valamint nejének egy testvére: P.Nagy György és Bácsi István a világháborúban hősi halált halt. Önálló gazdálkodását 36 hold saját birtokán folytatja. Mindketten régi helybeli családból származnak.

Id. Nagy János
gazdálkodó, született 1882-ben Debrecenben. Részt vett a világháborúban 1914-1918 augusztusig a 3. honvéd gyalogezred kötelékében. - Az olasz harctéren megsebesült és 20 százalékos rokkant lett. Nejének fivére: néhai Kovács Mihály a világháborúban hősi halált halt. Sokoldalú közéleti tevékenységet fejt ki. Felesége: Kovács Juliánna. Úgy ő, mint neje ősrégi debreceni családnak leszármazottjai.

Néhai B. Nagy Sándor
gazdálkodó, született 1869-ben Hajdúböszörményben. - Tényleges katonai szolgálatának eleget tett. Önálló gazdálkodást 1900-tól folytat. Akkor 5 holdon kezdte s özvegyére már 35 holdat hagyott. Elhunyt 1928-ban. Özvegye: Fazekas Róza.

Neumann Soma és Tibor
sörnagykereskedő és szíkvízgyáros. A cég az 1900-as évek elején alapíttatott, azóta fokozatosan fejlődve érte el mai formáját. 1936-ban bővült ki a szíkvízgyárral, mely a legmodernebb felszereléssel lett berendezve.

Oláh Bálint
gazdálkodó, Hajdúböszörményben 1891-ben született. Iskoláit is itt végezte. 1913-ban bevonult a 3. gyalogezredhez. 1914-ben az orosz harctérre került, ahol megsebesült és mint 75 százalékos rokkant 1916-ban leszerelt. Kitüntetései: bronz, Károly csapatkereszt, vitézségi érem. Neje: Uzonyi Eszter. Gyermekei: [Oláh] István, [Oláh] Bálint, [Oláh] Éva. A ref. egyház presbitere, közbirtokossági tanácstag, mezőgazdasági egy. vál. tagja.

Oláh Barna
gazdálkodó és bércséplő, született 1899-ben Hajdúböszörményben. A géplakatos pályára képezte ki magát és 1924-től 1932-ig mint géplakatos mester működött. 1916-ban a lokomobil- és gőzgépkezelői vizsgát sikeresen letette Debrecenben. 1917-ben bércséplő igazolványt nyert. 1930-tól önállóan gazdálkodik 28 hold saját birtokán. 1925-ben nőül vette Cs.Varga Margit helybeli születésű hajadont. 1917-től részt vett a világháborúban. 1918-ban olasz hadifogságba esett, ahonnan 1919 novemberében szabadult meg. Ősrégi helybeli nemesi család leszármazottja.

[42]

Oláh Ferenc
hentes- és mészáros mester, született 1900-ban Hajdúböszörményben. 1927-ben önállósította magát. Az iparos társadalom egyik igen agilis tagja, akinek üzlete egyike a legkeresettebbeknek. Neje: Rab Margit Róza.

Oláh István
gazdálkodó, született 1884-ben Hajdúböszörményben. 1909-ben nősült s önálló gazdálkodást kezdett mint felesbérlő. Jelenleg 65 hold sját gazdasága van, melyből 58 holdat örökölt. Neje: B.Kiss Zsuzsánna helybeli születésű. Részt vett a világháborúban s 1915. év végén olasz hadifogságba esett, ahonnan 53 hónapi szenvedés után szabadult ki. Közéleti tevékenységet fejt ki. Nejének fivére: B.Kiss János a világháborúban hősi halált halt. Mindketten régi helybeli család leszármazottjai.

Oláh Márton
gazdálkodó, született 1872-ben Hajdúböszörményben. - Tényleges katonai szolgálatának eleget tett. A világháborúban 1915-1917-ig határszéli szolgálatot teljesített. Régi helybeli család leszármazottja.

Özv. Orstein Jakabné
az első Hajdúböszörményi Szíkvízgyár tulajdonosnője. A vállalat 1904-ben néhai Orstein Jakab által alapíttatott, melyet jelenlegi tulajdonosa férjének 1928-ban bekövetkezett elhalálozása után vett át. Néhai Orstein Jakab a világháborúban a 39. k. gyalogezred kötelékében teljesített szolgálatot s a déli hadszintéren 100 %-os rokkant lett. A gyár évi terméke kb. 30.000 üveg szódavíz. Az üzem vezetésében fia: [Orstein] Mór segédkezik.

Papp László
gyógyszerész, született Békésszentandráson 1887-ben. Középiskoláit Kecskeméten, az egyetemet Budapesten végezte. 1906-ban nyert oklevelet. 1928 óta tulajdonosa a hajdúböszörményi "Szent-Háromság" gyógyszertárnak. A világháborúban a 28-as gyalogezred kötelékében 1916-1918-ig mint gyógyszerész teljesített szolgálatot. Róm. kat. egyháztanácstag. - Neje: néhai Schramm Irén. Egy gyermeke van: [Papp] Endre, gyógyszerész.

Dr. Papp Sándor
állatorvos, született 1898-ban. Középiskoláit Szentesen, az állatorvosi főiskolát Budapesten végezte. Oklevelet 1920-ban, doktori címet 1929-ben nyert. 1927-ig a debreceni állami méntelepnél mint főhadnagy - állatorvos - szolgált, mikor is Hajdúböszörményben megválasztották ügyvezető városi állatorvosnak. A ref. egyház presbitere és a közegészségügyi bizottság tagja. Neje: Tóth Margit.

Néhai Pápay Imre
ügyvéd, született 1856-ban Hajdúböszörményben. Iskoláit Debrecenben végezte. Három évig helyettes jogtanár volt, 1882-ben ügyvédi irodát nyitott Debrecenben, melyet 1889-ig vezetett. 1885-ben megnősült. Özvegye: Lengyel Ida, néhai Lengyel Imre debreceni törvényszéki bíró, kir. tanácsos leánya. Két gyermeket hagyott hátra. A Pápay-család ősrégi szatmármegyei, a Lengyel-család pedig ősrégi hajdúsági nemesi familia.

Perzséti Ökörlegelő Birtokosság Társulata
1880 körül alakult. 495 hold legelővel rendelkezik. Elnök: dr. U.Szabó Imre, alelnök: id.Szálkay András, jegyző: Fülep Sándor, pénztáros: Ignáth Antal.

Pintér István
gazdálkodó, 1860-ban Hajdúböszörményben született. 1884-ben nősült, utána önálló gazda lett s 71 hold földjén vegyes gazdélkodást folytat. Ma 80 hold birtok tulajdonosa. Neje: Török Mária. Városi képviselőtestületi tag volt sok éven át virilis alapon. Mindkét részről ősrégi hajdúböszörményi családból származnak.

[43]

Póka Gábor
gazdálkodó, született 1868-ban Hajdúböszörményben. - Tényleges katonai szolgálata után, 1908-ban megnősült. Neje: Cs.Varga Juliánna helybeli születésű. Két gyermek atyja. Egyik fia: [Póka] Gábor, ki jogot hallgatott, sokszoros és neves atléta-bajnok s helyi sportoktató. Önálló gazdálkodását 30 hold saját birtokán folytatja. Sógora: Cs.Varga Imre a világháborúban hősi halált halt. Többoldalú közéleti tevékenységet fejtett ki. Mindkét részről ősrégi helybeli nemesi család leszármazottjai.

Néhai Rab Gábor
gazdálkodó, született 1873-ban Hajdúböszörményben. 1906-ban nősült másodízben. Hét élő gyermeket hagyott hátra. Özvegye: F.Nagy Sára helybeli születésű. Részt vett a világháborúban. 1931-ben hunyt el. Két fivére: [Rab] Sándor és [Rab] Márton a világháborúban hősi halált halt. Régi helybeli család leszármazottjai.

Rab János
gazdálkodó, 1882-ben született Hajdúböszörményben. 1911-ben nősült s ettől kezdve önálló gazdálkodást folytat. Neje: O.Szabó Juliánna helybeli születésű. A világháborúba 1918-ban vonult be mint népfelkelő a 39. gyalogezredhez. Jelenleg 60 hold birtoka van, melyből 40 hold saját szerzemény. Három bátyja: [Rab] Márton 1917-ben a szerb harctéren hősi halált halt, [Rab] Sándor és [Rab] Gábor a harctéren szerzett betegségéből kifolyólag halt meg. Két vitéz sógora: Boross Imre és Török Antal a világháborúban hősi halált halt. A család mindkét részről régi helybeli familiából származik.

Rab Péter
gazdálkodó, 1871-ben született Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálatát a 16. huszárezrednél töltötte. Utána, 1897-ben megnősült. Neje néhai Cs.Kovács Mária helybeli szülők leánya volt, aki 1936-ban halt meg. Hét gyermek atyja. - A világháborúban 1916-tól részt vett a 39. gyalogezred kötelékében. Az orosz és az olasz harctereken küzdött. 1918 novemberében szerelt le. Önálló gazdálkodását 27 hold saját földjén folytatja, ebből 8 hold szerzemény. Közéleti tevékenységet fejt ki. Testvére: [Rab] Márton a világháborúban hősi halált halt. Sógora: Boross Imre a háborúban szerzett betegségéből kifolyólag halt meg. A család ősrégi helybeli familia.

Radácsy Ferenc
földbirtokos, született 1862-ben Balmazújvárosban. 1893-ban nősült. Utána önálló gazda lett s ma 150 hold birtok tulajdonosa. Neje: Némethy Juliánna. Hosszú éveken át volt városi virilis képviselő. A róm. kat. egyháznak 40 éven keresztül főgondnoka, a gazdakör alelnöke, vármegyei törvényhatósági bizottság tag. Régi balmazújvárosi család leszármazottja.

Rákóczi Hegyközség
1897-ben alakult az akkori alispán kezdeményezésére. 40 hold szőlőbirtoka és 60 tagja van. Elnök: U.Szabó Imre, pénztáros: Szabó Lajos, jegyző: Váncsa Dezső.

Vitéz Rákóczi István
ny. tiszthelyettes, született 1885-ben Törökszentmiklóson. Tényleges katonai szolgálatra 1906-ban vonult be a 2-es huszárezredhez. A világháborúban az orosz, román és olasz harctereken küzdött. Az ellenség előtt tanusított vitéz magatartásáért az I. oszt., a II. oszt. ezüst, a bronz vitézségi érmeket, a Károly csapatkeresztet, sebesülési érmet, az 1912/13. emlékérmet, a háborús emlékérmet és a 60 é. ju. emlékérmet kapta meg. - Egyszer sebesült az orosz harctéren gránátszilánktól. 1926-ban ment nyugállományba mint tiszthelyettes. 1925-ben lett vitézzé avatva. 1929-ben telepedett meg Hajdúböszörményben, amikor megalapította faiskoláját, rózsakertészetét és méhészetét. Kizárólag gyümölcsfákat nevel. 1931-ben építteti fel a vasút mellett modern házát. Kizárólag helybeli vevőköre van. Neje: Oláh Róza helybeli családból származik. Leánya: [Rákóczi] Irén, aki férjezett vitéz Ráczi Győző üzemi segédtiszttel.

[44]

Reich István
fűszer-, vas- és bőrkereskedő, született 1909-ben Hajdúböszörményben. Középiskoláit helyben, egyetemi tanulmányait Lipcsében és Zürichben végezte. Az üzletet atyja 1910-ben alapította, mely fokozatos fejlődéssel érte el mai fokát. 1932-ben vette át atyjától.

Özv. Reiszmann Mózesné Kft
rőfös- és rövidáru kereskedés. Cégtulajdonos: Reiszmann Heinrich és [Reiszmann] Berta. A cég alapját Reiszmann Mózes 1921-ben vetette meg, aki 1929-ben elhalt. A cég vezetését Reiszmann Henrich intézi.

Reiszmann és Neufeld
cég rövid- és divatáru kereskedés. 1935-ben alapíttatott cégtársas alapon, a vásárló közönség nagy és teljes megelégedésére.

Róna János
fűszer- és vegyeskereskedő, született 1898-ban Nagyrábén. 1932-ben önállósította mgát helyben, mely előtt a bankszakmában működött. Háborús szolgálatát a 4. honvéd gyalogezrednél teljesítette és az olasz harctéren megsebesült. Izr. hitközségi képviselőtestületi tag.

Rottmann Albert "Versenyáruház" Kft
A céget 1890-ben alapította az atyja s 1936-ban lett kft. A háborúban a 65. kgy. kötelékében vett részt.

"Salon" szíkvízgyár
Szabó Kálmán 1930-ban alapította. Évi forgalma kb. 50.000 üveg. Szolid alapokra fektetett üzleti elvek, a pontos kiszolgálás emelték arra a szintre a gyárat, melyen ma áll. Szabó kálmán 1893-ban született Hajdúböszörményben. A háborút az 5. vártüzérezredben a déli hadszíntéren küzdötte végig.

Sárossy Antal
földbirtokos, született 1886-ban Hajdúböszörményben. - Ifjú éveit édesapja gazdaságában töltötte. 1906 óta gazdálkodik önállóan 60 holdon, melyet részben örökölt, részben saját szorgalmával szerzett. A "Hangya" Szövetkezet választmányi tagja. Hosszú időn keresztül virilis képviselőtestületi tag és a mezőgazdasági szövetség elnöke volt. Régi böszörményi család leszármazottja. Neje: Kiss Róza. Három gyermekük van.

Sárossy Imre
gazdálkodó, született 1899-ben Hajdúböszörményben. 1917 januártól végig az orosz harctéren küzdött a 28. vadászzászlóalj kötelékében. Egyszer sebesült. 1921-ben nősült s önálló gazda lett haszonbérleten, ma 13 hold saját földje van. Neje: Sz.Molnár Róza hajdúböszörményi születésű. Mindketten régi helybeli családból származnak.

Schwéd Ignác
baromfikereskedő, született 1872-ben Hajdúböszörményben Atyja cipőkereskedő volt kb. 40 évig. 1899-ben fűszerkereskedést nyitott. 1903-tól folytat baromfikereskedést. Néhai Schwéd Sámuel 1915-ben a Doberdón hősi halált halt.

Siteri Gábor
gazdálkodó, született 1880-ban Hajdúböszörményben. 1904-ben nősült s önálló gazda lett. 1907-ben a város szolgálatába lépett mint díjnok. 1910-től 1925-ig városgazda, közben helyettes pénztáros is volt. Részt vett a világháborúban 1914-1918-ig. Az orosz és olasz harctereken küzdött és mint őrmester szerelt le. Neje: Papp Róza helybeli születésű. Mindketten régi böszörményi családból származnak.
ld még

Siteri Sándor
okl. gépészmérnök, műszaki vállalat tulajdonosa. 1899-ben született Hajdúböszörményben. A Kir. József műegyetemen 1924-ben szerezte meg oklevelét. 1928-ban Budapesten alapította vállalatát, melyet 1929-ben Hajdúböszörménybe helyezett át. Hajdú, Bihar, Szabolcs, Szatmár, Zemplén és Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegyékben végzett földmérési és műszaki szerelési munkálatokat. Részt vesz a város minden kulturális megmozdulásában.

[45]

Néhai Somossy Imre
földbirtokos, született 1879-ben Hajdúböszörményben. Ifjú éveit édesatyja: néhai Somossy Péter gazdaságában töltötte. - 1911-ben megnősült. 1904-ben lett önálló gazda, 33 hold földbirtokot hagyott özvegyére. Mindkét részről ősrégi helybeli nemesi család leszármazottjai. Az özvegy testvére: néhai Kiss István a világháborúben hősi halált halt. Edesatyja: néhai Kiss István a helybeli gimnázium részére alapítványt létesített hősi halott fia emlékére, melyből szegénysorsú tehetséges diákokat taníttat az intézet. A "Hangya" alapító tagja, valamint virilis képviselő volt.

Sóvágó Elek
gazdálkodó, született 1902-ben Hajdúböszörményben. Fiatal korában a cipész mesterséget tanulta ki s mint segéd 3 évet dolgozott Debrecenbe. Azután mesterségét abbahagyta és 20 hold földjén önálló gazdálkodást kezdett. 1931-ben nősült s elvette Sz.Molnár Rózát, aki helybeli szülőktől származik. Bátyja: [Sóvágó] Imre a 16. huszárezred kötelékében végigharcolta a világháborút és mint tizedes szerelt le 1918-ban. A család mindkét részről régi helybeli familia.

Néhai vitéz dr. Sóvágó Endre
volt főorvos. 1888-ban Hajdúböszörményben született. Helyben érettségizett, majd Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzi meg orvosi diplomáját. Kabán községi orvos, itt éri a világháború. Bevonul a miskolci 15. tüzérezredhez s az orosz harctérre kerül. Rettenthetetlen bátorsága korán megszerzi számára a kitüntetések sorozatát: kétszer a Signum Laudis-t a kardokkal, a hadiékítményes Ferencz József rendet a kardokkal a vitézségi érem szalgján stb, stb. Sajnos, a jó,a bátor katonának nem engedi meg a sors, hogy példaadóvitézségét a Hazának kamatoztassa. 1917 július 10-i harcban halált megvető bátorsággal verekszik éséletét adja a Hazának. Hősi élettel csak hősi halált halhatott! Özvegye: Paksy Izabella 1918 novemberében holttestét haza hopzatta s őrzi méltó kegyelettel emlékét. Az ellenség előtt tanusított hősi magatartásáért a Kormányzó Úr Őfőméltósága 1928 június hóban vitézzé nyilvánítja. Özvegyének atyja a város polgármestere volt. Közéleti működéséért kir. tanácsossá nevezte ki a király. Anyai nagyatyja: Varga Antal 1867-ben a kiegyezés idején országgyűlési képviselő volt. Egy gyermeke van: [Sóvágó] Izabella.

Sóvágó Gábor
gazdálkodó, született 1874-ben Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálata után önálló gazdálkodást kezdett 6 holdon. Neje: Tóth Klára helybeli születésű. Egy nevelt gyermeke van. Részt vett a világháborúban. 1914-től a déli és délnyugati harctereken küzdött. Többoldalú közéleti tevékenységet fejt ki. Jelenleg 15 holdon gazdálkodik.

Id. Sóvágó Imre
gazdálkodó, született 1869-ben Hajdúböszörményben. Két évi tényleges katonai szolgálatát a 39. gyalogezrednél töltötte. 1897-ben nősült ésönálló gazdálkodását 35 hold földjén kezdte, míg ma részben öröklés, részben saját szorgalma által 115 holdon gazdálkodik. Neje: Tardi Mária, helybeli születésű. Hat gyermek atyja. Sokoldalú köz- és egyházi tevékenységet fejt ki. Nejének fivére: néhai Tardi Sándor volt tanító a világháborúban hősi halált halt. Mindkettem réi helybeli család leszármazottjai.

Néhai Sóvágó István
gazdálkodó, született Hajdúböszörményben 1879-ben, elhunyt 1937-ben. Életében 47 holdon gazdálkodott. A világháború alatt a 3-as honv. gyalogezred kötelékében a szerb fronton küzdött, hol sebesülten fogságba esett. 1920-ban jött haza. Életében a ref. egyház presbitere és választott képviselőtestületi tag volt. Özvegye: Oláh Zsófia.

Néhai Sóvágó Márton
gazdálkodó, született 1867-ben Hajdúböszörményben. 3 évi tényleges katonai szolgálatát Dalmáciában töltötte. 1895-ben megnősült és önálló gazda lett. Gazdálkodását bérelt földön kezdte meg. Szorgalmas munkája gyümölcseként 40 holdas birtokot hagyott özvegyére: H.Varga Máriára. A Gazdakörnek egyik alapító tagja volt. Régi helyi család leszármazottjai.

[46]

Sőrés Imre
gazdálkodó, és sertéskereskedő, született 1874-ben Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálatának leget tett. A világháborúban 1914-től 1918. III. hóig részt vett és mint 3-as népf. a szerb, orosz és olasz harctereken küzdött. a bronz vitézségi érem és a Károly csapatkereszt tulajdonosa. Mint törzsőrmester szerelt le. 31 hold saját földbirtokkal rendelkezik. Kiválóan kezelt és felszerelt sertéshizlaldája van, mely úgy a közeli, mint a távolabbi vidék nagyvágóit és henteseit látja el áruval. Ősrégi család leszármazottja. Ősei tevékeny részt vettek a város közéletében.

Néhai Sőrés János
gazdálkodó, született 1871-ben Hajdúböszörményben. 1895-ben nősült és önállógazdálkodást kezdett haszonbérletben, szorgalmas munkája eredményeként 16 hold földet hagyott özvegyére. 1926-ban hat meg. Özvegye: Bíró Zsuzsánna.

Spiberger Béla
bőrkereskedő, született Egyeken 1893-ban. Régi kereskedő család leszármazottja. Szakmáját édesapja mellett tanulta. 1918-ban átvette Olasz Vilmos üzletét. Hajdúböszörmény egyik legnagyobb üzlete. Egyházközségi és szentegyleti tag. Neje: Stern Olga.

Szabó Erzsébet
fogtechnikus. Iskolái elvégzése után szaktudását Debrecenben és Budapesten fejlesztette. 1932-ben lett önáló. Kiváló szakképzettségét bizonyítja, hogy dicsérő oklevéllel lett kitüntetve.

Vitéz O. Szabó Gábor
gazdálkodó, született 1897-ben Hajdúböszörményben. 1915-ben bevonult a 39. gyalogezredhez és az olasz harctérre vonult, ahol többször sebesült. Hősi magatartásáért az arany, kisezüst, a bronz vitézségi éremmel és a Károly csapatkereszttel lett kitüntetve. AKormányzó Úr Őfőméltósága vitézzé avatta. 1921-ben nősült meg. 22 hold saját birtokán vegyes gazdálkodást folytat. Neje: Balogh Eszter helyi születésű. Öt gyermek atyja. - Mindketten ősrégi helyi család leszármazottjai.

U. Szabó Gábor
gazdálkodó, született Hajdúböszörményben. 1902-ben bevonult a 39. gyalogezredhez kiképzésre. Utána leszerelt és 1903-ban nőül vette G.Szabó Juliánna helyi szülők gyermekét. Öt gyermek atyja. A világháborúban 1914-től 1917-ig vett részt a 39. gyalogezred kötelékében. Önálló gazdálkodását 1900-tól folytatja s jelenleg 65 hold saját és 10 hold bérelt birtokon gazdálkodik. Fenti saját birtokból 50 holdat saját szorgalmával és kitartó munkákodásával szerzett nejével együtt. Két sógora, néhai G.Szabó Antal és néhai G.Szabó Mihály a világháborúban hősi halált halt. A család minkét részről ősrégi helyi famiiliából származik.

G. Szabó Imre
földbirtokos, született 1880-ban Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálata kitültése után 1906-ban megnősült. Neje: Komáromi Mária. A világháborúba 1914-től részt vett a szerb és román, később az orosz harctéren. Utóbbi helyen hadifogságba esett, honnan 1918-ban szökés útján tért vissza. Önálló gazdálkodását nősülésekor kezdte 4 holdon, jelenleg 100 hold földbirtoka van, melyből 82 hold saját szerzemény. Mindkét részről ősrégi helyi nemesi családból származnak. Három gyermek atyja.

K. Szabó Imre
darálómalom és cséplőgéptulajdonos, született 1891-ben Hajdúböszörményben. 1812-ben bevonult a 39. gyalogezredhez tényleges katonai szolgálatra Bécsbe. A világháborut a szerb, orosz és olasz harctereken küzdötte át. 1918. XI. hóban szerelt le. Ezután önálló gazdálkodásba kezdett. 1920-ban olajmalmot rendezett be, melyet később daráló- és kásahántolóval bővített ki. 6 cséplőgarniturával rendelkezik, melyet mind üzemben tart. Nagy közéleti tevékenységet fejt ki.

[47]

L. Szabó Imre
gazdálkodó, született 1893-ban Hajdúböszörményben. 1914-1918-ig a 16. huszárezredben végig harcolta a világháborút. Az orosz harctéren kétszer sebesült. Bronz vitézségi érem 2-szer, Károly csapatkereszt és háb. eml. é. tulajdonosa. 1918-ban nősült. 58 hold saját földjén vegyes gazdálkodást folytat. Neje: Kathy Mária helyi születésű. Három gyermek atyja. A közéletből tevékenyen kiveszi részét s számos egyesület vezetőségi taÉdesatyja: L. Szabó Márton a város adóügyi tanácsnoka volt. Régi helyi családból származik.
ld még

Néhai Sz. Szabó István
gazdálkodó, született 1877-ben Hajdúböszörményben. 1899-ben megnősült és elvette Uzonyi Sára helybeli hajadont. Ettől kezdve önálló gazdálkodást folytatott egészen 1914-ben bekövetkezett haláláig. Ma a család 41 hold birtokkal rendelkezik.

Néhai Szabó Márton
gazdálkodó, született 1861-ben Hajdúböszörményben. - 1889-ben nősült meg. Ettől kezdve önálló gazda lett. 35 hold saját földjén vegyes gazdálkodást folytatott. 1933-ban 44 év házasság után elhunyt. Özvegye: K.Varga Zsuzsánna helybeli születésű. Nevelt fia: K.Varga Sándor részt vett a világháborúba, olasz hadifogságba esett. 1927-ben elhunyt. Mindkét részről régi családból származnak.

Néhai Szabó Márton
gazdálkodó, született 1876-ben Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálatot 3 évig a 16. huszárezredben telejsített. 1902-ben nősült, utána önálló gazdálkodást folytatott, előbb 4 hold saját, majd neje öröklése után 24 hold földjükön. Özvegye: Molnár Klára. Négy gyermeket hagyott hátra. A világháborúban orosz hadifogságba esett, hol 26 hónapig szenvedett. 1937. IV. hó 5-én halt el. Régi helybeli család leszármazottja volt.

Id. Szabó Mihály
gazdálkodó, született 1868-ban Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálatát a 39. gyalogezredben töltötte. 1892-ben nősült, aztán önálló gazdálkodásba fogott, akkor kb. 25 hold földjén. Birtokát kitartó szorgalommal 40 holdra emelte. Első házasságából 3 fiú gyermeke van, kik mindhárman részt vettek a világháborúban. Elsőneje elhunyta után másodszor megnősült s elvette Varga Juliánnát, ref. egyházi presbiter volt 12 éven át. Régi helyi család leszármazottjai.

Ifj. O. Szabó Mihály
gazdálkodó, született 1883-ban Hajdúböszörményben. - 1908-ban megnősült. Neje: Nagy Zsuzsánna helybeli születésű. 1916-ban lett önálló s ma 42 hold földjén gazdálkodik. Négy gyermek atyja. A világháborúban 1914-től 1915 X. hóig vett részt. Az orosz harctéren megsebesült. Jelenleg 50 százalékos rokkant.

O. Szabó Péter
ny. adóvégrehajtófőnök, született Hajdúböszörményben 1887-ben. Középiskoláit Hajdúböszörményben végezte. 1909-ben lépett városi szolgálatba. 1919-ben nevezték ki adóvégrahajtófőnökké. 1931-ben vonult nyugalomba. 1914-1918-igrészt vett a világháborúban a 3-as honv. gyalogezredben, az orosz, olasz és albán harctéren küzdött. Jelenleg 43 holdon gazdálodik. A csordalegeltető birtokosság és a Rhoda szőlőbirtokosság pénztárnoka. Neje: Földessy Róza. Három gyermekük van.

Szabó Sándor
gazdálkodó, született 1869-ben Hajdúböszörményben. Önállógazdálkodást folytat 25 hold saját földjén, ebből 8 hold saját szerzemény. Unokaöccse néhai Szabó Imre a világháborúban hősi halált halt a Kárpátokban. A Szabó család ősrégi helyinemesi család. Felesége: Dóka Mária.

Szathmáry András
tűzifa és mészkereskedő, született 1860-ban Hajdúböszörményben. Mint lakatosmester 42 évig működött s működéséért díszoklevéllel lett kitüntetve, közben mai szakmájában is önállósította magát s e téren is 40 éves multra tekinthet vissza. Egyik legképzettebb tagja a város iparos társadalmának. Katonai szolgálatát a II. hadmérnök ezredben szolgálta le mint puskaműves.

[48]

Székely Sándor
sertéskereskedő, született 1889-ben Hajdúböszörményben. - 1912-ben önállósította magát. 1914 július havában bevonult a 2. honv. huszárezredhez és annak kötelékében 1918. XI. hóig szolgált. Üzleti kapcsolata főkép Budapesttel van kiépítve.

Dukai és szentgyörgyvölgyi Széll Imre
gazdálkodó született Hajdúböszörményben 1895-ben. 1911-től önállóan gazdálkodik. Jelenleg 41 hold birtokán vegyes gazdálkodást folytat. 1914-ben bevonult a világháborúba, de mint önálló gazdát felmentették. A Hangya szöv., szeszfőzde és magyar áruforgalmi rt. főrészvényese. Ősrégi nemesi család sarja. A család nemessége 1600-ig vezethető vissza. Neje: Molnár Margit.

Dukai és szentgyörgyvölgyi Dr. Széll Gábor
ügyvéd, született Hajdúböszörményben 1877-ben. Középiskoláit Hajdúböszörményben és Késmárkon, az egyetemet Budapesten végezte. 1905-ben nyert ügyvédi diplomát és azóta folytat gyakorlatot is. 1908-1914-ig a
Városi Takarékpénztár ügyésze volt. A világháború alatt a 3-as honv. gyalogezred kötelékében a szerb, olasz és orosz fronton küzdött, ahol fogságba esett. A Krasznojarszki fogolytáborban volt hosszabb ideig, majd 1922-ben került haza és főhadnagyi ranggal szerelt le. Kitüntetései: Signum Laudis a kardokkal, II. oszt. katonai érdemkereszt és Károly csapatkereszt, 1924 óta a Városi Takarékpénztár Igazgatója. Virilis képviselőtestületi tag, a ref. egyház főgondnoka és iskolaszéki elnök. Neje: Nagy Amália. Két gyermekük van.

Néhai Széll Sándor
gazdálkodó született 1874-ben Hajdúböszörményben. Kora ifjúságában árvaságra jutott. Tényleges katonai szolgálata után 1898-ban megnősült. Takarékos, szorgalmas életmóddal és munkával 48 hold földet gyüjtött s hagyott özvegyére. 1934-ben hunyt el, 36 évi házasság után. Özvegye: K. Nagy Mária. Régi helyi család leszármazottjai.

Néhai dukai és szentgyörgyvölgyi Széll Sándor
gazdálkodó született Hajdúböszörményben 1888-ban, elhunyt 1931. Középiskoláit Hajdúböszörményben végezte, kereskedelmi vizsgát Debrecenben tett. A Városi Takarék pénztárnoka volt. 1914-1920-ig harcolt a háborúban a cattarói tüzérezredben. Kitüntetései: Bronz vitézségi érem és Károly csapatkereszt. Leszerelése után haláláig gazdálkodását vezette. Özvegye: Nagy Sára. Három élő gyermeke van. A család tulajdonában van néhai Baltazár Dezső ref. püspök szülőháza.

Szilágyi Imre
gazdálkodó, született 1899-ben Hajdúböszörményben. 1917. év áprilisában bevonult a 16. huszárezredhez s az orosz harctéren vett részt a világháborúban egészen 1918 végéig. 1922-ben a nemzeti hadseregben szolgált, majd leszerelése után önálló gazdálkodást kezdett 22 hold saját földjén. Ebből 11 hold saját szerzemény. 1928-ban nősült meg. Elvette Hegedűs Anna helybeli hajadont. Állattenyésztéssel is foglalkozik, különösen ló és sertés tenyésztéssel kelt méltán nagy elismerést. A család mindkét részről ősrégi helyi familiából származik.

Takács Imre
földbirtokos, született 1892-ben Hajdúböszörményben. 1913-ban vonult be a a 16. huszárezredhez. A háborut részben a 39. és 2. k. gyalogezred kötelékében harcolta végig. Ravaruskánál megsebesült. A Károly csapakereszt tulajdonosa. A háború után édesatyja mellett gazdálkodott, majd annak 1921-ben bekövetkezett halála után önálló gazdálkodást folytat. Bekapcsolódott a várospolitikai életbe. Városi képviselőtestületi tag virilis alapon. A józan, megfontoltság híve. A városnál úgy a pénzügyi, mint a jogügyi bizottságnak 10 esztendő óta tagja. Neje: Mező Eszter. Három gyermek atyja. Edesatyja építőmester volt, ki igen sok középületnek volt az építője.

[49]

"Talmud Tora Egylet"
Elnök: Guttmann Jenő. Gondnok: Horovitz Ernő és Rubin Ábrahám.

Tardi Gábor
gazdálkodó született 1883-ban Hajdúböszörményben. 1912-ben nősült meg és akkor önálló gazdálkodást kezdett. Ma 30 hold saját birtokkal rendelkezik. Neje: Szepesi Juliánna. 1914-től végig részt vett a világháborúban. Az olasz harctéren küzdött és 25 százalékos rokkant lett. Nejének két testvére néhai Szepesi Imre és [Szepesi] Antal a világháborúban hősi halált halt. Mindketten régi helyi családból származnak.

Tasnádi Sándor
gazdálkodó született 1878-ban Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálatát a 39. gyalogezrednél töltötte 1 és fél évig. 1902-ben megnősült. Önálló gazdálkodásba kezdett 4 hold saját és bérleten. Ma 18 hold föld tulajdonosa. Neje: Tóth Margit. A világháborúban 1914-1918-ig részt vett. A szerb és orosz harctereken küzdött, egyszer sebesült. A ref. egyház presbitere, a mezőgazdasági egyesület tagja. Régi helyi családból származik.

Néhai Tatár Mihály
gazdálkodó született 1887-ben Hajdúböszörményben. - Tényleges katonai szolgálata letelte után 1904-ben nősült meg, amikor is elvette D.Nagy Klára helybeli hajadont. Ettől kezdve önálló gazdálkodást folytatott. Három gyermeket hagyott hátra. A világháborúban 1914-1918-ig teljesített katonai szolgálatot. Egyszer sebesült. 1934. III. hó 27-én hunyt el. A család 18 hold saját földbirtokán folytat vegyes gazdálkodást.

Tóth Béla
vegyeskereskedő, született 1896-ban Hajdúböszörményben. 1915-ben vonult be a 30. h. gyalogezredhez s annak kötelékében az orosz harctérre vonult, hol több harcban vett részt, majd hadifogságba esett. Itt 22 hónapot töltött s szökés útján tért haza. 1931-ben önállósította magát.

Cs. Tóth Gábor
gazdálkodó született 1866-ban Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálata letölte után megnősült, elvette Takács Zsuzsánna helyi születésű hajadont. Hat gyermek atyja. Fiai: [Cs.Tóth] Gábor, [Cs.Tóth] János, [Cs.Tóth] Sándor részt vettek a világháborúban, utóbbi fia súlyosan megsebesült, míg [Cs.Tóth] János fia 1915-ben a Kárpátokban hősi halált halt. 1897óta önállógazdálkodást folytat 30 hold saját földjén. A család minkét részről ősrégi helyi leszármazott.

F. Tóth Gyula
gazdálkodó született 1898-ban Hajdúböszörményben. 1916-tól 1918-ig a világháborúban a 7. trénerezredben szolgált. Hadifogságba esett az olasz harctéren. 1935-ben nősült s önállógazda lett. Neje: Bíró Zsuzsánna helybeli születésű. - Egy gyermek atyja. 22 hold saját földjén gazdálkodik. Régi helyi család leszármazottja. Fivére: néhai F.Tóth Imre a világháborúban hősi halált halt.

K. Tóth Imre
gazdálkodó született 1893-ban Hajdúböszörményben. 1914-1918-ig rész vett a világháborúban és a 16. huszárezred kötelékében harcolt az orosz harctéren. 1921-ben nőül vette H.Varga Mária helybeli születésű hajadont. Egy gyermek atyja. Önálló gazdálkodást folytat 21 hold saját földjén Unokatestvére, néhai
K.Tóth Imre 1915-ben Bukovinában hősi halált halt. Édesatyja [K.Tóth Imre] volt városi képviselőtestületi tag, mintegy 30 esztendőn át. Jelenleg ref. egyházi presbiter. Ősrégi helyi család leszármazottjai.

K. Tóth Imre
birtokos, született Hajdúböszörményben 1868-ban. 1890-ben nősült. Ezután önálló gazda lett. Neje: Tömöri Zsuzsánna. Két fia: [K.Tóth] Imre és [K.Tóth] Márton a világháborút végig harcolták. Több mint 30 éven át részt vett a város közéletében, a ref. egyház presbitere. Nejének első férje a világháborúban hősi halált halt. Ősrégi hajdúböszörményi család leszármazottjai.
ld még

Néhai K. Tóth János
földbirtokos, született 1865-ben Hajdúböszörményben. - 1888-ban nősült. Özvegye: Lovas Klára. 40 hold földjén önálló gazdálkodást kezdett. 1931-ben történt elhalálozásakor 81 hold birtokot hagyott özvegyére. A világháború alatt mint fogolyőr teljesített segédszolgálatot. Két fia volt. Az egyik fia, [K.Tóth] Imre [
ld még] 1915-ben Bukovinában halt hősi halált, a másik fia, [K.Tóth] János pedig az ott szerzett betegsége következtében halt el 1928-ban. Mindkét részről régi helyi családból származtak.

[50]

Tóth János
gazdálkodó, született 1875-ben Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálatát a 39. gyalogezredben töltötte le. 1901-ben megnősült, majd kivándorolt Amerikába, hol szorgos munkával kis tőkét gyűjtött. Haza térése után önálló gazdálkodásba kezdett, ma pedig 25 hold saját birtoka van. Neje: Szepesi Zsófia helybeli születésű.

Tóth Lajos
csélőgéptulajdonos, született Hajdúböszörményben 1901-ben. Középiskoláit Hajdúböszörményben végezte. Előbb állampénztári tisztviselővolt,majd átvette édesapja malmának vezetését és öccsével, Tóth lászlóval együtt vezeti. Ref. egyházközségi képviselő. Neje: Sóvágó Zsófia. Egy gyermekük van.

Tóth Mihály
gőzmalma. 1891-ben alapították: Kovács Mihály, Tóth Mihály és Osváth Gyula. 1910-ben lett Tóth Mihály tulajdona. Vám- és kereskedelmi őrlést végez. 1919-ben gőzerőről villanyerőre szerelték át, még 1926-ban a mai kor igényeinek megfelelően alakították át.

Tóth Mihályné
sz. Elek Róza okl. szülésznő, született 1891-ben Hajdúböszörményben. A bábaképző tanfolyamot 1921. I. hóban végezte el Debrecenben. Férje: Tóth Mihály gazdálkodó.

Tóth Sándor
ref. temetőfelügyelő, született 1889-ben Hajdúböszörményben. Már atyja is az egyház szolgálatában állott s 1923-ban vette át atyjától a szolgálatot. Öccse: [Tóth] Ferenc a világháborúban hősi halált halt, míg bátyja: [Tóth] András a háborúban szerzett betegségben halt el. Neje: Krausz Jolán. Öt gyermek atyja.

Néhai Török Gábor
gazdálkodó, született 1852-ben Hajdúböszörményben. Ifjú éveit szülei gazdaságában töltötte. 1878-ban megnősült, elvette a helybeli születésű Tóth Zsuzsánnát. Két élő gyermeke van, [Török] Imre és [Török] Zsigmond. Mindketten részt vettek a világháborúban. [Török] Imre fia 4 évig olasz hadifogságban volt; [Török] Pál fia mint zászlós a világháborúban orosz hadifogságban hősi halált halt; [Török] Antal fia a világháborúban 1918 X. hó 20-án hősi halált halt. 1906-ban hunyt el.

Török Imre
gazdálkodó, született 1886-ban Hajdúböszörményben. A világháborúban az első mozgósításkor bevonult és 4 évig olasz hadifogságban volt. Leszerelt és önálló gazdálkodást kezdett, mint haszonbérlő. Szorgalmas munkával 18 hold saját földet szerzett. Mindketten régi helyi család leszármazottjai. Fivérei: néhai Török Antal és [Török] Pál, sógora: Sóvágó Sándor és [Sóvágó] István, valamint feleségének első férje: Sóvágó Sándor a világháborúban hősi halált halt.

Néhai Török Sándor
gazdálkodó, született 1859-ben Hajdúböszörményben. - 1885-ben nősült. Pásztorkodásból és gazdálkodásból élt. 1929-ben 44 évi házasság után elhunyt. Özvegye: K.Nagy Zsuzsánna, helybeli születésű. Két gyermeket hagyott hátra. Leányának első férje:
Fekete Gy. Imre az olasz harctéren hősi halált halt. A közéletben is tevékeny részt vett. Mindketten régi helybeli családból származnak.

Török Péter
gazdálkodó, született 1867-ben Egyeken. Tényleges katonai szolgálatának kitöltése után az állami méntelep szolgálatába lépett. [Török] András fia 1915-ben a Kárpátokban hősi halált halt. Önálló gazdálkodását 1893 óta folytatja és ma 29 hold saját földje van. Felesége: Mucza Rozália.

[51]

Dr. Ujvárosi Szabó Imre
földbirtokos, született 1880-ban Hajdúböszörményben. Középiskoláit Hajdúböszörményben és Késmárkon, az egyetemet Kolozsvárott végezte. 1907 óta gazdálkodik önállóan 250 holdon. 1914-1918-ig küzdött a 3-as honvéd gyalogezredben a szerb és olasz harctéren. Mint százados szerelt le. - kitüntetései: Ezüst és bronz Signum Laudis a kardokkal, II. oszt. katonai érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, Károly csapatkereszt. Virilis képviselőtestületi és megyebizottsági tag, három közbirtokosság elnöke, a ref. egyház presbitere, a Hitelbank, Nyomda Rt. és a Bocskay-gimnázium igazgatósági tagja. Neje: Kövér Irén. Három gyermekük van. Mindketten régi böszörményi nemesi család leszármazottjai.

Néhai Uzonyi Péter
volt gazdálkodó, született 1868-ban Hajdúböszörményben. Ősrégi hajdúböszörményi család leszármazott. Haláláig önállóan gazdálkodott 20 holda birtokán. 1927-ben halt meg. Özvegye: Uzonyi Róza. A "Mansz" tagja volt hosszú ideig.

Uzonyi Gábor
kovácsmester, született 1862-ben Hajdúböszörményben. Ifjú korában képezte ki magát. Felszabadulása után - mint segéd - az ország több városában működött. Három évi tényleges katonai szolgálatra a 2. huszárezredhez vonult be. 1887-ben megnősült és önálló lett. 1905-ig folytatta iparát. Neje: Szabó Juliánna, helybeli születésű. Négy élő gyermek atyja. [Szabó] Imre és [Szabó] Gábor fia részt vett a világháborúban. [Szabó] Gábor fia hősi halált halt. Húsz éven át városi képviselőtestületi tag, 12 éven át egyházi képviselő volt. Mindketten régi helybeli család leszármazottjai.

Dr. Uzonyi György
ügyvéd, országgyűlési képviselő, született 1885-ben Hajdúböszörményben. Középiskoláit helyben, az egyetemet Kolozsvárott és Budapesten végezte. Ügyvédi vizsgát 1912-ben tett s még ez évben ügyvédi irodát nyitott. Már a háború előtt bekapcsolódott a város és megye politikai és közéletébe. 1931-ben és 1935-ben örszággyűlési képviselővé lett megválasztva. Közjogi, közgazdasági, nemzetpolitikai és szoviális kérdésekkel foglalkozik. Tagja a mentelmi és igazságügyi bizottságnak. A ref. egyháznak 6 évig főgondnoka volt. Az egyház (anyagi) szanálása az ő nevéhez fűződik. A vármegyei törvényhatósági bizottság, a kisgyűlés és a közigazgatási bizottság tagja.Háborús szolgálatát a 37. és 39. közös gyalogezrednél az orosz, szerb és olasz harctereken teljesítette. Több kitüntetés tulajdonosa s mint százados szerelt le.

Néhai Uzonyi József
kovácsmester és földbirtokos, született 1847-ben Hajdúböszörményben. Ifjú éveiben a kovács mesterséget tanulta ki s mint segéd az ország több városában dolgozott. 1870-ben megnősült. Özvegye: Somossy Klára, helybeli születésű. Két gyermeket hagyott hátra, kik közül [Uzonyi] Sándor fia 1931-ben elhalt. Önálló gazdálkodását 18 hold földjén kezdte meg s özvegyére szorgalmas munkával 107 holdat hagyott. Életében állandóan közéleti munkásságot fejtett ki. A család minkét részről ősrégi helybeli nemesi család leszármazottja.

Uzonyi Márton
a szegényház gondnoka, született 1891-ben Hajdúböszörményben. 1912-ben a 39. közös gyalogezredhez vonult be tényleges katonai szolgálatra. A világháborúban 33 hónapig szolgált. Részt vett a 11. isonzói csatában, a piavei csatában és átkelésben és még számoss nagy harcban. A II. oszt. ezüst, a bronz vitézségi érem és a Károly csapatkereszt tulajdonosa. A háború után gazdálkodással foglalkozott, míg 1935-től mai hivatalát látja el. Neje: Uzonyi Zsuzsánna. Egy fiúgyermek atyja.

[52]

Néhai Uzonyi Márton
gazdálkodó, született 1849-ben Hajdúböszörményben. - Neje: Fodor Klára. 36 hold birtokán 1921-ben történt elhunyta óta özvegye gazdálkodik. Régi helybeli családból származtak.

Id. Uzonyi Mihály
gazdálkodó, született 1864-ben Hajdúböszörményben. -Három évitényleges katonai szolgálatát a 39. gyalogezrednél töltötte. 1891-ben nősült s ekkor lett önálló gazda. Ma 71 hold saját birtokkal rendelkezik. Neje: Szolnoki Zsuzsánna, helybeli születésű. Hét gyermek atyja. Kér fia: [Uzonyi] Imre és [Uzonyi] Péter rsézt vettek a világháborúban. [Uzonyi] Péter fia olasz hadifogoly volt másfél évig. 37 évig képviselőtestületi tag, 39 éven át a ref. egyház presbitere volt. Régi heybeli család leszármazottjai.

Uzonyi Miklós
gazdálkodó és fürdőtulajdonos, született 1875-ben Hajdúböszörményben. Tényéeges katonai szolgálatának kitöltése után, 1908-ban nőül vette G.Szabó Mária heybeli hajadont. A világháborúban részt vett 1914-től egész végig. Az albán és szerb harctéren küzdött. Légnyomást szenvedett. Önálló gazdálkodást 1918-tól folytat s jelenleg 20 hold saját földjén űz vegyes gazdálkodást. Tanyáján jól berendezett gyógyfürdője van, melynek vize ízületi és női bajok gyógyítására alkalmas. Fürdője 1902 óta van működésben, melyhez egy kisebb panzió is tartozik. A fürdőnek árnyas parkja van. Nyaralók részére igen alkalmas üdülő- és pihenőhely.

Uzonyi Sándor
gazdálkodó, született 1885-ben Hajdúböszörményben. Három éves korában árvaságra jutott s nagybátyja: Uzonyi Gábor nevelte fel. 1912-ben megnősült. Neje: Forgács Zsuzsánna helybeli születésű. 1915-ben bevonult a 39. gyalogezredhez s az olasz harctérre került, ahol még ez évben hadifogságba esett. 1918 november 5-én tért vissza. Nősülésétől önálló gazdálkodást folytat előbb 15 holdon, amit szorgalmas munkával 30 holdra növelt. Neje fivére: Forgács Gábor, valamint sógora: B.Kiss János a világháborúban hősi halált halt. Mindkét részről régi helybeli családból származnak.

Váczy József
bankigazgató, született 1884-ben Nagyváradon. Középiskoláit szülővásroában végezte. 1902-ben a nyíregyházi tak. pénztárhoz került. Innét 1905-ben a Ganz és Társa gyárba került mint tisztviselő. 1911-ben a salgótarjáni takarékpénztárnál főkönyvelő. 1925-től a mai hitelbank igazgatója. 1914-ben a 16. huszárezreddel az orosz harctérre került, majd fogságba esett, ahonnan 1922-ben tért haza. Neje: Szálkay Erzsébet.

O. Varga András
hentes, mészáros és kisbirtokos, született 1898-ban Hajdúböszörményben. 1923-ban önállósította magát. Tevékenyen részt vesz a város politikai életében. Városi képviselő virilis alapon. Háborús szolgálatát a 39. gyalogezrednél, majd a 29. k. gyalogezrednél az olasz harctéren telejsítette. Régi nemesi család leszármazottja. Neje: Brosch Malvin.

Cs. Varga Imre
gazdálkodó, született 1887-ben Hajdúböszörményben. - 1898-tól 1901-ig a mezőhegyesi méntelepen szolgált. 1903-ban nőül vette Török Juliánna helybeli szülők leányát. Három gyermek atyja. A világháborúban 1914-től 1918-ig részt vett. A szerb és orosz harctereken küzdött, bokasebesülést szenvedett. Nősülésétől kezdve önálló gazdálkodást folytat és jelenleg 44 hold földbirtokkal rendelkezik, amelyből 15 hold saját szerzemény. A család mindkét részről ősrégi helybeli család, kinek elődei nemesek voltak.

[53]

H. Vargha Imre
gazdálkodó, született 1887-ben Hajdúböszörményben. Ősei III. Ferdinánd idején nemesi oklevelet kaptak. Fiatal korában édesapja mellett gazdálkodott. 1915-ben vonult be a 39. gyalogezredhez. Az orosz és olasz fronton küzdött, hol fogságba esett. 1920-ban került ha és ekkor kezdett el önállóan gazdálkodni. Birtoka jelenleg 58 hold. Hosszabb ideig választott képviselőtestületi tag volt. Neje: Kiss Szabó Zsuzsánna. Egy gyermekük van.

K. Vargha Imre
gazdálkodó, született 1878-ban Hajdúböszörményben. 1902 óta önállóan gazdálkodik. Jelenleg 60 hold birtokán vegyes gazdálkodást folytat. A birtok részben öröklés, részben szerzemény. Törzskönyvezett állatállománya van. Neje: Borsó Sára.

Varga János
gazdálkodó, született 1885-ben Hajdúböszörményben. - Tényleges katonai szolgálatát a 3. honvéd gyalogezrednél tötltötte ki. 1914-ben nőül vette Bodnár Mária helybeli születésű hajadont. Az első mozgósításkor hadbavonult és az orosz és olasz harctereken küzdötte végig a nagy háborút. 1919-től önálló gazda lett mint feles bérlő. Ma már 65 hold saját birtokán vegyes gazdálkodást folytat. Öt gyermek atyja. Fivée: Varga Imre a világháborúban hősi halált halt. Mindketten régi ehlybeli család leszármazottjai.

H. Vargha János
gazdálkodó, született 1888-ban Hajdúböszörményben. Ifjú éveiben édesapja mellett gazdálkodott, majd 1924-től 44 hold földjén önállóan gazdálkodik. 1914-1918-ig küzdött a román, orosz és olasz harctéren, mint a 3-as honvéd gyalogezred, majd a 9-es honvéd huszárezred katonája. Kitüntetései: bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt. Régi böszörményi nemesi családból származik. - Neje: Fekete Mária. Öt gyermekük van. Bátyja orosz hadifogságban hősi halált halt.

Sz. Varga János
gazdálkodó, született 1889-ben Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálata letelte után nemsokára a világháború szólította fegyverbe s a 16. huszárezred kötelékében az orosz harctéren küzdött. Egyszer sebesült és mint tizedes szerelt le. Önálló gazdálkodását 25 hold saját és 25 hold bérleten folytatja. Nejének első férje a világháborúban hősi halált halt. Sokoldalú közéleti tevékenységet fejt ki. Mindketten régi helybeli család leszármazottjai.

O. Varga Márton
gazdálkodó, született 1883-ban Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálata letelte után 1909-ben megnősült és elvette Gargya Juliánnát, aki helyi szülőktől származott. A világháborúban 1914-től 918-ig vett rész. Utána önálló gazdálkodást kezdett. Jelenleg 13 hold saját földje van. Öccse: [Vargha] János a háborúban szerzett betegsége következtében 1919-ben elhunyt. Mindkét részről ősrégi helybeli családból származnak. Az O.Varga-család elődei nemesek voltak.

Vitéz H. Vargha Márton
gazdálkodó, született 1888-ban Hajdúböszörményben. Fiatal éveit szülei gazdaságában töltötte. 1914-től 1918-ig küzdött a világháborúban, mint a 39-es gyalogezred katonája. A szerb, orosz és olasz harctereken küzdött. Kitüntetései: I. és II. oszt. ezüst, Károly csapatkereszt és az 1912-es érdemkereszt. 1926-ban avatták vitézzé. 1928 óta gazdálkodik önállóan 64 holdas birtokán. A ref. egyház presbitere, a vitézi szakasz helyettes őrmestere, a
városi takarék igazgatósági és a gazdaegyesület választmányi tagja. Neje: Vida Róza. Négy gyermekük van. Mindketten régi böszörményi család leszármazottjai.

Néhai O. Varga Miklós
gazdálkodó, született 1849-ben Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálata letöltése után 1874-ben megnősült s önálló gazdálkodásba fogott feles bérlete. Szorgalmas munkával 39 hold birtokot szerzett s hagyott családjára. Három élő gyermeket hagyott hátra. Három fia: [Varga] Márton, [Varga] Miklós és [Varga] János részt vettek a világháborúban. [Varga] János a háborúban szerzett betegségéből kifolyólag 1919-ben meghalt. Mindkét család régi helybeli leszármazott. Özvegye: Csohány Terézia.

[54]

O. Varga Miklós
gazdálkodó, született 1889-ben Hajdúböszörményben. Tényleges katonai szolgálatának letelte után megnősült. A világháborúban 1914-től 1918-ig harcolt. 1915-ben orosz hadifogságba esett, ahonnan 1918-ban szabadult meg. Önálló gazdálkodását 13 hold saját és édesanyja birtokán folytatja. Ősrégi helybeli családból származik.

H. Varga Sándor
gazdálkodó, született 1861-ben Hajdúböszörményben. 1885-ben nőül vette Kovács Mária helybeli szülők gyermekét. Nősülésétől önálló gazdálkodást folytat s jelenleg 120 hld birtokkal rendelkezik. Ebből 80 hold szerzemény, melyet kitartó szorgalommal szerzett nejével együtt. Fiai küzül [Varga] Imre, [Varga] Sándor, [Varga] Zsigmond és [Varga] László részt vettek a világháborúban. [Varga] László az ott szerzett betegségéből kifolyólag halt meg. Veje: F. András ugyancsak háborús betegségéből kifolyólag halt meg. [Varga] Imre fia 5 évig olasz hadifogságban volt. Veej: Fodor Ferenc csendőrtiszthelyettes az orosz és olasz , valamint a román harctereken küzdött. Nevezett a II. oszt. ezüst, a bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt, sebesülési érem három stráffal, a szolgálati jelvény, a háborús emlékérem s az osztrák háborús emlékérem tulajdonosa.

Végseő Dániel
gör. kath. esperes-plébános, 1883-ban született. Középiskoláit Nagyváradon és Ungváron, a theológiát Esztergomban és Ungváron végezte el. 1907-ben szentelték pappá. Hajdúdorogon és Nyírgyulajban volt segédlelkész. 1927-ben nevezték ki Hajdúböszörménybe esperes-plébánossá. Megyebizottsági tag, a képviselő testület állandó választmányi tagja, szentszéki ülnök. Neje: Jacskovics Anna. Gyermekei: [Végseő] Anna, [Végseő] Dániel, [Végseő] Juliánna, [Végseő] Ilonka, [Végseő] Mária, [Végseő] György, [Végseő] Sára, [Végseő] Erzsébet és [Végseő] Sándor.

Vida László Sándor
gazdálkodó, született 1877-ben Hajdúböszörményben. - Tényleges katonai szolgálatának letelte után, 1903-ban megnősült. 1910-től önálló gazdálkodást folytat. 1914-től 1918-ig részt vett a világháborúban. A szerb, a montenegrói és az orosz harctereken küzdött, s egyszer megsebesült. 49 hold saját birtokkal rendelkezik. Nejének egy fivére: H.V. Fekete József a világháborúban hősi halált halt. Felesége: H.V. Fekete Juliánna.

Vincze Sándor
temetkezési vállalkozó, született Kunmadarason 1883-ban. - 1901-ben került Hajdúböszörménybe, mint kereskedő. 1911-ben lépett Friedrich Lajos temetkezési vállalatához, mint üzletvezető. 1918 óta vezeti mai vállalatát. A világháborút a 68-ik gyalogezred kötelékében az orosz és román fronton küzdötte végig. Virilis képviselőtestületi tag, megyebizottsági tag, a ref. egyház presbitere és a városi takarékpénztár igazgatósági tagja. - Neje: néhai Cseh Jolán.

Visy Aladár László
máv. főintéző, született 1885-ben Szombathelyen. 1903-tól 1929-ig Sátoraljaújhelyen teljesített szolgálatot. 1929-től a helybeli állomás főnöke. Személyzete 9 fő.

Waldmann Lajos
kereskedő, született Hajdúböszörményben 1880-ban. Szakmáját édesapja mellett tanulta. 1905-ben nyitotta meg vegyeskereskedését. 1915-től 1918-ig harcolt a világháborúban, mint a 39-es gyalogezred katonája. Kitüntetései: bronz vitézségi érem. Szemsérüléése következtében 25%-os rokkant. A
Chevra Chadisa elnöke. - Neje: Koestenbaum Paula. Négy gyermekük van. ld még

Néhai Zádor Benő
rövid- és textiláru kereskedő, született 1870-ben Berettyószentmártonban. 1903-ban került Hajdúböszörménybe s önállósította magát. A cég ma Zádor Benő és Fia néven van bejegyezve. A cégalapító 1937 februárban halt meg, aki életében tevékenyen részt vett a város közéletében. Fia. [Zádor] László 1935-ben vette át a cég vezetését.

[55]

Zolnai Imre
gazdálkodó, született 1879-ben Hajdúböszörményben. - Tényleges katonai szolgálata után, 1906-ban nősült. Azóta önálló gazda. Neje: Kocsis Juliánna helybeli születésű. Két gyermek atyja. A világháborúban 1914-től részt vett s a szerb harctéren megsebesült. Gyógyulása után az orosz harctérre került, hol a balkezén súlyosan megsebesült. A háború után folytatta gazdálkodását s ma 24 hold saját földdel rendelkezik, melyből 12 hold szerzemény. A család régi helybeli familia. Két testvére: [Zolnai] Márton és [Zolnai] Mihály a világháborúban hősi halált halt.

Zolnai Imre
gazdálkodó, született 1885-ben Hajdúböszörményben. - Tényleges katonai szolgálata kitöltése után, 1912-ben megnősült. Ekkor önálló gazdálkodást kezdett. Neje: Fekete Mária helybeli születésű. Egy gyermekük van. A 1914-től végig küzdötte a világháborút az orosz, olasz és francia harctereken. 28 hold saját birtoka van. Mindketten ősrégi helybeli család leszármazottjai.

Zolnai Imre
gazdálkodó, született 1892-ben Hajdúböszörményben. 1913-ban bevonult az 5. vártűzérezredhez. Itt érte a háború kitörése is és végig harcolta a világháborút. 1918-ban szerelt le. 1922-ben nőül vette Kiss Szabó Erzsébet helybeli szülők gyermekét. Három gyermek atyja. Önálló gazdálkodását nősülése óta folytatja és jelenleg 77 hold saját birtoka van. Neje fivére: Kiss Szabó Zsigmond [
ld még] a világháborúban, 1915-ben a Kárpátokban hősi halált halt. A család mindkét részről ősrégi helybeli nemesi familia.

Néhai Zolnai István
gazdálkodó, született 1845-ben Hajdúböszörményben. - 1886-ban nősült meg. Özvegye: G.Kiss Mária. Önálló gazdálkodását már fiatalember korában megkezdte s 21 hold saját földet hagyott családjára. Neje fivére: Kiss Antal a világháborúban hősi halált halt. A család mindkét részről ősrégi böszörményi származású.

Zolnai Sándor
gazdálkodó, született 1893-ban Hajdúböszörményben. A mozgósításkor hadba vonult és a méneskarhoz nyert áthelyezést. 1918 novemberében szerelt le. 1924-ben megnősült és önálló gazda lett, mint haszonbérlő s ma már 41 hold saját földbirtokkal rendelkezik. Neje: Kiss Róza. Két gyermek atyja. Mindketten régi helybeli családból származnak.

Zsupos Miklós
gazdálkodó, született 1870-ben Hajdúböszörményben. - 1897-ben megnősült és önálló gazdálkodást kezdett haszonbérletben. Ma 118 hold földön gazdálkodik, melyből 28 saját, 90 hold bérlet. Kiváló eredménnyel űz állattenyésztést, különösen lótenyésztése közismert és elsőrangú. Lovait Németországból és Perzsiából vásárolják. Neje: néhai Sipos Klára. 1932-ben hunyt el. Régi helybeli családból származik.

Hajdúdorog

Abkarovits Árpád
állami
elemi iskolaigazgató, körzeti iskolafelügyelő, született Técsőferencvölgyön 1891-ben. Oklevelet 1911-ben nyert Mármarosszigeten. Krácsfalván kezdte meg pedagógiai munkásságát. A magyarosítás terén kifejtett áldásos működéséért a kultuszminisztériumtól, az Országos Közművelődési tanácstól és a Gyermekvédő Ligától részesült elismerésben. - 1919-ben került Hajdúdorogra. 1920-ban már az iparostanonc iskolánál tamított, amelynek szintén igazgatója. 1922-ben a Hangya pénztárnoka, 1927-től ügyvezető elnöke. 1925-től 1933-ig a tornacsoport vezetője.Iskolánkívüli népművelési előadások rendszeres előadója.Róm. kat. egyház pénztárnoka és egyháztanácstag. 1936-tól iskolafelügyelő. A helybeli általános tanítótestület alelnöke. Stefánia és Vöröskereszt Egylet bizottsági tagja. Pedagógiai szeminárium előadója.

[56]

Barna László
sötőmester, született 1882-ben Hajdúdorogon. Szakmáját szülővárosában tanulta. Mint segéd Debrecenben bővítette szaktudását. Háborús szolgálatot a szerb és orosz harctéren teljesített. 1920-ban nyitotta meg mai üzletét. A helyi ipartestület alelnöke, a tűzoltótestület és dalárda tagja. Neje: Darvassy Erzsébet.

[57]

Hajdúdorogi Állami Elemi Iskola
1896-ban alakult, mint községi iskola. 1902-ben Farkas Győző főjegyző és Csánky Viktor kir. tanfelügyelő kezdeményezésére államosították és 1903-ban megkezdte működését saját helyiségében három tanerővel, 194 növendékkel. 1935/36. tanévben 824 növendéke volt. - Első igazgató: Szepessy Sándor, második:
Révész György ki 1933-ban 40 évi szolgálat után nyugalomba vonult és érdemei elismeréséül a Wodiáner-díjjal tüntették ki. Jelenlegi igazgató: Abkarovits Árpád. Az iskola eredményes működését több elismerő oklevél bizonyítja. A tantestület saját pénzéből harmóniumot vett. Az iskola önsegélyező házipénztára 1000 pengő vagyonnal rendelkezik. Az iskolánkívüli népnevelést Abkarovits Árpád és Fejér János végzi.

Hajdúdorogi Hangya
Fogyasztási Szövetkezet. 1917-ben Hajdúdorogi Fogyasztási Szövetkezet néven alakult. 1918-ban átalakult Hangya Szövetkezetté. 1927-től ügyvzető elnök
Abkarovits Árpád, pénztáros Révész György. A szövetkezet kb. 50.000 pengő évi forgalmat bonyolít le.

[58]

Hajdúdorogi Róm. Kat. Plébánia
1857 óta létezik. Jelenleg mint filia Kálmánháza is hozzátartozik. Összes lélekszám a plébánia területén: 1300 lélek. Világi elnök: dr. Darvas Aladár ügyvéd.

[59]

Dr. Karcag-ujszállási Lenthe Lajos
ügyvéd, vármegyei tb. főügyész, született 1885-ben Hajdúnánáson. Középiskoláit helyben és Nagyenyeden, a jogot Budapesten végezte. Az ügyvédi vizsgát 1913-ban tette le. 1903-ban Tiszakőrösön önálló ügyvédi irodát nyitott. 1919-től Hajdúdorogon folytatja működését. Bekapcsolódik a község és megye közéletébe. Községi képviselő, megyei törvényhatósági bizottság tag, a ref. egyház főgondnoka, takarékpénztári ügyész. A családfája 1606-ig vezethető vissza.

[60]

Maghy Sándor
földbirtokos, született 1900-ban Hajdúböszörményben. - Ifjú éveit édesapja gazdaságában töltötte. Működését 1923-ban mint bérlő kezdte meg. 1934-től saját birtokán folytat gazdálkodást. Tulajdonosa a híres hajdúdorogi "Szent István" gyógyfürdőnek. Háborús szolgálatát a 2. honvéd huszárezreddel az olasz harctéren töltötte. A Nemzeti Hadseregben is teljesített szolgálatot. Őrvezetői rangban szerelt le. A ref. egyház presbitere, iskolaszéki tag. A gépészeti szakvizsgát Hajdúböszörményben tette le. Neje: Kathi Róza. Két gyermekük van.

[62]

Révész György
nyug.
állami elemi iskolaigazgató, született 1870-ben Máriapócson. Borsodmegyében kezdte meg működését. 1899-től Hajdúdorogon tanított 1933-ig, mikor nyugalomba ment. Az iskolánkívüli népművelés terén kifejtett munkásságáért 1933-ban a báró Wodiáner-díjjal tüntették ki. A Stefánia Szövetség elnöke, a tűzoltótestület alelnöke, a részvénytakarék igazgatósági tagja, a Hitelszövetkezet felügyelőbizottsági tagja, a [64]

Hajdúhadház

[68]

Szilágyi Mihály
gazdálkodó, született Hajdúhadházon 1886-ban. 1905 óta önállóan gazdálkodik. 1908-ban bevonult tényleges katonai szolgálatra a 3. honvéd gyalogezredhez. 1914-1917-ig küzdött a világháborúban. Az orosz harctéren háromszor sebesült. Neje: Balogh Emma.

[70]

Hajdúnánás

[74]

Néhai Ferenczy László
Monoron született és mint kereskedő 40 évig működött. Özvegye: Berencsy Juliánna, kinek elődei részt vettek a 48-as szabadságharcban és közülük 10-en haltak ott hősi halált. Egy gyermeke van: [Ferenczy] Erzsébet, ki önálló fűszerkereskedő.

Néhai Girus Antal
volt gazdálkodó, született Hajdúnánáson 1868-ban. Ifjú éveit édesapja gazdaságában töltötte. Tényleges katonai szolgálatot a 39. gyalogezrednél teljesített. 1927-ben bekövetkezett haláláig 46 hold birtokán gazdálkodott. Életében városi képviselőtestületi és számos egyesület vezető tagja volt. Özvegye: Pálfi Zsófia. Két gyermeke van.

[77]

Kállay Imre
gazdálkodó, született Hajdúnánáson 1869-ben. Ifjú éveiben mint gazdasági alkalmazott működött. Tényleges katonai szolgálatot a 3. h. gyalogezrednél teljesített. 1892 óta önálló. Jelenleg 80 hold saját birtokán gazdálkodik, melyet kitartó szorgalmával szerzett. Volt virilis képviselő. A legelőbizottság választmányi tagja. - Neje: néhai Csuja Julianna. Három gyermeke van. A család mindkét részről régi hajdúnánási nemesi eredetű.

simándi Kállay Lajos
földbirtokos, született Hajdúnánáson 1875-ben. Iskolái elvégzése után a gazdasági ismereteket édesapja mellett sajátította el. 1899 óta gazdálkodik önállóan 100 hold birtokán. A ref. egyház presbitere, városi képviselőtestületi tag, a legelőbirtokosság választmányi tagja. Neje: Nagy Éva. Két gyermekük van. Mindkét részről régi nemesi család leszármazottjai.

Néhai Kállay László
földbirtokos, született Hajdúnánáson 1851-ben. Ifjú éveit édesapja gazdaságában töltötte. Tényleges katonai szolgálatának eleget téve 30 hold saját birtokán gazdálkodott 1915-ben bekövetkezett haláláig. Özvegye Fekete Zsófia, ki férje halála után magához vette fogadott gyermekként Szabó Katalint, férjezett Siteri Sándornét. A Kállay, Siteri és a Szabó családok ősidők óta hajdúnánási lakosok. A Kállay család ősei nemesek voltak.

[78]

Néhai Lakatos Pál
gazdálkodó, született Hajdúnánáson 1879-ben. Ifjú éveit édesapja gazdaságában töltötte. Tényleges katonai szolgálatot a 16. huszárezrednél, háborús szolgálatot a 2. honv. huszárezrednél teljesített. Mint őrvezető szerelt le. - 1935-ig 40 hold saját birtokán gazdálkodott, amikor is a harctéren szerzett betegségében hunyt el. Volt városi képviselőtestületi tag, ref. egyház presbiter és a legelőbirtokosság választmányi tagja. Özvegye: Kállay Zsófia. Két gyermekük van. A család mindkét részről régi hajdúnánási nemes eredetű.

Néhai Lente Antal
gazdálkodó és bércséplő, született Hajdúnánáson 1876-ban. A kovácsmesterséget Hajdúnánáson tanulta. A szükséges szakvizsgákat letéve, mint vizsgázott gépész bércsépléssel foglalkozott és 38 hold birtokán gazdálkodott. A világháború alatt katonai szolgálatot teljesített. 1923-ban hunyt el. Özvegye: Kéki Zsuzsánna. - Mindketten régi hajdúnánási nemesi család leszármazottjai.

karcagújszállási Lente Balázs
földbirtokos, született Hajdúnánáson 1879-ben. Iskolái elvégzése után édesapja birtokán kezdett gazdálkodni. Tényleges katonai szolgálatot a 39. gyalogezrednél, háborús szolgálatot a 3. honv. gyalogezreddel a szerb, albán, montenegrói és olasz harctéren teljesített. Mint szolgálatvezető őrmester szerelt le. A II. o. ezüst és bronz vitézségi érem tulajdonosa. A Gazd. Egyesület alelnöke, a hajdúnánási és hajdúmegyei mezőgazd. bizottság tagja, a közbirtokosság választmányi tagja, a ref. egyház presbitere és a helyi frontharcos szöv. alelnöke. Két fivére [Lente] Gábor és [Lente] Sándor hősi halált halt. Neje: Varga Juliánna. A család mindkét részről régi hejdúmegyei nemesi eredetű.

[79]

Lente Gábor
gazdálkodó, született Hajdúnánáson 1870-ben. Ifjú éveit édesapja gazdaságában töltötte. Háborús szolgálatát a 3. honv. gyalogezrednél töltötte 1914-18-ig. Jelenleg 76 hold birtokán gazdálkodik. Neje: Ujvárossy Zsófia. Két gyermekük van. Mindketten régi hajdúnánási családból származnak.

Lente Mihály
gazdálkodó, született Hajdúnánáson 1859-ben. Tényleges katonai szolgálatot a műszaki csapatnál teljesített, 1883 óta önálló. Jelenleg 60 holdon gazdálkodik. Neje: Varga Mária. Három gyermekük van. [Lente] István fia részt vett a világháborúban. [Lente] János fia a harctéren szerzett betegségében hunyt el. Két gyermekük van. A család mindkét részről régi hajdúnánási eredetű.

Lipschitz János
gyógyszerész, született Vencselőn 1901-ben. Középiskoláit Nyíregyházán, az egyetemet Szegeden végezte. 1928-ban nyert gyógyszerészi oklevelet. 1929-ben nyitotta meg mai gyógyszertárát. Neje: Rochlitz Erzsébet.

Magi Balázs
gazdálkodó, született Hajdúnánáson 1862-ben. Ifjú éveit szülei gazdaságában töltötte. 1886 óta önálló. Jelenleg 64 hold saját birtokán gazdálkodik. Volt városi képviselő. Neje: Szilágyi Juliánna. Öt gyermekük van. A család mindkét részről régi hajdúnánási nemesi eredetű. Veje: Jóna Imre a világháborúban hősi halált halt.

[80]

Néhai Magi Imre
földbirtokos. A világháborút a 39. gyalogezreddel küzdötte végig. Mint tizedes szerelt le. Több kitüntetés tulajdonosa. 36 éves korában, a harctéren szerzett betegségéből kifolyólag elhunyt. Özvegye: Szilágyi Juliánna. Egy gyermeke van. A család mindkét részről régi hajdúnánási nemesi eredetű.

[81]

Mirkó Imre
gazdálkodó, Hajdúnánáson 1865-ben született. 1885-1889-ig tett eleget tényleges katonai szolgálatának a 39. gyalogezred kötelékében s mint szakaszvezető szerelt le. 1891-től önállóan gazdálkodik 65 holdas birtokán. Állandóan részt vesz a közügyek vezetésében. Vármegyei bizottsági tag, az egyház presbitere, a Független Polgári Olvasókör elnöke volt. Felesége: néhai Ujvárosi Sára.

Mirkó Gábor
gazdálkodó, született 1874-ben Hajdúnánáson. Ifjú éveit édespja gazdaságában töltötte. Tényleges katonai szolgálatot a 39. gyalogezrednél, háborús szolgálatot pedig a 3. honvéd gyalogezrednél teljesített. Az olasz és orosz harctéren küzdött. Egyszer sebesült. 1918-ban mint szakaszvezető szerelt le. A II. oszt. ezüst, bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt és sebesülési érem tulajdonosa. 1900 óta 70 hold birtokán gazdálkodik. Volt virilis képviselőtestületi tag. Neje: Radó Katalin. Három gyermekük van. Régi hajdúnánási családból származnak mindketten.

[84]

Pálfi Antal
gazdálkodó, született 1872-ben Hajdúnánáson. Ifjú éveit szülei gazdaságában töltötte. 1901-ben lett önálló. Jelenleg 70 hold saját birtokán gazdálkodik. Neje: Csohány Katalin. Négy gyermekük van.

Pálffy Mátyás
gazdálkodó, született 1867-ben Hajdúnánáson. Ifjú éveit édesapja gazdaságában töltötte. Tényleges katonai szolgálatot a 2. honvéd huszárezrednél teljesített. Részt vett a világháborúban is. 1894-ben lett önálló. Jelenleg 30 hold birtokán gazdálkodik. Neje: Takács Zsófia. Két gyermekük van.

[85]

Porkoláb Sándor
született 1863-ban. Ifjú éveit édesapja gazdaságában töltötte, 1886-ban lett önálló. Jelenleg 14 hold saját birtokán gazdálkodik. - Neje: Szabó Zsuzsánna

Porkoláb Sándor
gazdálkodó, született 1881-ben Hajdúnánáson. - Ifjú éveit édesapja gazdaságában töltötte, 1903 óta gazdálkodik önállóan. A 39. gyalogezreddel az olasz harctéren küzdött, hol súlyosan megsebesült. 50 %-os rokkant. A bronz vitézségi érem és Károly csapatkereszt tulajdonosa. Neje: Pálóczy Katalin. Négy gyermekük van. Sógora néhai Pálóczy László az orosz harctéren hősi halált halt.

[86]

Reszegi Miklós
gazdálkodó, született 1864-ben Hajdúnánáson. Ifjú éveit édesapja gazdaságában töltötte. 1888-ban lett önálló. Jelenleg 28 holdon gazdálkodik. A Bocskay és Kossuth Kör alapító tagja. Neje: Kállai Zsófia. Öt gyermeke van. Két fia: [Reszegi] Miklós és [Reszegi] László részt vettek a világháborúban.

[87]

Néhai Sebestyén Miklós
gazdálkodó, született 1856-ban Hajdúnánáson. Középiskolái elvégzése után a város és az egyház szolgálatába lépett mint nyilvántartó, illetve mint az egyház pénztárosa működött hosszú ideig. Megyebizottsági és városi képviselőtestületi tag, a ref. egyház presbitere és a Gazdasági bank elnöke volt évtizedeken keresztül. Özvegye: Porkoláb Zsófia Három gyermeke van. A család mindkét részről régi hajdúnánási nemesi eredetű.

Id. Siteri Lajos
gazdálkodó, született 1864-ben Hajdúnánáson. Ifjú éveit édesapja gazdaságában töltötte. Tényleges katonai szolgálatot a 3. honvéd gyalogezrednál teljesített. 1889-ben lett önálló. Jelenleg 70 hold saját birtokán gazdálkodik. Neje: Oláh Juliánna. Négy gyermekük van. [Siteri] Lajos fia részt vett a világháborúban.

[88]

Szabó Imre
gazdálkodó, Hajdúnánáson 1865-ben született. Ifjú éveit édesapja gazdaságában töltötte. A 39. gyalogezrednél tényleges katonai szolgálatot teljesített. Mint szakaszvezető szerelt le. Jelenleg 84 hold birtokán gazdálkodik. Virilis képviselőtestületi tag volt hosszú ideig. Ma a közbirtokossági vál. tagja, a Gazda Kör alapító és a Gazdasági Egyesület rendes tagja. Neje: Porkoláb Juliánna.

Szabó Imre
gazdálkodó, Hajdúnánáson 1863-ban született. Ifjú éveit édesapja gazdaságában töltötte. 1887-ben lett önálló. Jelenleg 90 hold saját birtokán gazdálkodik. Neje: Radó Zsuzsánna. Három fia részt vett a világháborúban, akik közül [Szabó] Imre a harctéren szerzett betegségében hunyt el 1936-ban. Mindkét részről régi hajdúnánási család leszármazottjai.

D.Szabó József
földbirtokos, született 1858-ban [?] Hajdúnánáson. Ifjú éveit édesapja birtokán töltötte. A világháborúban a 39. gyalogezreddel a szerb, orosz és olasz harctéren küzdött. Orosz hadifogságba esett, ahonnan hazaszökött. 1918-ban szerelt le mint tizedes. Jelenleg 65 hold saját birtokán gazdálkodik. A ref. egyház presbitere és városi képviselőtestületi tag. Neje: Sz.Szabó Sára. Három gyermekük van.

[89]

Szabó László
földbirtokos, született 1877-ben Hajdúnánáson. Ifjú éveit édesapja gazdaságában töltötte. Tényleges katonai szolgálatot a 16. huszárezrednél, háborús szolgálatot a 2. honvéd huszárezreddel az orosz, román és olasz herctéren teljesített. Kétszer sebesült. A II. oszt. ezüst vitézségi érem és a Károly csapatkereszt tulajdonosa. Mint tizedes szerelt le 1918-ban. 1901 óta gazdálkodik önállóan 33 holkd birtokán. Neje: Kállay Katalin. Két gyermekük van.

Néhai almási dr. Szalay János
városi főorvos, született Tokajban. Tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte. 1837-ben jött Hajdúnánásra a város meghívására és itt 1896-ban bekövetkezett haláláig működött. Hosszú, odaadó szolgálatáért az arany érdemkereszttel tüntették ki. Özvegye: Losonczi Farkas Emilia. Egy gyermeke van. Mindketten régi tősgyökeres magyar nemesi család leszármazottjai.

Néhai Szilágyi Gábor
földbirtokos, született 1864-ben Hajdúnánáson. Életében városi képviselőtestületi tag volt. A család régi hajdúnánási eredetű.

Néhai Szilágyi Miklós
gazdálkodó, született 1849-ben Hajdúnánáson. Ifjú éveit édesapja gazdaságában töltötte. 1873-ban lett önálló s haláláig 36 hold saját birtokán gazdálkodott. Özvegye: Balogh Sára. Mindketten régi hajdúnánási családból származnak.

Szilvássy Sándor
gazdálkodó, született 1909-ben Hajdúnánáson. 20 holdas örökölt birtokán testvérével - [Szilvássy] Imrével - közösen gazdálkodik. Régi hajdúnánási család leszármazottja. - Édesapja: néhai Szilvássy László a 39. gyalogezred kötelékében tett eleget tényleges és háborús katonai kötelességének. Édesanyja: néhai Vitéz Juliánna, 1936-ban hunyt el.

Szondy Sándor
gazdálkodó, született 1856-ban Nyírmedgyesen. 1876-ban a 15. huszárezredhez vonult be. Itt 16 évig szolgált, majd nyugalomba vonult. Jelenleg 24 hold saját birtokán gazdálkodik. Régi nemesi család leszármazottja. Neje: Radó Juliánna. Egy gyermekük van.

[90]

Takács József
gazdálkodó, született 1863-ban Hajdúnánáson. Fiatal éveit szülei gazdaságában töltötte. 1885 óta gazdálkodik önállóan. Neje: Magi Zsuzsánna. Egy gyermekük van. [Takács] Lajos fia a világháborúban szerzett betegségéből kifolyólag hősi halált halt.

Néhai Timáry Imre
született 1884-ben Hajdúnánáson. A háború kitöréséig mint tanító, majd pedig mint városi tisztviselő működött. 1922-ben alapította meg a helyi fürdőt, melyet haláláig vezetett. Háborús szolgálatot a 39. gyalogezreddel az orosz és olasz harctéren teljesített. Részt vett számos véres ütközetben s többször meg is sebesült. Őrmesteri rangban szerelt le. Az I. és II. oszt. ezüst vitézségi érem, Károly csapatkereszt, sebesülési érem három sávval és a háborús emlékérem tulajdonosa. A háborúban szerzett betegségében hunyt el 1935-ben. Mint hősi halottat temették el a helyi frontharcos szövetség részvételével. Özvegye: Maghi Juliánna. Két gyermeke van. A család mindkét részről régi hajdúnánási nemesi eredetű.

Néhai Timáry László
gazdálkodó, született 1886-ban Hajdúnánáson. Ifjú éveit édesapja gazdaságában töltötte. 1914-ben vonult be a 39. gyalogezredhez. Az orosz harctéren hősi halált halt. Özvegye: Rad Mária, 45 hold saját birtokán gazdálkodik. Egy gyermeke van: [Timáry] Imre. A család mindkét részről ősrégi hajdúnánási nemesi eredetű.

[91]

Néhai Varga Miklós
gazdálkodó, született 1854-ben Hajdúnánáson. Ifjú éveit édesapja gazdaságában töltötte. Tényleges katonai szolgálatának eleget téve, átvette a családi birtokot s azt 1914-ben bekövetkezett haláláig vezette. Özvegye: Szilágyi Juliánna. Egy gyermeke van.

Varga Miklós
gazdálkodó, született 1889-ben Hajdúnánáson. Ifjú éveit édesapja gazdaságában töltötte. 1922 óta gazdálkodik önállóan 7 holdon. 1931 óta saját cséplőgépével bércséplést végez. Neje: Vágó Katalin. Két gyermekük van. Mindketten régi hajdúnánási családból származnak. Édesanyja fivére: Timár Imre a világháborúban hősi halált halt.

Néhai Varga László
ősrégi hajdúnánási családból származik. Életében mint városi képviselőtestületi tag működött. A társulati malomnak 6 éven át igazgatója volt. 75 hold szántón és 75 hold bérelt földön gazdálkodott. Özvegye: Csányi Zsuzsánna. Gyermekei: [Varga] András vezető-főjegyző Tiszalökön, [Varga] László és [Varga] Balázs gazdálkodó, [Varga] Zsuzsánna, [Varga] Juliánna, [Varga] Róza, ki Bodnár Lajos tanár neje.

[92]

Hajdúsámson

[94]

Szilágyi László
csendőrtiszthelyettes, született Berettyóújfaluban 1896-ban. 1914-ben a pénzügyőrség kötelékébe lépett. Háborús szolgálatát a 3. honvéd gyalogezreddel az olasz harctéren töltötte. 1918-ban lépett a csendőrség szolgálatába. 1935 óta teljesít Hajdúsámsonban szolgálatot, mint őrsparancsnok. Kitüntetései: kétszer a magyar érdemkereszt zöld szalaggal, bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt, magyar és osztrák háborús emlékérem, II. oszt. katonai szolgálati jelvény és számos dícsérő okirat tulajdonosa. Neje: Czédli Viktória. Két gyermekük van.

Wertheimer József
kereskedő, született 1906-ban Hajdúsámsonban. Kereskedő szakismereteit édesapja üzletében sajátította el. Már ifjú kora óta résztvett az üzlet vezetésében, majd 1936-ban átalakította a céget kft.-vé.

[96]

Néhai Borbély József
volt gazdálkodó, született 1882-ben Hajdúszoboszlón. Ifjú éveit szülei gazdaságában töltötte. 1906-ban nősült meg és 1907-ben önálló gazdálkodását mint haszonbérlő kezdte meg. A család jelenleg 38 hold saját birtokon folytat vegyes gazdálkodást. Hadiszolgálatra 1914-ben az első mozgósításkor vonult beés az orosz harctéren a 39.gyalogezred kötelékében küzdött. 1914-ben az orosz harctéren sebesülve hadifogságba esett, ahol 1915 január 19-én hősi halált halt. Özvegye: Kátai Etelka. Három gyermeke van.

Hajdúszoboszló

[98]

Néhai Csanády Sámuel
gazdálkodó, született 1861-ben Hajdúszoboszlón. Ifjú éveit néhai édesatyja mellett töltötte, kinek elhalálozása után a gazdaság vezetését átvette. 1936 június hóban halt el. Volt törv. hat. biz. tag. egyházi presbiter. Fia, néhai
Csanády István a világháborúban hősi halált halt. Özvegye: Cseke Etelka.

Cseke Péter
hentes és mészárosmester, született Hajdúszoboszlón 1891-ben. - Iparát Debrecenben tanulta. 1910-ben szabadult. Mint segéd Nagyváradon fejlesztette szaktudását. 1912 óta önálló. Ipartestületi alelnök. Neje: Bakóczy Erzsébet.

[104]

Imre János
kovácsmester és bércséplő, született 1893-ban Debrecenben. Ifjú korában a kovácsipart tanulta ki. Mint segéd több vidéki városban megfordult. 1918-ban Hajdúszoboszlón önálló bércséplő lett. 1921-ben kovácsműhelyt nyitott. Részt vett a világháborúban 1914-től s a 3ö. gyalogezred kötelékében az orosz harctéren küzdött. Egyszer sebesült és rokkanttá nyilvánították. A ref. egyház pótképviselője. Neje: Karacs Margit. Egy gyermekük van. Nejének egy fivére Neje: Karacs Sándor a világháborúban hősi halált halt. Ősrégi debreceni család leszármazottja.

[105]

Kátai Gyula
gazdálkodó, született 1881-ben Hajdúszoboszlón. Négy polgári iskolát végzett Hajdúszoboszlón. 1902-ben 2 havi kiképzés re bevonult a 39. gyalogezredhez. Leszerelése után megnősült. 1904-től önálló gazdálkodást folytat és jelenleg 28 hold saját birtoka van. Hadiszolgálatot az orosz harctéren teljesített. 1918 május 5-én szerelt le. Egyházi presbiter, a Polgári Olvasókör volt jegyzője stb. Neje: Rácz Piroska. 6 gyermekük van. A Kátai család ősrégi hajdúszoboszlói, a Rácz család pedig ősrégi kabai nemesi familia.

Kerekes Gyula
épület- és bútorasztalos, született 1882-ben Hajdúszoboszlón. Iparát atyja műhelyében sajátította el. 1907 óta önálló. Kiváló készítményeit nem csak helyben, hanem a környéken is ismereik. - Háborúba a 3. honv. gyalogezredhez vonult be, az olasz harctéren küzdött. Volt az ipartestületnek könyvtárnoka és háznagya. Neje: Sarkady Róza.

[108]

Kovács Károly
ny. honv. alhadnagy, született: 1886-ban Vajkócon (Ung m.). 1907-ben bevonult tényleges katonai szolgálatra, melynek letelte után továbbszolgálatra jelentkezett. A háború kitörésekor az orosz harctérre vonult, majd az oláh, olasz harctereken küzdött egészen az összeomlásig. Utána Budapestre került és a 2. sz. vonatszertárnál teljesített szolgálatot. 1921-ben Debrecenbe helyezték és a 6. vonatosztaghoz, majd a javító-műhelyhez osztották be és itt volt 1936-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig. Kitüntetései: Koronás ezüst érdemkereszt, 1908-i jubileumi emlékérem stb. Háborús e. é. a kardokkal. Neje: Szilágyi Piroska ősrégi helyi család gyermeke. Három gyermekük van.

[114]

Néhai nánási Saáry Lajos
gazdálkodó, született Hajdúszoboszlón 1860-ban. Középiskoláinak elvégzése után a családi birtokon gazdálkodott, majd önálló gazda lett. A vármegye és a város közéletében hosszú ideig tevékenykedett. A vármegye törv.hat. bizottságának, a városi képviselő testületnek tagja volt. A helyi egyháznál mint presbiter működött. A család az 1820-as években a Dunántúlról került Hajdúszoboszlóra. Elődei már Mátyás király korában főméltóságot viseltek. Felesége elődei szintén nemesek voltak "déci" előnévvel.

[116]

Szilágyi Endre
ny. csendőrtiszthelyettes, született 1881-ben Marosnagylakon. Két évig tényleges katonai szolgálatot teljesített a 21. h. gyalogezrednél. 1905-ben a csendőrség kötelékébe lépett. Szolgálatát Kassán kezdte meg. 1925. VIII. 1-én mint őrsparancsnok megy nyíugdíjba. Kiváló szolgálataiért két ízben okirati dicséretben, többször szóbeli megdicsérésben részesült. A hajdúszoboszlói nyugdíjasok egyesületének ügyvezető-alelnöke. Az egyesület megszervezésében közreműködött. Neje: Gulyás Mária. Négy gyermekük van.

Szilágyi Gyula
gazdálkodó, született 1879-ben Hajdúszoboszlón. 40 holdas birtokán folytat gazdálkodást. A ref. egyház presbitere, a Gazdakörnek igazgatósági tagja és a Bánom szőlőskertgazdaságnak hosszú idő óta könyvtárosa. A világháborúban a 3. népf. gyalogezred kötelékében a szerb és orosz harctéren küzdött. 18 hónapig orosz hadifogságban volt és mint csererokkant tért vissza Szibériából. Felesége: Kaszás Juliánna, akinek első férje Biró András az olasz harctéren hősi halált halt.

Szilágyi Kálmán
gazdálkodó, született 1877-ben Hajdúszoboszlón. 1896-ban önálló gazda lett. Jelenleg 15 hold földje felesbérletben van kiadva. Részt vett a világháborúban 1916-tól s az olasz és oláh harctereken küzdött. Egyszer sebesült. Mint tizedes szerelt le. Városi képviselőtestületi tag, egyházi presbiter, iskolaszéki tag stb. Neje: Farkas Juliánna. Mindketten régi hajdúszoboszlói család leszármazottjai.

Cs. Szűcs Sándor
gazdálkodó, született 1855-ben Hajdúszoboszlón. 1878-ban tényleges katonai szolgálatra bevonult a 3. honv. gyalogezredhez. 1887-ben önálló gazda lett. Jelenleg 30 hold föld birtoka van. - Egyházi presbiter. Neje: Szilágyi Zsófia. Két fiú gyermekük van. [Cs.Szűcs] Károly és [Cs.Szűcs] Gábor. Mindkét fia részt vett a világháborúban. Ősrégi család leszármazottjai.

[117]

Tar István
malomtulajdonos, molnármester, született 1878-ban Hajdúszoboszlón. Gépészeti vizsgát Szombathelyen tett. 1902-ben darálómalmot létesített. 1920-ban építette fel jelenlegi malmát, amelyet 1935-ben a mai kor igényeinek megfelelően modern felszereléssel látott el. A malom teljesítő képessége óránként 6 mm. búza és 4 mázsa darakészítés. A malomban 3 drb. összesen 46 lóerős villanymotor van beépítve. A malom hámozó és gépfelszerelése saját találmánya szerint készült. Régi balmazújvárosi család leszármazottja. Atyja néhai Tar István a 48-as szabadságharcban részt vett és súlyosan sebesült. Nagyatyja: Tar József Balmazújváros község bírája volt. Neje: néhai Kállay Katalin. Leánya: [Tar] Margit értékes irodalmi tevékenységet fejt ki.

M. Tóth Sándor
született 1881-ben Hajdúszoboszlón. A 39. gyalogezredben tett eleget katonai szolgálatának. A világháborúban a szerb, orosz és olasz harctereken küzdött. Utóbbi helyen 1917 június 4-én hadifogságba esett, honnan 1919 november havában tért vissza. Kétszer sebesült, a Károly csapatkereszt tulajdonosa. Neje: Csanádi Juliánna. Feleségének fivére: néhai
Csanádi István az olasz harctéren hősi halált halt. Feleségével együtt ősrégi hajdúszoboszlói családból származnak. Feleségének egyik őse: Csanádi Sámuel Hajdúszoboszló város kapitánya volt.

[119]

Vágó Sándor
gazdálkodó, született 1876-ban Hajdúszoboszlón. 1901-től folytat önálló gazdálkodást. 1907-ben bevonult katonai szolgálatra, melynek letelte után megnősült. A vilégháborúban rsézt vett s a 3. honv. gyalogezred kötelékében a szerb és orosz harctereken küzdött. 1916 július 10-én orosz hadifogságba esett, ahonnan 1918 IX. hónapban szabadult meg. A Bocskay körnek választmányi tagja és háznagya. Neje: Sári Erzsébet. Öt gyermekük van. Mindketten ősrégi helyi családból származnak. Jelenleg 28 hold földjén vegyes gazdálkodást folytat.

[120]

Hajdúszovát

tiszakeszi Áts Nagy Lajos
gyógyszerész, született 1890-ben Nádudvaron. Középiskoláit Debrecenben, az egyetemet Kolozsvárott végezte. 1913-ban gyógyszerészi oklevelet nyert. 1914-ben bevonult háborús katona szolgálatra és Przemyslynél a vár átadásakor orosz hadifogságba került, melyből 1916 novemberében szabadult. Ezután az olasz harctéren szolgált. Leszerelt 1918-ban mint gyógyszerész hadnagy. Kitüntetése: arany é. k. a kardokkal. Vármegyei törvényhatósági biz. tag, községi képviselőtestületi tag, egyházi presbiter és a helybeli vadásztársaság elnöke. Ősei 1700-ban költöztek Nádudvarra. Neje: Neje: babolcsi Sarkady Erzsébet, aki a helyi Stefánia Szöv. elnöknője.

Sápi Bakóczy Gábor
gazdálkodó, született Debrecenben 1888-ban. 1910-ben a 39. gyalogezrednél katonai szolgálatot teljesített, majd 1914-ben háborús katonai szolgálatra bevonult és az orosz, olasz harctereken volt. 1916-ban olasz hadifogságba esett, melyből 1919-ben szabadult. Tizedesi rangban szerelt le. Kitüntetései: I. o. ezüst vitézségi érem, Károly csapatkereszt, sebesülési érem. Neje: Guthy Sára.

[121]

Sápi Bakóczy Gábor
gazdálkodó, született 1889-ben Debrecenben. A gazdálkodást szülei birtokán sajátította el. 1912-ben vonult be a 39. gyalogezredhez, majd 1914-ben az orosz, később az olasz harctéren küzdött. Szakaszvezetői rangja volt. Kitüntetései: I. o. ezüst vitézségi érem 2, II. o. ezüst vitézségi érem 2. bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt, sebesülési érem. Neje: Mezei Erzsébet.

Sápi Bakóczy Lajos
gazdálkodó, született 1905-ben Debrecenben. Gazdálkodást szülei birtokán sajátította el. 1928-tól önálló gazda, jelenleg 20 hold birtokán gazdálkodik. Neje: marjalaki Csiba Eszter, egy gyermekük van. Atyja néhai Barkóczy Péter volt, Debrecen városi és Hajdúszovát községi képviselő.

[122]

Fohn Ferenc
vegyeskereskedő, született Hajdúszováton 1883-ban. Kereskedő szakképzettségét Jászkarajenőn szerezte, ahol 13 évig működött. Üzletét 1910-ben nyitotta meg. Felesége: Róth Etelka. Két gyermekük van, testvére Fohn Benő a világháborúban hősi halált halt.

Néhai szolnokdobokai és gyulai Szathmáry Igaz Pál
földbirtokos, született 1874-ben Balmazújvároson. A földművesiskola elvégzése után 106 hold saját birtokán kezdte gazdálkodását. 1914-ben bevonult háborús katonai szolgálatra a 29. népf. gyalogezredhez s 1916-ban az olasz harctéren fogságba esett. 1919-ben őrvezetői rangban leszerelt. Bronz vitézségi érem és Károly csapatkereszt tulajdonosa. Két gyermeke van: [Szathmáry Igaz] Pál és [Szathmáry Igaz] György., mindkettő tart. zászlós. Özvegye: Csávás Zsuzsánna.

[123]

Néhai Kiss Károly
gazdálkodó, született Hajdúszováton 1866-ban. Békében 3 évig katonai szolgálatot teljesített. Részt vett a világháborúban és az ott szerzett betegségéből kifolyólag halt meg. Mint önkéntes tűzoltót emléklappal tüntették ki. A helybeli dalárdának érdemes tagja volt. Özvegye: Sarkadi Eszter. Egy gyermekük van.

[125]

Tamás József
gazdálkodó, született 1890-ben Debrecenben. A gazdálkodást szülei birtokán sajátította el. A világháborúban az orosz harctéren küzdött. 1933 óta önállóan gazdálkodik 33 holdas birtokán. - Neje: Pálfi Róza.

[126]

Józsa

Barati Lajos
gazdálkodó, született 1886-ban Józsán. 1907-ben bevonult tényleges katonai szolgálatra. A világháborút 1914-től 1918-ig végigharcolta. Az orosz és olasz harctéren küzdött. Megsebesült s mint őrvezető szerelt le. Községi képviselő, egyházi presbiter. Neje: Szilágyi Mária. Három gyermekük van.

[128]

Némethi István
ny. csendőrtiszthelyettes, született 1868-ban Hajdúböszörményben. 1888-ban bevonult tényleges katonai szolgálatra a cs. és kir. 16. huszárezredhez és 3 év után 1891-ben leszerelt. 1901-ben lépett a csendőrség kötelékébe és Aradon kezdte meg szolgálatát. Több állomáshelyen megfordult, így Gyomán, Gyulán, Zilahon, Budapesten. Utóbbi helyen mint számvivő 20 éven át teljesített szolgálatot és 1918 december 1-én nyugállományba ment. Kitüntetései: koronás ezüst érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, két jubileumi emlékérem, az 1912-13-as jub. k. és szolg. jel. Okirati megdícsérésben több ízben részesült. 1918 óta józsai lakos és nagy népszerűségre tett szert. A nép a kommunista bomlastómnkával szembeni férfias viselkedését nem hagyta hálátlanul. Közbizalomból a község főbírájává választotta meg, mely tisztségét 1932 novemberig viselte. Minden idejét a köznek szentelte. A Hangya Szövetkezet alapító tagja és elnöke. Ref. egyházi presbiter, stb. Ősrégi hajdúmegyei család leszármazottja.

Sári György
gazdálkodó, született 1892-ben Józsán. 1913-ban vonult be tényleges katonai szolgálatra a 39. gyalogezredhez és ott érte a háború kitörése. A szerb és orosz harctereken küzdött. 1915 március 16-án súlyos sebet kapott és 25 százalékos rokkant lett és szabadságolták. 1917 óta saját birtokán gazdálkodást folytat. Egyházi presbiter, testnevelési biz. tag stb. Neje: Simon Mária. Négy gyermekük van.

Solymos Zsigmond
ny. csendőrtiszthelyettes, született 1891-ben Kocsoron (Szatmár m.). Tényleges katonai szolgálatra 1911-ben vonult be az 5. közös gyalogezredhez. 1914 áprilisban átlépett a csendőrséghez és a zilahi szárnyon kezdte meg csendőrségi szolgálatát. Szilágynagyfalun másfél évig - mint helyettes őrsparancsnok - teljesített szolgálatot, amikor az oláh megszállás elől Magyarországra jött és a debreceni osztályhoz nyert beosztást. Mint őrsparancsnok Álmosdon, Alsó-Józsán, Konyáron, Geszten, végül Okányon szolgált. 1933-ban nyugállományba vonult. Kiváló szolgálataiért dícsérő okirattal lett ellátva. 1934 óta lakik Józsa községben és 22 hold saját földjén gazdálkodik. Neje: Némethi Róza. Három gyermekük van.

[129]

Kaba

[130]

Néhai Bagi Lajos
gazdálkodó, született 1885-ben Kabán. 40 hold földön, - mely részben saját, részben bérelt, - folytatott vegyesgazdálkodást. Részt vett a világháborúban 1914-1918-ig. Egy ízben sebesült. - Olasz hadifogságot is szenvedett. Özvegye: Sári Eszter kabai születésű.

[132]

Kabai Hitelszöv.
Mint az O. K. H. tagja. 1914-ben alakult Tőkés Endre kezdeményezésére. A háború és az ezt követő időszak teljesen tönkretette a szövetkezetet. Az igazi fejlődés 1928-ban indult meg. Elnök: Szilágyi János.

[133]

Kovács Imre
fűszer- csemegekereskedő, született 1885-ben Kabán. 1910-ben a helyi Hangya szolgálatába lépett. 1914-18-ig a 39. gyalogezred kötelékében harcolt a szerb és orosz harctéren, ahol fogságba esett. 1918-ban került haza. 1919-ben újra a helyi Hangyába lép, mint segéd s 1924-ben annak a vezetője lett. 1926-ban saját üzletet nyitott. Neje: Vértesi Eszter.

[136]

Szilágyi Lajos
nyug. posta- és távírda ellenőr, született Kabán 1877-ben. Iskolái elvégzése után a m. kir. posta szolgálatába lépett. Kaba, Ujpest és Debrecenben teljesített szolgálatot. 1920-ban nyugalomba ment. 1928-ban a Hitelszöv. elnökévé választotta meg. Volt községi képviselőtestületi tag.

Szilágyi József
községi közgyám, született 1872-ben Kabán. Önálló gazdálkodást folytat 60 hold saját földjén. 1905-től részt vesz a község vezetésében, mint adópénztárnok, majd mint községi közgyám. A község összes intézményeiben, ref. egyházi tanácsban vezető szerepet visz. Régi kabai család sarja. Ősei Bánfihunyadról származtak. Nemesi előnevük "horogszegi" volt. Felesége: néhai Szász Lujza. Fia: [Szilágyi] József részt vett a világháborúban. 1914-1918-ig különböző harctereken küzdött. Egyszer sebesült. Három vitézségi érem tulajdonosa.

[137]

Tőszer Ambrus
közs. főbíró, földbirtokos, született 1871-ben. Ifjú éveit szülei gazdaságában töltötte. Gazdálkodását 21 hold öröklött és 10 hold bérelt följén kezdte, de szorgalmával ma 170 hold saját birtoka van, melyen mintagazdálkodást folytat. A közéletben mintegy 30 esztendőn át hatalmas munkát fejt ki. Presbiter és képviselőtestületi tag, a városi törv. hat. biz. tagja 18 év óta. 1923-tól Kaba község főbírája. A tiszántúli mezőgazdasági kamara választmányi és rendes tagja. A mehyxei mezőgazdasági biz. és a vármegyei közgyűlés tagja. A Kabai Takarékpénztár elnöke, valamint elnöke a Polg. Gazdakörnek is. Hitelszövetkezeti igazgató. a Hangya szövetk. igag. tagja. Ősrégi kabai család sarja. Felesége: Imre Juliánna.

Vass Lajos
ny. Máv. üzemi altiszt, született 1862-ben Kabán. Három évi katonai szolgálat után nősült, majd 1897-ben a Máv. kötelékébe lépett. Szolgálatát Munkácson és Nyíregyházán töltötte el. Neje: Sári Rozália. Mindketten régi kabai család leszármazottjai.

Mikepércs

[138]

Nádudvar

[139]

Demjén Lajos
földbirtokos, született Nádudvaron. 1914-ben hadbavonult s a 39. gyalogezred kötelékében az orosz és olasz harctereken küzdött, míg 1917-ben közérdekből felmentést nyert. Jelenleg 200 hold saját birtoka van. Községi képviselőtestületi tag, egyházi presbiter. Hangya és Hitelszövetkezeti felügy. biz. tag s volt igazgatója. Neje:
Pásztor Mária debreceni születésű. Ősrégi nemesi családból származik.

[140]

Jakab Lajos
gazdálkodó, született 1861-ben Nádudvaron. - Önálló gazdálkodást 1884-től folytat és jelenleg 42 hold földbirtokkal rendelkezik. Felesége: Varga Juliánna. Fia:[Jakab] Lajos részt vett avilágháborúban és orosz hadifogságot szenvedett. Ősrégi helyi család leszármazottja.

[146]

Püspökladány

[151]

Kállay Sándor
ref. lelkész, született Hajdúnánáson 1882-ben. Középiskoláit Hajdúnánáson, a theológiát Debrecenben végezte. 1904-1909-ig Hajdúszoboszlón mint vallástanár és 1909-1913-ig Bihar községben mint lelkész működött. 1913-ban választották Püspökladány lelkészévé. Virilis alapon képviselő megyebizottsági póttag. O. K. H. felügyelő biz. elnöke, volt helyi Hangya elnöke és
községi iskolaszéki elnök hosszú időn keresztül. Neje: Oláh Piroska. Három gyermekük van. A család mindkét részről régi hajdúmegyei, nemesi eredetű. ld még

[154]

Némethy Balázs
gazdálkodó, született Püspökladányban 1860-ban. 17 éven át mint cseléd dolgozott és szorgalmával 31 hold saját földet szerzett. A lovastüzéreknél 1 és fél évig teljesített szolgálatot. Neje: Tene Rozália.

Püspökladányi Ref. Egyházközség
Mai templomát 1798-ban kezdték építeni a hívek önkéntes adományaiból. A hívek lélekszáma kb. 10.000-11.000. Tb. főgondnok: dr. Petry Pál. Gondnok: Váczy János. Egyházi feje:
Kállay Sándor lelkész. Missziós lelkész: Lengyel Imre. Segédlelkész: Horváth Árpád. Az egyház keretein melül működő testületek: presbiterium, egyházközségi közgyűlés, iskolaszék, gazdasági bizottság, ref. nőszövetség, ifjúségi egyesület, lányegyesület., Soli Deo Gloria és ref. énekkar.

Püspökladányi Ref. Elemi Iskola
Keletkezése a XVII. évszázadra nyulik vissza. Jelenleg 7 épületben folyik a tanítás összesen 21 osztályban I-VI. osztályig. Állami támogatással az egyház tartja fenn. 1200-1300 tanuló látogatja. Az iskolaszék elnöke:
Kállay Sándor ref. lelkész. Az iskolavezetője: vitéz Molnár Gusztáv ref. ig. tanító.

[156]

Dr. Szilágyi Elek
m. kir. közjegyző, született Karcagon 1878-ban. Régi, nemesi család leszármazottja. Középiskoláit Karcagon, Debrecenben és Máramarosszigeten, az egyetemet Budapesten és Kolozsvárott végezte, hol jog- és államtudományi doktorrá avatták. Az ügyvédi vizsgát 1907-ben Budapesten tette le. Pályafutását mint ügyvéd kezdte, majd 1916-ban Szinérváraljára nevezték ki közjegyzőnek. 1926-tól Püspökladányba[n] működik. Virilis alapon képviselőtestületi tag Püspökladányban és Karcagon.

Szilágyi Hugó
született Budapesten 1883-ban. A kereskedelmi érettségi letétele után zeneiskolát végzett, majd mint zenekarvezető Budapesten és külföldön működött. Háborús szolgálatát a 32. gyalogezrednél töltötte le. 1918-ban szerelt le. A II. o. ezüst és Károly csapatkereszt tulajdonosa.

Szilágyi Sándor
gazdálkodó, született Püspökladányban 1874-ben. 1895-ben bevonult a 39. gyalogezredhez katonai szolgálatra. 1899 óta önállóan gazdálkodik, jelenleg 37 hold saját birtokán. 1914-ben bevonult a 3. h. gyalogezreddel a világháborúba, a szerb és orosz harctéren küzdött, kétszer sebesült, leszerelt mint őrvezető. 1934 óta képviselőtestületi tag. Egyházi presbiter a Hangya ig. tag és felügyelő bizottsági tag. Neje: Hegedűs Zsófia.

[157]

Dr. Szilágyi Zsigmond
kir. közjegyzőhelyettes, született Karcagon 1908-ban. Középiskoláit Szatmáron és Karcagon, az egyetemet Budapesten 1931-ben végezte. - 1936-ban kitüntetéssel tette le az ügyvédi vizsgát, majd édesapja közjegyzői irodájába lépett be, mint helyettes. Tartalékos huszárzászlós.

[159]

Tetétlen

[160]

Néhai Szilágyi Dániel
tantó, született 1883-ban Tetétlenen. Tanítói okleveléát 1906-ban szerezte meg. Pedagógiai munkásságát Tetétlenen kezdte meg, majd 1923-ban rövid betegség után elhalt. A háború alatt katonai szolgálatot teljesített. Régi helyi család leszármazottjai. Leánya: [Szilágyi] Gizella tanítónő. Özvegye: Csathó Gizella.

[161]

Téglás

[163]

Tiszacsege

[165]

Radó Imre
gyógyszerész, született Zákányon (Sommogy m.) 1903-ban. Középiskoláit Somogycsurgón és Nagykanizsán végezte el. 1925-ben a budapesti Pázmány P. tud. egyetemen gyógyszerészi oklevelet nyert. Gyakorlati idejét a Balatonboglári gyógyszertárban töltötte. 1934 óta bérli a tiszacsegei "Isteni Gondviselés" gyógyszertárat. Neje: Kriston Katalin.

[166]

Vámospércs

[169]

Debrecen

Almási Kálmán
ny. Máv. felügyelő, született 1873-ban Debrecenben. Középiskoláit Debrecenben végezte. 1894-ben lépett a Máv. szolgálatába. 1930-ban vonult nyugalomba. Számos egyházi és társadalmi egyesület tagja. Neje: Tardy Juliánna. Két gyermekük van.

Almássy Sándor
ny. Máv. segédtiszt, született 1883-ban Érkörtvélyesen (Szatmár m.) Fiatal korában a géplakatos mesterséget tanulta és hosszabb ideig mint gépész működött. 1907-ben lépett a Máv. szolgálatába. 1913-ban lett mozdonyvezető. 1934-ben vonult nyugalomba. Neje: Koroknay Juliánna. Két gyermekük van.

[172]

Bakóczi Ferenc
gazdálkodó, született Debrecenben 1907-ben. 1925-től önálló. Jelenleg 3 és fél hold saját birtokán gazdálkodik. Régi debreceni család leszármazottja.

[173]

Balogh József
gazdálkodó, született Balmazújvároson 1883-ban. Két évig tényleges katonai szolgálatot teljesített a 3. h. gyalogezrednél. 1911 óta önálló gazda. Jelenleg 10 hold földjén és 13 hold bérleten gazdálkodik. 1914-től végig küzdötte a világháborút. Egyszer sebesült. Kitüntetései: II. o. ezüst, kétszer a bronz vitézségi érem és a Károly csapatkereszt. Neje: Szilágyi Juliánna. Fivére: néhai Balogh Imre hősi halált halt.

[176]

Bikfalvy utóda Szilágyi Imre
hentes és mészáros, született Hajdúböszörményben 1901-ben. Iparát Debrecenmben tanulta s mint segéd is itt bővítette szaktudását. 1925-ben lett önálló. Mai üzletét 1933-ban nyitotta meg. Neje: Kovács Erzsébet.

[177]

Vitéz Boldogh István
gazdálkodó, született Debrecenben 1884-ben. Fiatal éveit édesapja gazdaságába töltötte. 1911-ben lett önálló. A világháború kitörésekor bevonult és az orosz harctéren küzdött, hol kétszer sebesült. 1917-ben felmentették. Őrmesteri rangban szerelt le. 1929-ben vitézzé avatták. Jelenleg 50 hold saját és 15 hold bérelt földön gazdálkodik. Több díjnyertes jószága van. Felesége: macsi Tóth Róza.

[179]

veskóczi Budaházy Lajos
gazdálkodó, született Hajdúsámsonban 1879-ben. Fiatal éveit szülei gazdaságában töltötte. 1915-ben vonult be a 11-ik honv.gyalogezredhez. Az orosz harctéren fogságba esett. 1918-ban került haza. Jelenleg 51 hold saját és 33 hold bérelt földön gazdálkodik. - Régi hajdúmegyei nemesi család leszármazottja. Neje: Sándor Juliánna.

[185]

Debreceni Kereskedők és Utazók Egyesülete
kétévtizeddel ezelőtt alakult, mint a Délmagyarországi Kereskedelmi Utazók Egyesülete debreceni fiókja. Ebből fejlődött ki mai formájára. Az egyesület jótékonycélú működése közismert. Kb. 430-450 tagja van. Elnök: Króh Vilmos. Társelnökök: Aczél Ármin és Darvas Ede. Alelnökök: Szabados Jenő és Frenkel József. Főtitkár: Székely Simon. Titkár: Horovitz Ernő. Pénztáros: Kovács Zoltán.

[186]

Diószeghy János
gazdálkodó, született Debrecenben 1887-ben. A 3. h. gyalogezredben teljesített tényleges katonai szolgálatot, leszerelése után gazdálkodásba fogott 48 hold saját és 90 hold bérleten. A világháborúba mint szakaszvezető vonult be. 1917-ben az orosz harctéren küzdött. A Gazdakörnek, a Gazdasági Egyesületnek volt tagja, a Csapó u- ref. egyház presbitere. Felesége: Sarkadi Julia.

[197]

Dr. Hadházi Zsigmond kismacsi gazdasága
320 holdon terül el. birtokon mintagazdálkodás folyik. Főbb terményei a búza tengerio és dohány. Tejgazdasága messze földön híres, valamint juhtenyésztése is. A ref. Kollégium és a Gyermekmenhely szállítója. Tulajdonosa: dr. Hadházy Zsigmond A birtokot
Zagyva Lajos intéző vezeti.

[203]

Imre János
rőfös- és rövidáru kereskedés. A céget 1935-ben alapította. Üzletköre Hajdú és Bihar megyék egyrészét öleli fel.

Jakab István
fűszer- és csemegekereskedő, született Nagykárolyban 1883-ban. A kereskedői szakmát Nagykárolyban tanulta. 1900-ban szabadult fel. Mint segéd Debrecenben, Szegeden, Kolozsvárott és Budapesten fejlesztette szaktudását. 1907-ben önálló lett Debrecenben. 1914-ben a Máv ktelékébe lépett és Debrecenben a szertárfőnökségnél teljesített szolgálatot mint irodakezelő 1921-ig. Utána mint Hangya üzeltvezető Debrecenben és vidéken dolgozott. - 1933 óta vezeti mai üzletét. Neje: Erdődy Margit.

Jakab Zsigmond
sütőiparos, fűszerkereskedő, ny. m. kir. honvéd főszámvevő. 1911-ben bevonult a 62. gyalogezredhez tényleges katonai szolgálattételre ahol a háború kitöréséig teljesített szolgálatot, mint őrmester. A vulágháborúban az olasz és orosz harctéren küzdött. Egyszer sebesült, mint tiszthelyettes tért vissza. 1920-ban nyugalomba vonult. Kitüntetései: II. o. ezüst, bronz, Károly csapatkereszt seb. érem. 1932-ben önállósította magát. Városi törv. hat. biz. tag. Az országos Daloskerület társelnöke. Neje: Hegyi Erzsébet.

[207]

Kathy László
szíjgyártó és bőröndös, született Hajdúböszörményben 1909-ben. Iparát Hajdúböszörményben tanulta, majd mint segéd Debrecenben dolgozott. 1936-ban lett önálló. 1-2 alkalmazottat tart.

Kállai János
gazdálkodó, született Balmazújvároson 1876-ban. Mint önálló gazda 1900-ban kezdte működését 16 hold saját birtokán. A szerb és olasz harctéren küzdött. Neje: Nagy Eszter. Mindketten régi balmazújvárosi család leszármazottjai.

Kányási Bálint
gazdálkodó, született Balmazújvároson 1868-ban. Tényleges katonai szolgálatot a 2. huszárezrednél teljesített. 1903 óta önállóan gazdálkodik, jelenleg 26 hold birtokán. Neje: Németi Mária. Három fia: [Kányási] Imre, [Kányási] Lajos és néhai [Kányási] Bálint részt vettek a világháborúban.

[208]

Keizler Bernát
sütőmester, született Fenyvesvölgyön (Ung m.) 1892-ben. Iparát Nagykapuson tanulta. 1910-ben szabadult fel. 1915-ben lett Debrecenben önálló. Kétkemencés műhelyében 2 szakmunkást foglalkoztat. Ízletes kenyeret és péksüteményt készít. Az oth. izr. hitközség p. tanácstagja. Neje: Jakab Rézi.

[220]

Magyar Gábor
gazdálkodó Debrecenben született 1879-ben. 1905 óta önálló gazda. Jelenleg 13 hold saját birtokán és 67 hold bérleten gazdálkodik. A háború alatt a 3. népfelkelő ezrednél teljesített szolgálatot. 1916-ban orosz fogságba esett, ahonnét 1918-ban tért vissza. Neje: Vas Juliánna. - Veje, Vértesi János, a keresk. érettségi megszerzése után gazdálkodásba fogott s jelenleg 84 hold bérleten gazdálkodik. Bátyja, néhai Vértesi András, a világháborúban halt hősi halált 1917-ben.

[223]

Özv. Miskolczy Józsefné
született Széll Juliánna m. kir. dohányáruda tulajdonos. 1925 óta van dohányárudája. 1916-tól a ref. egyháznál, később a debreceni Kereskedelmi Iparkamaránál volt tisztviselőnő. Férje: néhai Miskolczi József hentes- és mészárosmester volt. Végigharcolta a világháborút. 1922-ben halt meg.

[224]

Mone Orvosi Műszerüzem és Kórházberendezési R. T.
1920-ban alapította a központ. Vezetője 1932 óta Vértesy Lajos cégvezető. Orvosi műszerek készítésével és javításával, othopédiai gépek, haskötők, valamint új orvosi eszközök szerkesztése, a meglévők tökéletesítésével és forgalomba hozatalával foglalkozik. Vértesy Lajos cégvezető született Debrecenben 1898-ban. Iskolái elvégzése után a 39. gyalogezreddel az olasz harctéren küzdött. Súlyosan sebesült, 75 százalékos hadirokkant. Több szabadalom került ki keze alól, a mozgatható műkéz, injekciós fecskendő, az orvosi műszerek tartására szolgáló különféle készülékek. A Honsz. országos vál. tagja és egyben ellenőre, Magyar Jövő Szöv. ig. tagja, az ipartestület kebelében működő szakosztály ellenőre.

[228]

Nagy Sándor
ny. máv. kerékesztergályos, született Debrecenben 1868-ban. 1903-ban lépett a Máv. szolgálatába. Majd kellő gyakorlatot megszerezve, kerékesztergályos lett. Munkája közben baleset érte el és 1908-ban nyugalomba vonult, azóta gazdálkodással foglalkozik. Neje: andaházi Szilágyi Sára.

[229]

Neubauer I. utóda. Cégt: Pávay Vajna Gábor
gépészmérnök. 1935-ben vette át a gyár vezetését. Átvétel óta a lakatosiparral bővült az üzem. A cég 1873-ban alakult. Jelenlegi vezetője külföldön szerzett tanulmányai után kapta mérnöki diplomáját.

Némethy Sándor
gazdálkodó, született 1881-ben. Tényleges katonai szolgálatot teljesített. 1912 óta önálló gazdálkodó, jelenleg 67 hold birtokán gazdálkodik. Végigküzdötte a világháborút, mint tizedes szerelt le. Bronz vitézségi érem és Károly csapatkereszt tulajdonosa. Törv. hat. biz. tag. Neje: Kapkoneri Zsuzsánna, ki 1924-ben meghalt.

[230]

Nagy Ferenc
gazdálkodó, született Debrecenben 1883-ban. 1909 óta önálló gazda. Jelenleg 57 hold saját birtokán gazdálkodik. A Gazdasági Egyesület és a Gazdakör tagja volt. Neje: Némethy Katalin.

[231]

Id. Ökrös József
volt gazdálkodó, született Debrecenben 1864-ben. Ifjú éveit szülei gazdaságában töltötte. 3 évig tényleges katonai szolgálatot teljesített a 39. honv. gyalogezrednél. Leszerelése után folytatta a gazdálkodást. A város törvh. biz. és a Gazdakörnek tagja volt. Felesége: Kállay Zsuzsánna. Hét gyermekük van. [Ökrös] József és [Ökrös] János részt vett a világháborúban. Veje: néhai Szakácsi János hősi halált halt.

[233]

Pálffi Ferenc
gazdálkodó, született Debrecenben 1893-ban. Fiatal éveit édesapja mellett töltötte. 1914-ben vonult be a 19-ig tüzérezredhez. A szerb, orosz és olasz harctéren küzdött. Mint főtüzér szerelt le. A bronz vitézségi érem és Károly csapatkereszt tulajdonosa. 1922-ben lett önálló s ma 45 holdon gazdálkodik, melyet haszonbérel. Neje: Ökrös Katalin. Két gyermekük van. Régi debreceni családból származnak mindketten.

Néhai Pásztor István
volt földbirtokos. Debrecenben 1865-ben született. Ősrégi debreceni család leszármazottja volt. Elődei úgy a köz-, mint az egyházi életben állandóan vezető szerepet töltöttek be. A Hatvan-utca 60. számú ház kb. 150 éve van a család birtokában. Néhai Pásztor István életében 103 hold birtokán gazdálkodott. Volt törvényhatósági bizottság tag és egyházi presbiter. 1888-ban nőül vette Molnár Mária debreceni hajadont. Gyermekei: [Pásztor] Róza, [Pásztor] Mária férjezett
Demjén Lajosné földbirtokos neje, [Pásztor] Ferenc okl. gazda neves magtermelő. Nevezett a világháborúban részt vett és több kitüntetés tulajdonosa. [Neje] Melkó Ilona okl. gazda, vasmegyei ref. lelkész lánya. (Nemesi oklevél tulajdonosa.) [Pásztor] Margit férj. Boór Józsefné százados neje, [Pásztor] Erzsébet férj. Körtvélyessy Kálmánné hajdúszováti foldbirtokos neje, [Pásztor] Katalin férj dr.Kecskés Józsefné százados-hadbíró neje.

Pásztor Ferenc
földbirtokos, született 1895-ben Debrecenben. Középiskoláit Debrecenben, a gazdasági akadémiát Magyaróváron és Debrecenben végezte. Háborús szolgálatot a 39. gyalogezreddel az olasz harctéren teljesített. 1918-ban szerelt le, mint hadnagy. Egyszer sebesült. A Signum Laudis a kardokkal, I. o. vitézségi érem és Károly csapatkereszt tulajdonosa. Hazatérve, mint segédtiszt több nagy gazdaságban működött. 1924 óta gazdálkodik önállóan 132 hold birtokon. Német, francia, holland és amerikai számlára zöldség- és virágmagvak szántóföldi termelésével foglalkozik s mint ilyen igen szép eredményeket ért el. Volt törvényhatósági biz. tag. Neje: Melkó Ilona okl. gazda.
ld még

[236]

Radó Dezső
selyem, szövet, kelengye és divatárucikkek áruháza. Háborús szolgálatát a 3. h. gyalogezred kötelékében az orosz és olasz harctéren töltötte. Egyszer sebesült. Mai üzletét 1921-ben alapította. 12 alkalmazottat foglalkoztat. Üzlete fokozatos fejlődés által érte el mai formáját. Bőválaszték áll üzletében a vásárlóközönség rendelkezésére, melyet szolid árai miatt bizalommal keresnek fel. Kereskedelmi Csarnok, Utazók Egyesülete stb. tagja.

[237]

Ifj. tordai Rácz József
nagybérlő és földbirtokos született 1905-ben Debrecenben. Középiskoláit Debrecenben és Budapesten végezte. Utána Németországban tett hosszabb tanulmányutat. Önkéntes évét a 6. tüzérezredben szolgálta le s mint hadnagy szerelt le. 1931 óta gazdálkodik önállóan. Előbb a pércsi káptalan birtokát, jelenleg pedig Debrecen sz. kir. város Sárkút-tanya birtokát bérli. Kiterjedt állattenyészete van. Neje: Vajna Olga.

[238]

Sarkady György
ny. máv. váltókezelő, született 1877-ben Ákoson (Szilágy m.). Fiatal éveiben a cipészipart tanulta. Tényleges katonai szolgálatot az 51. gyalogezrednél teljesített. 1906-ban lépett a Máv. szolgálatába Debrecenben. 1935-ben vonult nyugalomba. A Szárnyaskerék Egyesület tagja. Neje: néhai Gál Erzsébet.

Sarkady István
gazdálkodó, született Debrecenben 1886-ban. Tényleges katonai szolgálatát a 39. gyalogezrednél töltötte el. 1911 óta önálló gazdálkodó. 1914-ben bevonult a 39. gyalogezreddel a világháborúba. Az orosz harctéren küzdött, ahol sebesülten fogságba került, honnan 1919-ben tért haza. Kitüntetései: I. o. ezüst. Törvényhatósági biz. tag, ref. egyházi presbiter. Honsz alelnöke. Neje: Diószegi Erzsébet. Fivére: néhai Sarkady Mihály az olasz harctéren 1916-ban hősi halált halt.

sarkadi Sarkady László
ny. máv. lakatos, született 1883-ban Balmazújvároson. Tényleges katonai szolgálatát a 39. gyalogezrednél töltötte. 1907-ben lépett a Máv. szolgálatába, 1937-ben vonult nyugalomba. Régi nemesi család leszármazottja. Neje: Török Mária.

[239]

Sarkady Sándor
ny. máv. altiszt, született Hajdúböszörményben 1889-ben. 1913-ban lépett a Máv. kötelékébe, mint munkás. 1915-ben Munkácsra került, a cseh megszállás miatt menekülnie volt kénytelen. Debrecenbe került, hol 1918-ban vonatkisérőaltiszt kinevezést kapott. 1937 májusban nyugalomba vonult. Neje: Kovács Róza.

Sári Lajos
hentes- és mészárosmester, született Kabán 1898-ban. Iparát Debrecenben tanulta. Mint segéd a Vidoni szalámi gyárban, valamint Budapesten működött. - 1917-ben bevonult a világháborúba a 39. gyalogezreddel. Az olasz harctéren küzdött. Összeomlás után a 39. gyalogezred. majd a székelyhadosztály kötelékében harcolt az országhatárokért, onnan a nemzeti hadsereg kötelékébe lépett. 1921-ig határcsendőr volt, majd mint a debreceni vadászzászlóalj tagja.1935 óta önálló. Neje: Labajnik Rozália.

[242]

Som Ferencné
fűszer- csemegekereskedés. Alapíttatott 1934-ben. Régi debreceni iparos család leszármazottja. Férje: Som Ferenc szakképzett kereskedő, született Nagykárolyban 1906-ban. A szakmát Debrecenben tanulta. 1923-ban szabadult. 1925-1932-ig a "Hangya" szövetkezetnél Pallagon és Hajdúszováton üzletvezető volt. Majd 1935-ben a neje tulajdonát képező üzletben önállósította magát. A Fűszerkiskereskedők Egyesületének vál. tagja. Neje: Szilágyi Piroska.

[247]

Szepesi Imre
kőfaragó, született Debrecenben 1895-ben. Iparát Debrecenben tanulta, 1915-1918-ig teljesített katonai szolgálatot a vasuti ezred kötelékében. 1932-ig mint segéd dolgozott több debreceni kőfaragómesternél, majd önállósította magát.

Szigethy Sándor
ny. máv. segédtiszt, született 1873-ban Debrecenben. Tényleges katonai szolgálatát a 39. gyalogezrednél töltötte. 1901-ben lépett a Máv. kötelékébe Debrecenben. 1933-ban vonult nyugalomba. Számos sport- és társadalmi egyesület vezető tagja. Neje: Pávay Vajna Mária.

[248]

Szilágyi Endre
vegyeskereskedő, született Szatmárnémetiben 1900-ban. A kereskedő szakmát Szatmárnémetiben tanulta, 1918-ban szabadult fel. A világháborúban az olasz harctéren küzdött. Mint szakaszvezető szerelt le. Majd a Gyógyárukereskedelmi rt.-nél volt alkalmazásban 1927-ig. 1927-ben önállósította magát. A Fűszerkereskedők Egyesülete és a Kath. Népszövetség vezetőségi tagja.

Id. Szilágyi Ferenc
gazdálkodó, született Debrecenben 1878-ban. A világháborúban a 3. honv. gyalogezred kötelékében került a harctérre, a szerb, román és az olasz küzdőtereken teljesítette kötelességét. Harctéren szerzett betegségével hosszú ideig feküdt kórházban. Kitüntetései: II. o. ezüst és Károly csapatkereszt. 1904 óta foglalkozik önálló gazdálkodással 20 holdas birtokán. Neje: Nagy Juliánna.

Szilágyi János
gazdálkodó, született 1885-ben Debrecenben. Önállóan 1909 óta gazdálkodik. Előbb bérelt földön, 1929 óta 15 hold saját birtokán. A világháborúba 1914-ben vonult be. Az orosz harctéren puskagolyótól megsebesült, utána fegyvernélküli szolgálatos volt a háború végéig. Fivére: néhai Szilágyi Ferenc 1916-ban hősi halált halt.

Néhai Szilágyi Ferenc
volt gazdálkodó, született Debrecenben 1853-ban. 1878-ban önálló gazdálkodó lett. Szorgalmával 14 hold földet szerzett. Meghalt 1936-ban. Özvegye: Ujvári Zsuzsánna. Fia: néhai Szilágyi József hősi halált halt.

Szilágyi József
cukrász, született Nyírbalkányban 1905-ben. 1920-ban szabadult fel, utána mint segéd Budapesten gyakorolta szakmáját, majd 3 évig Debrecenben volt üzletvezető. 1924-ben a 11. hajdúezrednél mint a tiszticukrászat vezetője szolgált 7 évet. Szakaszvezetői rangban szerelt le. 1937 áprilisában nyitotta meg jelenlegi üzletét, amelyet szakszerű tudással és tapasztalattal vezet. Neje: Vadai Ilona.

Szilágyi Lajos
rőfös-, rövidáru-, kötöttáru-, kézimunka- és szőnyegáru kereskedő. Háborús szolgálatát a 29. vadászzászlóalj kötelékében töltötte. 1921-ben alapította mai üzletét.

Szilágyi László
gazdálkodó, született Debrecenben 1897-ben. A gazdálkodást a szülői háznál sajátította el. 1915-ben bevonult a 39. gyalogezreddel a világháborúba. Az oros és olasz harctéren küzdött. 1918-ban szerelt le. 1921 óta önállóan gazdálodik.

Szilágyi Sándor
gazdálkodó, született Debrecenben 1883-ban. 1908-ban megnősült és azóta önálló gazdálkodó. Részt vett a világháborúban, az orosz és olasz harctéren küzdött. Neje: Balogh Zsuzsánna.

[249]

Szilágyi Sándor
ny. városi lovasrendőr, született Debrecenben 1866-ban. - 1890-ben lépett a város szolgálatába. Előbb a gyalogos, majd a lovasrendőrségnél teljesített szolgálatot 1919-ig s ekkor nyugalomba vonult. Ma 29 holdon gazdálkodik. Neje: Sánta Mária.

[251]

Tokaji Imre
gazdálkodó, született Debrecenben 1885-ben. Ifjú éveit szülei birtokán töltötte. 3 évig katonai szolgálatot teljesített a 16. huszárezrednél. 1919 óta önálló gazda, jelenleg 18 hold bérleten gazdálkodik. Végigküzdötte a világháborút, leszerelt mint tizedes. Kitüntetései: bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt. Neje: Bakóczy Eszter. Gyermekei: [Tokaji] János, [Tokaji] Erzsébet, [Tokaji] Juliánna, [Tokaji] Katalin és [Tokaji] László.

[254]

Törös János
gazdálkodó, született Debrecenben 1863-ban. 1888-ban fél holdon kezdett önálló gazdálkodásba. Jelenleg 23 hold földje van. Felesége Szabó Juliánna. Négy gyermeke közül három részt vett a világháborúban, [Törös] Jenő fia súlyos légnyomást szenvedett. Mindkét részről régi debreceni család leszármazottjai.

Madzarov Georgev Triffon György
bolgár kertész. Szisicán (Bulgáriában) született 1891-ben. 1910-ben kezdte meg működését, mint kertész, majd Margittán működött. 1915-ben önként jelentkezett katonai szolgálatra. Az orosz harctéren részt vett a Tarnopol és Lemberg körül lefolyt véres ütközetben. 1916 augusztus 10-én orosz hadifogságba esett, ahonnan 1918-ban szökés útján tért vissza. A polgári életbe való visszatérése után önálló kertészetet alapított. 1929-től működik Debrecenben. 30 kat. bérelt földön folytat kertgazdaságot. A konyhakertészet felszerelését saját maga létesítette. Önállósága alatt terményeivel, szolid áraival a helyi piac egyik közgazdasági tényezőjévé vált és a nagyközönség előszeretettel vásárolja terményeit. Nemcsak az üzleti életben, hanem érzésileg is meggyökeresedett a magyar földön. Bolgár őshazájának emlékeit és hagyományait ápolva, a magyar fajszeretetét és megbecsülését mindenkor ténykedéseivel bizonyítja és a legelsők közé tartozott, akik a Magyar állampolgárságot felvették, hogy eezel is bizonyítsák a magyar földhöz való hozzátartozásukat. A Tiszántúli Kertészeti Egyesület választmányi tagja. Felesége: Jakab Juliánna.

[256]

Varga József
gazdálkodó, született Debrecenben 1895-ben. A világháború alatt katonai szolgálatot teljesített. 1922 óta önálló gazda. Neje: Szilágyi Katalin, akinek egy fivére hősi halált halt.

[257]

Vértessy Gábor
gazdálkodó, született 1884-ben Debrecenben. Iskoláit Debrecenben végezte. 1905-ben kiképzésen vett részt a 39. gyalogezrednél. 1914-ben bevonult a világháborúba, 1915-ben szerelt le. - 1907 óta önállóan gazdálkodik 91 hold saját birtokán. A Gazdasági Egyesület ig. tagja, a mezőgazdasági kamara tagja, annak fennállása óta. Gazdakör ig. tagja, a ref. egyház presbitere. Neje Bányai Margit.

Vértessy János
gazdálkodó, született Debrecenben 1880-ban. 1906 óta folytat önálló gazdálkodást. 1901-ben bevonult a 39. gyalogezredhez 3 évi szolgálattételre, mint szakaszvezető szerelt le. Részt vett a világháborúban, a szerb, olasz és orosz harctéren küzdött, 1916-ban fogságba esett, ahonnan 1918-ban tért haza. A bronz vitézségi érem és a Károly csapatkereszt tulajdonosa. Neje Szakmáry Mária.

[258]

Vértessy Margit
fűszer- és vegyeskereskedés. 1936-ban alapították. Jelenlegi üzletvezetője: Vértessy Ferenc. Született Debrecenben, 1906-ban. A kereskedő szakmát Debrecenben tanulta. 1936 óta vezeti testvére üzletét. DKS és DEAC versenyzője volt. Kerületi uszóbajnok volt az 1923, 1924 és 1925. évben. 1924-ben tiszai folyambajnokságot nyert.

Vértessy Sándor
gazdálkodó, született 1887-ben Debrecenben. 1908 óta önállóan gazdálkodik. Jelenleg 49 hold saját birtokán és 76 hold bérleten. 1914-ben bevonult a világháborúba. 1914 októberben fegyvergolyótól a fején megsebesült, majd mint segédszolgálatos Debrecenben szolgált az összeomlásig. Fivére néhai Vértessy Lajos az Ált. bizt. int. főtisztviselője, a 39. gyalogezred zászlósa 1914-ben hősi halált halt.

[26]

Zagyva Lajos
okl. gazda, uradalmi intéző, született Sárospatakon 1891-ben. Középiskoláit Sárospatakon, a gazdasági akadémiát Keszthelyen végezte. Számos nagy gazdaságban működött, mint intéző, majd 1932 óta
dr. Hadházy Zsigmond kismacsi gazdaságát vezeti legteljesebb hozzáértéssel. Neje: Szilágyi Erzsébet.


Hajdú vármegye és Debrecen sz.kir. város vezetői

FÁJI FÁY ISTVÁN
Kecskemét t.h. város, Debrecen sz.kir. város és Hajdú vármegye főispánja

RÁSÓ ISTVÁN
Hajdú vármegye alispánja

DR. KÖLCSEY SÁNDOR
Debrecen sz.kir város polgármestere

1885-ben született Szatmárnémetiben. Az ősnemes Kölcsey (de genere Ond) nemzetségből származik, dédöccse a Himnusz költőjének. A debreceni református kollégiumban végezte a középiskolát, jogi tanulmányait is a debreceni református jogakadémián kezdte meg, majd a kolozsvári, berlini, és budapesti egyetemen tanult tovább. Németországban, Angliában és Franciaországban egy évet töltött közgazdaságtani, agrárpolitikai és jogfilozófiai tanulmányokkal. 1907-ben avatták jog- és államtudományi doktorrá, ügyvédi oklevelét 1909-ben Budapesten szerezte meg. 1910-ben Debrecenben ügyvédi irodát nyitott s már mint fiatal ügyvéd közreműködött a város gazdasági életének sok alapításánál és tranzakciójánál. 1915 tavaszán bevonult s mint huszárhadnagy szerelt le 1918 elején. Az orosz és román harctéren szolgált és vitéz magatartásáért több kitüntetésben részesült. 1911 óta virilise és tiszteletbeli főügyésze Debrecen törvényhatóságának és a város életében sokoldalú tevékenységet fejt ki. Díszelnöke a Békéssy Béla Vivó Clubnak, választmányi tagja a Tisza István Tudományos Társaságnak és a Csokonai Irodalmi Körnek. Szülővármegyéjével is fenntartotta a kapcsolatot s így a Himnusz centenáriuma alkalmával Szatmár vármegye országos ünnepén ő üdvözölte a Kölcsey-család részéről az államfőt. Az utóbbi években közéleti munkásságát egyre inkább az ügyvédi hivatás kérdésének szentelte és tevékeny részt vett az ügyvédtársadalmi megmozdulásokban. 1928-ban választotta meg a Debreceni Ügyvédi Kamara elnökévé. 1930-ban alelnöke lett az Országos Ügyvédotthon Egyesületnek, 1932-ben pedig felsőházi taggá választotta az ország ügyvédtársadalma.

DR. GALÁNFFY JÁNOS
felsőházi tag

DR. LUDÁNY MIKLÓS
(Hajdú vármegye törvényhatóságának választottja)

DR. MAGOSS GYÖRGY
(Hajdú vármegye törvényhatóságának választottja)

GRÓF SEMSEY LÁSZLÓ
a főrendiház tagja

NAGYBAKAI SESZTINA JENŐ
felsőházi tag

VÁSÁRY JÓZSEF
felsőházi tag

DR. ÁRKOSI BENKŐ GÉZA
országgyűlési képviselő

LÁZÁR ANDOR
m.kir. igazságügyminiszter, Debrecen város országgyűlési képviselője

DR. GYÖRKI IMRE
országgyűlési képviselő

IFJ. BALOGH ISTVÁN
országgyűlési képviselő

MEGAY MEISSNER KÁROLY
országgyűlési képviselő

DR. UZONYI GYÖRGY
országgyűlési képviselő

1885-ben született Hajdúböszörményben. Református, ügyvéd. A középiskoláit Hajdúböszörményben végezte, jogot a debreceni jogakadémián, a kolozsvári és a budapesti egyetemen hallgatott s 1912-ben Budapesten tette le az ügyvédi vizsgát. A háborúban mint főhadnagy, majd százados az orosz, szerb és olasz harctéren küzdött s több kitüntetést szerzett. Élénk részt vesz vármegyéje életében. Tiszteletbeli főügyésze Hajdú vármegyének, tagja a megyei törvényhatósági bizottságnak, a ksigyülésnek s Hajdúböszörmény város képviselőtestületének. A református egyház életében is szerepet játszik, a hajdúböszörményi református egyháznak főgondnoka. 1931-ben kapcsolódott be a politikai életbe, amikor a hajdúböszörményi kerület. mint az egységespárt hivatalos jeleöltjét választotta meg képviselőjének.

DR. ERDŐBÉNYEI ETHEY LÁSZLÓ
Hajdú vármegye központi járásának főszolgabírája

DR. RÁSÓ GYULA
a püspökladányi járás főszolgabírója

A nádudvari híres Rásó ősnemes család sarja, 1903-ban született. Középiskoláinak elvégzése után a Pallagi Gazdasági Akadémiára iratkozott be, melynek elvégzése után, 1925-ben megszerezte a gazdasági akadémiai oklevelet. Ezután beiratkozott a debreceni Tisza István Tudományegyetem jogi karára, ahol 1928-ban jog- és államtudományi doktorátust nyert. 1928. évben lépett megyei szolgálatba, majd 1934 december 7-én főszolgabírónak választotta meg Hajdú vármegye törvényhatósága. Azóta a püspökladányi járás főszolgabírája.

Vissza